Uchwała Nr XVIII/89/08
Rady Gminy Czyże
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 30 ust. 6, oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257) Rada Gminy postanawia:
§ 1. Ustalić Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże.
§ 2. Regulamin wymieniony w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Czyże z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.
Przewodniczący Rady
Walentyna Jakimiuk
 
                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik 
do uchwały Nr XVIII/89/08
Rady Gminy Czyże
z dnia 30 grudnia 2008 r.
 
Regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże
 
I. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela wynika z kwalifikacji nauczyciela, stopnia awansu zawodowego ustalonego na podstawie oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionej kopii lub odpisów oraz realizowanego obowiązkowego wymiaru godzin.
2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nayczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257) zwane dalej rozporządzeniem.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy ze względu na uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego lub zmianę kwalifikacji nauczyciela następuje zgodnie z postanowieniami ustawy – Karta Nauczyciela.
§ 2. Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:
1) dodatku za wysługę lat,
2) dodatku motywacyjnego,
3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za warunki pracy,
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
7) dodatku mieszkaniowego,
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, szkołę podstawową, gimnazjum, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czyże,
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, o której mowa w punkcie 1),
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w szkole, o której mowa w punkcie 1),
4) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
6) uczniu – rozumie się przez to także wychowanka,
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia,
8) zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Hajnówce działający na terenie gminy Czyże.
II. Dodatek za wysługę lat
§ 4. 1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.
4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
III. Dodatek motywacyjny
§ 5. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, zadawalających osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych lub sukcesów w olimpiadach, konkursach, zawodach, itp.,
2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
5) systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,
6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
7) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) zaangażowanie w realizację czynności i zadań, określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
3. O przyznaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły decyduje w szczególności:
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły:
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania ne cele szkoły,
d) podajmowanie działań zapewniejących utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
e) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły,
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,
b) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,
c) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
d) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
e) konstruktywna współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
§ 6. Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny w wysokości 3% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli gminy.
§ 7. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o opracowane kryteria w wysokości do 5% jego wynagrodzenia zasadniczego, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowej.
2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje Wójt w wysokości co najmniej 5% jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi i dyrektorowi przekazuje się w formie pisemnej.
§ 8. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok.
§ 9. 1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nie realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na:
1) urlopie dla poratowania zdrowia,
2)  zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden miesiąc.
2. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
IV. Dodatek funkcyjny
§ 10. 1. Nauczycielom przysługują dodatki funkcyjne zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz § 5 rozporządzenia.
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje Wójt, z uwzględnieniem:
1) warunków organizacyjnych, m.in.:
a) liczby oddziałów,
b) liczby zastępców,
c) liczby budynków, w których funkcjonuje szkoła,
2) efektywności funkcjonowania szkoły, m.in.:
a) racjonalnego i efektywnego gospodarowania środkami finansowymi,
b) prawidłowo prowadzoną polityką kadrową,
c) umiejętnym pozyskiwaniem środków w ramach działalności gospodarczej szkoły,
d) prowadzeniem dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) przestrzeganiem przepisów bhp na terenie szkoły,
3) wyników pracy szkoły.
3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w następującej wysokości:
1) w szkole liczącej od 10 oddziałów 450 – 700 zł.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.
§ 11. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tytułu:
1) powierzenia wychowawstwa klasy, w zależności od liczby uczniów:
a) w klasach liczących do 10 uczniów – w wysokości 45,00 zł miesięcznie,
b) w klasach liczących 11 i więcej uczniów – w wysokości 60,00 zł miesięcznie.
2)  sprawowania funkcji opiekuna stażu - w wysokości 20,00 zł miesięcznie za każdego nauczyciela powierzonego opiece.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przyznaje dyrektor szkoły.
§ 12. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 10 ust. 3 oraz § 11 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 10 i § 11, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 10 ust. 3-4, nie wyłącza prawa do dodatku, o którym mowa w § 11 ust. 1.
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
V. Dodatek za warunki pracy
§ 13. 1. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych.
2. Nauczycielowi przysługuje dodatek w wysokości 5% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę, z tytułu pracy w trudnych warunkach.
3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 przyznaje dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Wójt, biorąc pod uwagę stopień trudności realizowanych zajęć.
4. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych
§ 14. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę zastępstwa doraźnego oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz zastęstwa doraźnego odbywa się w warunkach trudnych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub zastępstwa doraźnego nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do ½ godzin pomija się, a co najmniej ½ godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych przysługuje za faktycznie zrealizowane i wypłaca się z dołu.
VII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 15. 1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.
 2. W budżecie Gminy Czyże tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły, z czego:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.
3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje:
1)  Wójt Gminy dla dyrektora szkoły,
2) dyrektor szkoły – dla nauczycieli, po zaopiniowaniu przez zakładową organizację związkową.
5. Wniosek o nagrodę powinien być pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zakładową organizację związkową oraz podpisany przez dyrektora szkoły.
6. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać następujące dane kandydata do nagrody:
1) imię i nazwisko,
2) datę urodzenia, informację o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego,
3) staż pracy pedagogicznej,
4) nazwę szkoły,
5) zajmowane stanowisko,
6) otrzymane dotychczas nagrody,
7) ocenę pracy pedagogicznej,
8) uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody.
§ 16. 1. Nagroda, o której mowa w § 15 ust. 1 może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
c) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
d) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
e) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich i patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami.
 2. Kryteria przyznawania nagród nauczycielom ustala dyrektor szkoły.
§ 17. 1. Niezależnie od nagrody organu prowadzącego nauczyciel może otrzymać nagrody: ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratora oświaty lub dyrektora szkoły.
2. Nagrody, o których mowa w § 15 ust. 1 przyznawane są do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
VIII. Dodatek mieszkaniowy
§ 18. 1. Nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionym w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć w szkołach położonych na terenie wiejskim przysługuje dodatek mieszkaniowy.
 2. Dodatek mieszkaniowy uzależniony od liczby członków rodziny nauczyciela, wypłacany jest miesięcznie z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia w wysokości:
1) 14 zł – przy jednej osobie w rodzinie,
2) 21 zł – przy dwóch osobach w rodzinie,
3) 28 zł – przy trzech osobach w rodzinie,
4) 35 zł – przy czterech osobach i więcej w rodzinie.
3. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
5. Dodatek przysługuje nauczycielom niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
7. Dodatek przysługuje w okresach wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.
8. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela lub wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami, z uwzględnieniem ust. 4.
9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt.
IX. Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.
2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) wynagrodzenie wypłaca się według średniej urlopowej, ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737, z 2004 r. Nr 264, poz. 2634).
§ 20. 1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Stawkę za 1 dzień nie wykonywania pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30.
3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1 oblicza się mnożąc liczbę dni nie wykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 2.
§ 21. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 41 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 22. 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.
2. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładową organizacją nauczycielskich związków zawodowych.
 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2008-12-31

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2008-12-31

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2008-12-31