Uchwała Nr 8.39.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Czyże:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

           a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

           b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

           c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

           d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

           e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) budowle – 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 37.189.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 31 pażdziernika 2014 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomści opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 2014 r. poz. 3584 z dnia 4 listopada 2014 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-11-07

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2015-11-07

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-11-07