UCHWAŁA NR III/26/03 
Rady Gminy Czyże
z dnia 31 stycznia 2003 r.

w sprawie budżetu gminy na 2003 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 1, art. 134 ust. 3, art. 135 ust. 1 i art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014, zmiany z 1999 r. nr 38 poz. 360, nr 49 poz. 485, nr 70 poz. 778, nr 110 poz. 1255; z 2000 r. nr 6 poz. 59, nr 12 poz. 136, nr 48 poz. 550, nr 95 poz. 1041, nr 119 poz. 1251, nr 122 poz. 1315; z 2001 r. nr 45 poz. 497, nr 46 poz. 499, nr 88 poz. 961, nr 98 poz. 1070, nr 100 poz. 1082, nr 102 poz. 1116, nr 125 poz. 1368 i nr 145 poz. 1623 oraz z 2002 r. nr 41 poz. 363 i 365, nr 74 poz. 676, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271 i nr 156 poz. 1300) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się:
1/dochody budżetu gminy w wysokości 3.322.600 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2/wydatki budżetowe gminy w wysokości 3.346.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
3/dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 323.483 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3
a/dochody budżetowe w kwocie 226.600 zł przeznacza się na pokrycie zaciągniętego kredytu i pożyczki w 2000 roku
b/źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 250.000 zł są przychody pochodzące z planowanego kredytu bankowego

§ 2
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3
Ustala się:
1/rezerwę ogólną w kwocie 33.200 zł

§ 4
1/Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
zgodnie z załącznikiem Nr 5
2/Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 rok oraz środków na ich realizację
zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5
Ustala się:
1/plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 64.000 zł oraz wydatków w kwocie 70.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 652 zł oraz wydatki w kwocie 1.876 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 7
Dochody w kwocie 27.825 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8
1/Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy drogi Łuszcze – Kuraszewo, wodociągu Kojły – kol. Kuraszewo i budowę budynku administracyjnego Urzędu Gminy
2/Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2004 – 2005 z dochodów budżetowych gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 10
3/Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1

§ 9
Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 9.

§ 10
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1/dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
2/przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 11
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1/lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy
2/zaciągania długu oraz spłat zobowiązań w granicach kwot 9określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetowych), załączniku Nr 4 (plan przychodów i rozchodów)
3/samodzielnego zaciągania zobowiązań do 60.000 zł

§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 


Przewodniczący Rady
Walentyna Jakimiuk

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Laszkiewicz

Wprowadzający: Maria Laszkiewicz

Data wprowadzenia: 2004-03-03

Modyfikujący: Maria Laszkiewicz

Data modyfikacji: 2004-03-03

Opublikował: Maria Laszkiewicz

Data publikacji: 2004-03-03