Uchwała Nr 9.53.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatki oraz informacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40; z 2015 r. poz. 1045 ) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465; 2015 r. poz.1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory następujących formularzy:

  1. informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego o symbolu I-NRL stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
  2. deklaracji na podatek rolny o symbolu DR-1, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały;
  3. deklaracji na podatek od nieruchomości o symbolu DN-1, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały;
  4. deklaracji na podatek leśny o symbolu DL-1, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 8.45.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatki oraz informacji, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 3605 z dnia 12 listopada 2015 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-12-29

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2015-12-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-12-29