Uchwała Nr XXVI/123/09
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2010
Na podstawie art.18 ust.2 pkt4, pkt 9 lit.”d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.121 ust.4, ust.5 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240).
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.  
Dochody budżetu gminy w wysokości 6 817 786 zł, z tego:
a)  bieżące w wysokości 4 668 240 zł,
b)  majątkowe w wysokości 2 149 546 zł
- zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.
§ 2.  
Wydatki budżetu gminy w wysokości 8 074 045 zł, z tego:
a)  bieżące w wysokości 4 381 771 zł,
b)  majątkowe w wysokości 3 692 274 zł
 - zgodnie z zapisami §14 Uchwały.
§ 3.  
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)  ogólną w wysokości – 38 000 zł,
2)  celową w wysokości - 2 000 zł
z przeznaczeniem na:
a) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 2 000 zł
§ 4.  
1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 (1 a – zadania inwestycyjne w 2010 roku).
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 5.  
Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 256 259 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)  zaciągniętych pożyczek w kwocie – 1 256 259 zł tj.
a) na budowę kanalizacji we wsi Czyże – 994 459 zł
b) rekultywacja składowiska odpadów – 261 800 zł
§ 6.  
Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 256 259 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 0 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 7.  
Limity zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejsciowego deficytu budżetu - w kwocie 1 500 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 256 259 zł
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie   1 607 262 zł
§ 8.  
1) Ustala się dochody w kwocie 25 200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2) Ustala się wydatki w kwocie 200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 
§ 9.  
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4
§ 10.  
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 43 550 zł; wydatki- 43 750 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 
§ 11.  
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)  przychody – 7 330 zł
2)  wydatki -   16 520 zł
3) - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 12.  
Upoważnia się Wójta do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiazań, określonych w § 7 Uchwały
2) Zaciągania zobowiązań:   
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 1a
b) z tytułu umów, których realizacja w roku nastepnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków: majątkowych oraz na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 13.  
Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela
Dochody bieżące
Dział
Rozdział
§
Źródło dochodów
Plan
1
2
3
4
5
010
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
7 100,00
 
01095
 
Pozostała działalność
7 100,00
 
 
0690
Wpływy z różnych opłat
1 000,00
 
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
6 100,00
700
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
21 681,00
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
21 681,00
 
 
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
1 120,00
 
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
20 561,00
750
 
 
Administracja publiczna
73 200,00
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
61 200,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
61 000,00
 
 
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
200,00
 
75023
 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
12 000,00
 
 
0690
Wpływy z różnych opłat
12 000,00
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
458,00
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
458,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
458,00
756
 
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
1 309 411,00
 
75601
 
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
1 500,00
 
 
0350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
1 500,00
 
75615
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
240 517,00
 
 
0310
Podatek od nieruchomości
185 645,00
 
 
0320
Podatek rolny
51 137,00
 
 
0330
Podatek leśny
3 735,00
 
75616
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
643 351,00
 
 
0310
Podatek od nieruchomości
121 411,00
 
 
0320
Podatek rolny
487 200,00
 
 
0330
Podatek leśny
15 740,00
 
 
0340
Podatek od środków transportowych
2 600,00
 
 
0360
Podatek od spadków i darowizn
1 000,00
 
 
0430
Wpływy z opłaty targowej
400,00
 
 
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
15 000,00
 
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
46 200,00
 
 
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
9 000,00
 
 
0460
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
12 000,00
 
 
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
25 200,00
 
75621
 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
370 843,00
 
 
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
368 843,00
 
 
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
2 000,00
 
75647
 
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
7 000,00
 
 
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
7 000,00
758
 
 
Różne rozliczenia
2 658 690,00
 
75801
 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 884 003,00
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1 884 003,00
 
75807
 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
770 687,00
 
 
2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
770 687,00
 
75814
 
Różne rozliczenia finansowe
4 000,00
 
 
0920
Pozostałe odsetki
4 000,00
801
 
 
Oświata i wychowanie
6 700,00
 
80101
 
Szkoły podstawowe
100,00
 
 
0920
Pozostałe odsetki
100,00
 
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
6 600,00
 
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
6 600,00
852
 
 
Pomoc społeczna
530 000,00
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
409 000,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
408 000,00
 
 
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1 000,00
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
5 000,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 000,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
4 000,00
 
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
26 000,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
26 000,00
 
85216
 
Zasiłki stałe
39 000,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
39 000,00
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
51 000,00
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
51 000,00
900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
56 000,00
 
90002
 
Gospodarka odpadami
1 000,00
 
 
2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
1 000,00
 
90095
 
Pozostała działalność
55 000,00
 
 
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
55 000,00
921
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5 000,00
 
92109
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
5 000,00
 
 
0970
Wpływy z różnych dochodów
5 000,00
Razem bieżące w tym:
4 668 240,00
1)dochody związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
470 458,00
750
 
