Uchwała Nr XIV/98/04

Rady Gminy Czyże

z dnia 30 grudnia 2004 r.

 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1, art. 116,
 art. 122, art. 124, art. 128 ust. 1, art. 134, art. 135 ust.1 i art. 136 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r.
Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Ustalić:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości 4 151 527 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) Wydatki budżetowe gminy w wysokości 4 051 512 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 282 492 zł

–zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4) Dochody budżetowe w kwocie 223 936 zł przeznacza się na pokrycie zaciągniętego kredytu;

5) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 123 921 zł są przychody pochodzące z planowanego kredytu bankowego.

§ 2. Ustalić plan przychodów i rozchodów budżetu gminy

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustalić ogólną rezerwę w kwocie 30 000 zł.

§ 4. Określić:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

- zgodnie z załącznikiem Nr 5;

2) wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok oraz środków na ich realizację

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. 1.Ustalić plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 53 700 zł
oraz wydatków w kwocie 55 700 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 7;

2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 89 386 zł, oraz dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 500 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6. Ustalić plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 200 zł oraz wydatki w kwocie 3 840 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Dochody w kwocie 16 800 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. 1.Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 123 921 zł; z przeznaczeniem
na sfinansowanie zadania inwestycyjnego – budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

1) Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2006-2008 z dochodów budżetowych gminy

- zgodnie z załącznikiem Nr 10;

2) Zabezpieczeniem spłaty kredytu ustala się weksel własny in blanco;

3) Upoważnić Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej z wybranym bankiem zgodnie
z treścią ust.1.

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 9.

§ 10. Upoważnić Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
(za wyjątkiem zwiększania środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy;

4) zaciągania długu oraz spłat zobowiazań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetowych), załącznik Nr 4 (plan przychodów i rozchodów) samodzielnego zaciągania zobowiązań do 60 000 zł;

5) dokonywania wydatków na cele reprezentacyjne do wysokości 3 000 zł.

§ 11. Ustalić maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 800 000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Walentyna Jakimiuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Lucyna Pietruczuk

Wprowadzający: Lucyna Pietruczuk

Data wprowadzenia: 2004-12-31

Modyfikujący: Lucyna Pietruczuk

Data modyfikacji: 2004-12-31

Opublikował: Lucyna Pietruczuk

Data publikacji: 2004-12-31