Uchwała Nr XXVII/130/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 27 stycznia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463) zarządza się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/120/09 Rady Gminy Czyże z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Walentyna Jakimiuk
                                                                                                                                                                                                                            Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/130/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
18
1.550,00
1.650,00
18
25
1.650,00
1.750,00
25
31
1.750,00
1.850,00
31
 
1.850,00
1.960,00
Trzy osie i więcej
12
40
1.700,00
1.800,00
40
 
1.850,00
2.580,00
 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-02-02

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2010-02-02

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-02-02