Uchwała Nr XI/55/07
Rady Gminy Czyże
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.165, art.184, art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 4 526 382 zł z tego:
1) Dochody bieżące – 4 483 382 zł
2) Dochody majątkowe – 43 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 4 886 283 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2
1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z zalącznikiem Nr 4.
§ 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 359 901 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW.
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 479 901 zł, rozchody w wysokości 120 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 40 000 zł,
2) celową w wysokości – 50 000 zł z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące w oświacie w kwocie – 49 500 zł
b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 500 zł
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostakami samorządu terytorialnego na kwotę 182 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 24 150 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24 150 zł na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 9. Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody – 60 500 zł oraz wydatki – 62 100 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 10. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury na łączną kwotę – 96 910 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 11. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
 i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 1000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody – 2 060 zł i wydatki – 4 147 zł – zgodnie
z załącznikiem Nr 11.
§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,
2) Zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
3) dokonywanie zmian w planie wydatków polegajacych na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzacy obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady
Walentyna Jakimiuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2007-12-31

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2007-12-31

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2007-12-31