Uchwała Nr 9.47.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 grudnia 2015 roku


 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2016-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885, poz.938,1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 118, 1190, 1269, 1358,1513, 1830)  Rada Gminy postanawia:


§ 1.Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czyże na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Czyże na lata 2016–2025 -  zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.  Uzasadnienie  przyjętych wartości – stanowi  Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 2.10.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2014 roku  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025, zmienioną Uchwałą Nr 4.23.2015 z dnia 27 marca 2015 roku i Uchwałą Nr 7.37.2015 z dnia 15 września 2015 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-12-30

Data modyfikacji: 2015-12-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-12-30