Uchwała Nr XVIII/90/08
Rady Gminy Czyże
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 7 ust. 3, art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Gminy postanawia:
§ 1. Uchwalić program pomocowy de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) przewidujący udzielanie pomocy zgodnie z warunkami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pmocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.)
§ 2. Wprowadzić zwolnienia w podatku od nieruchomości w odniesieniu do budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz do budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na warunkach określonych w niniejszej uchwale w celu wspierania rozwoju gospodarczego gminy.
§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane bądź zmodernizowane budynki lub ich części, które oddano do użytku zgodnie z procedurą prawa budowlanego w roku bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy.
2. Zwolnienia w podatku od nieruchomości przysługują pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej w budynkach podlegających zwolnieniu przez okres przysługującego zwolnienia.
§ 4. 1. Okres zwolnienia podatkowego trwa przez okres 6 ostatnich miesięcy roku podatkowego, w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych, następujących po roku, o którym mowa w § 3.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy tylko tej części powierzchni przedmiotów opodatkowania, od której naliczany jest podatek od nieruchomości według stawek stosowanych do budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i tylko w stosunku do budynków podlegających zwolnieniu na podstawie niniejszej uchwały.
§ 5. Zwolnienie w podatku od nieruchomości następuje na indywidualny wniosek podatnika składany bez zbędnej zwłoki po spełnieniu warunków zwolnienia określonych w niniejszej uchwale.
§ 6. 1. Podatnicy korzystający ze zwolnień w podatku od nieruchomości z przyczyn określonych w § 3 są zobowiązani do składania organowi podatkowemu oświadczeń co do spełniania warunków do zwolnienia według wzoru ustalonego w trybie § 10 niniejszej uchwały łącznie z wnioskiem o zwolnienie, o którym mowa w § 5.
2. Podatnik, który złożył nieprawdziwe oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia oraz prawo ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w okresie trzech następnych lat.
§ 7. Podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie warunków do zwolnienia określonych w § 3 najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących utratę.
§ 8. W przypadku utraty prawa do zwolnień i braku zawiadomienia organu podatkowego, podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
§ 9. Podatnik, który w terminie określonym w § 7 zawiadomi Wójta Gminy o utracie warunków do zwolnienia od podatku, traci prawo do tego zwolnienia, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracił te warunki.
§ 10. Zobowiązuje się Wójta Gminy do ustalenia wzoru oświadczenia, o którym mowa w § 6 niniejszej uchwały.
§ 11. 1. Na zasadach rozporządzenia WE Nr 1998/2006 podmiot ubiegający się o pomoc oraz korzystający z pomocy na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do składania oświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 lat kalendarzowych albo oświadczenia o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie oraz informacji o każdej innej pomocy niż de minimis dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały.
2. Na zasadach rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 podmiot ubiegający się o pomoc zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, iż podmiot ten nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004), tj. nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9-11 cytowanych Wytycznych.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Walentyna Jakimiuk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2008-12-31

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2008-12-31

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2008-12-31