Uchwała Nr XVIII/87/08
Rady Gminy Czyże
z dnia 30 grudnia 2008 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.: Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala:
§ 1.
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 5 185 374  zł z tego:
- dochody bieżące – 5 102 374 zł
- dochody majątkowe – 83 000 zł -   zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 5 729 145 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.
   1) Wykaz zadań inwestycyjnych– zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a- limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011)
 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3
1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 543 771 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)      Zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji                                -
2.     Przychody budżetu w wysokości 643 771 zł, rozchody w wysokości 100 000 zł - zgodnie
z załącznikiem nr 5.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)   ogólną w wysokości - 40 000 zł,
2)   celową w wysokości   - 74 500zł,
z przeznaczeniem na:
a)     wydatki bieżące w oświacie w kwocie – 73 500 zł,
b)     wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 000 zł
§ 5
1.     Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami -  zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 6
1.     Ustala się dochody w kwocie 25 200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 200 zł na zwalczanie narkomanii.
§ 7
1.     Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody – 45 600 zł; wydatki – 46 065 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8
1.     Dotacje podmiotowe dla:
1)   gminnych instytucji kultury na łączną kwotę- 190 509 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000 zł
– zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 9
1.     Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)    przychody         - 2 010 zł,
2)    wydatki            - 6 640 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10
1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie
- przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000 zł
- planowanego deficytu budżetowego w kwocie – 543 771 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 100 000 zł
§ 11
Upoważnia się Wójta do:
1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
2)      zaciągania zobowiązań:
a)   na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3,
b)   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
3)      dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
4)      przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5)     przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Walentyna Jakimiuk
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-01-02

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2009-01-02

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-01-02