Uchwała Nr III/14/06

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 4 198 786 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 4 464 998 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1.     Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3

2.     Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 82 500 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 266 212 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętej  pożyczki  w kwocie   - 266 212 zł,                                                    -

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 485 946 zł, rozchody w wysokości 219 734 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)     ogólną w wysokości  -  30 000 zł,

2)     celową w wysokości   - 59 065zł,

z przeznaczeniem na:

a)     wydatki bieżące / odprawy emerytalne dla nauczycieli/ w kwocie           -59 065zł,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 25 200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów lkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody – 53 500 zł; wydatki – 54 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Dotacje podmiotowe dla:

1)     gminnych instytucji kultury na łączną kwotę- 85 302 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)       przychody  - 2 510 zł,

2)       wydatki      - 2 341 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1)         zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,

2)         zaciągania zobowiązań:

a)     na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b)     z tytułu umów, których realizacja w roku następnym  jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,

3)         dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

4)          przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5)                 lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat  na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

    Walentyna Jakimiuk

 

                                     

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2007-01-04

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2007-01-04

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2007-01-04