Uchwała Nr 9.48.2015

 

Rady Gminy Czyże

 

z dnia 29 grudnia 2015 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2016

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz.1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art.243 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938,1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 118, 1190, 1269, 1358,1513)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dochody budżetu w wysokości 5 892 050  zł, z tego :

1) bieżące w wysokości –    5 692 050 zł,

2) majątkowe w wysokości – 200 000 zł

- szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

 

§ 2

 

Wydatki budżetu w wysokości  5 602 050 zł , z tego :

1) bieżące w wysokości –   5 306 910  zł,

2) majątkowe w wysokości – 295 140 zł

- szczegółowy plan wydatków określa  Załącznik Nr 2

 

§ 3

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)   ogólną w wysokości    -  25 000 zł,

2)   celową w wysokości   -   15 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a)     zarządzanie kryzysowe   w kwocie – 15 000 zł,

 

§ 4

 

Limity wydatków na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 -  zgodnie
z załącznikiem nr 3 .

 

§ 5

 

Nadwyżka budżetu w wysokości 290 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów
i pożyczek w kwocie 290 000 zł.

§6

Łączną kwotę przychodów budżetu  0 zł,  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu  w wysokości  290 000 zł -  zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 7

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  w kwocie 200 000  zł;

 

§ 8

 

1. Ustala się dochody w kwocie 13 650 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją  zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 2 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 134 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

§ 9

 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy- zgodnie z załącznikiem  nr 5.

 

§ 10

 

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem nr  1 i 2.

 

§ 11

 

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 65 455  zł; wydatki – 65 455 zł -  zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

 

 1.   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a)     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł;

 

 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności  wykraczają poza rok budżetowy,

 3.  przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu   umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 

 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

 

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-12-29

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2015-12-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-12-29