UCHWAŁA NR IX/69/04

RADY GMINY CZYŻE

z dnia 6 lutego 2004 r.

          w sprawie budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 1, art. 134 ust. 3, art. 135 ust. 1 i art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189,
poz. 1851) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Ustalić:

            dochody budżetu gminy w wysokości 3.457.847 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;

            wydatki budżetowe gminy w wysokości 3.828.489 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;

            dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 234.507 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 3;

            dochody budżetowe w kwocie 173.481 zł przeznacza się na pokrycie zaciągniętego kredytu;

            źródłem pokrycia deficytu w kwocie 544.123 zł są przychody i dochody
pochodzące:

             z planowanwgo kredytu bankowego w wysokości – 529.140 zł,

            z niewykorzystanych środków za 2003 r. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 14.983 zł.

§ 2. Ustalić plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustalić ogólną rezerwę w kwocie 34.578 zł.

§ 4. Określić:

            limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikem
Nr 5;

            wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację zgodnie
z załączniekm Nr 6.

§ 5. Ustalić:

            plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 53.700 zł oraz wydatków
w kwocie 72.423 zł;

            dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 88.207 zł oraz dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6. Ustalić plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.510 zł oraz wydatki w kwocie 3.448 zł.

§ 7. Dochody w kwocie 28.350 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. 1.Zaciągniąć kredyt długoterminowy w kwocie 529.140 zł z przeznaczeniem
na sfinansowanie budowy drogi Łuszcze-Kuraszewo i budowy budynku administracyjnego.

2. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2005-2007 z dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco.

4. Upoważnić Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej z wybranym bankiem zgodnie z treścią ust. 1.

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu gminy stanowiącą załącznik Nr 9.

§ 10. Upoważnić Wójta Gminy do :

            dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

            przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
(za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 11. Upoważnić Wójta Gminy do:

            lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy;

            zaciągania długu oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetowych), załączniku Nr 4 (plan przychodów i rozchodów) samodzielnego zaciągania zobowiązań do 60.000 zł;

            dokonywania wydatków na cele reprezentacyjne do wysokości 2.000 zł.

§ 12. Ustalić maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 200.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiazującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Jakimiuk

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Laszkiewicz

Wprowadzający: Maria Laszkiewicz

Data wprowadzenia: 2004-03-03

Modyfikujący: Maria Laszkiewicz

Data modyfikacji: 2004-03-03

Opublikował: Maria Laszkiewicz

Data publikacji: 2004-03-03