Uchwała Nr 9.52.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia  29 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 8.39.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 10 listopada 2015 r. poz. 3587) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 lit. c) średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę d) w brzmieniu:

„d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni,”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-12-29

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2015-12-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-12-29