Uchwała Nr 8.41.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia  6 listopada 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, poz. 985, poz. 1039, poz. 1180, poz. 1265, poz. 1322), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie, na okres kolejnych pięciu lat dla POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 385/3 o powierzchni 144 m2 położonej w obrębie Czyże, zabudowanej stacją bazową na cele kontynuowania działalności w zakresie telefonii cyfrowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-11-07

Data modyfikacji: 2015-11-07

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-11-07