 
Administracja publiczna
61 000,00
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
61 000,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
61 000,00
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
458,00
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
458,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
458,00
852
 
 
Pomoc społeczna
409 000,00
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
408 000,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
408 000,00
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
1 000,00
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 000,00
Dochody majątkowe
Dział
Rozdział
§
Źródło dochodów
Plan
1
2
3
4
5
010
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
1 615 303,00
 
01010
 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1 615 303,00
 
 
6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
1 615 303,00
600
 
 
Transport i łączność
355 798,00
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
355 798,00
 
 
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
1 098,00
 
 
6300
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
118 200,00
 
 
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
236 500,00
700
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
104 000,00
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
104 000,00
 
 
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
104 000,00
921
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
74 445,00
 
92109
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
74 445,00
 
 
6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
74 445,00
Razem majątkowe w tym:
2 149 546,00
1) dochody wynikające z zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
118 200,00
600
 
 
Transport i łączność
118 200,00
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
118 200,00
 
 
6300
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
118 200,00
Dochody ogółem :
6 817 786,00
 
§ 14.  
Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela
Dział
Roz
dział
Parag
raf
Treść
Plan wydatków ogółem
na 2010 rok
 
Wydatki bieżące
 
Wydatki
majątkowe
010
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
2 647 221,00
45 500,00
2 601 721,00
 
01010
 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2 636 221,00
34 500,00
2 601 721,00
 
 
4260
Zakup energii
7 500,00
7 500,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
27 000,00
27 000,00
 
 
 
6058
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 607 262,00
 
1 607 262,00
 
 
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
994 459,00
 
994 459,00
 
01030
 
Izby rolnicze
11 000,00
11 000,00
 
 
 
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
11 000,00
11 000,00
 
600
 
 
Transport i łączność
938 198,00
204 800,00
733 398,00
 
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
203 000,00
0
 
203 000,00
 
 
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
203 000,00
 
 
203 000,00
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
735 198,00
 204 800,00
530 398,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
104 000,00
104 000,00
 
 
 
4270
Zakup usług remontowych
55 800,00
55 800,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
45 000,00
45 000,00
 
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
530 398,00
 
530 398,00
700
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
8 000,00
8 000,00
 
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
8 000,00
8 000,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
8 000,00
8 000,00
 
710
 
 
Działalność usługowa
43 000,00
43 000,00
 
 
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
43 000,00
43 000,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
3 000,00
3 000,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
40 000,00
40 000,00
 
720
 
 
Informatyka
355,00
 
355,00
 
72095
 
Pozostała działalność
355,00
 
355,00
 
 
6630
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
355,00
 
 
 
355,00
750
 
 
Administracja publiczna
850 353,00
850 353,00
 
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
94 190,00
94 190,00
 
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
200,00
200,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
64 500,00
64 500,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5 500,00
5 500,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
9 570,00
9 570,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 720,00
1 720,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 300,00
1 300,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4 200,00
4 200,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
500,00
500,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4 200,00
4 200,00
 
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
500,00
500,00
 
 
 
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
2 000,00
2 000,00
 
 
75022
 
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
55 000,00
55 000,00
 
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
54 600,00
54 600,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
400,00
400,00
 
 
75023
 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
666 163,00
666 163,00
 
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
2 000,00
2 000,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
430 000,00
430 000,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
35 100,00
35 100,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
67 238,00
67 238,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
11 405,00
11 405,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
21 200,00
21 200,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10 000,00
10 000,00
 
 
 
4260
Zakup energii
15 000,00
15 000,00
 
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
2 000,00
2 000,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
32 000,00
32 000,00
 
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
3 000,00
3 000,00
 
 
 
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
5 000,00
5 000,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
12 000,00
12 000,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
620,00
620,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
12 100,00
12 100,00
 
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6 000,00
6 000,00
 
 
 
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
1 500,00
1 500,00
 
 
75075
 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
19 000,00
19 000,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
11 000,00
11 000,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
8 000,00
8 000,00
 
 
75095
 
Pozostała działalność
16 000,00
16 000,00
 
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
3 000,00
3 000,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
13 000,00
13 000,00
 
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
458,00
458,00
 
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
458,00
458,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
200,00
200,00
 
 
 
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
258,00
258,00
 
754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
40 600,00
40 600,00
 
 
75412
 
Ochotnicze straże pożarne
40 600,00
40 600,00
 
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
11 100,00
11 100,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
500,00
500,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
9 000,00
9 000,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5 000,00
5 000,00
 
 
 
4260
Zakup energii
8 000,00
8 000,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 000,00
3 000,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
4 000,00
4 000,00
 
756
 
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
31 500,00
 
31 500,00
 
 
75647
 
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
31 500,00
31 500,00
 
 
 
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
30 000,00
30 000,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1 500,00
1 500,00
 
757
 
 
Obsługa długu publicznego
10 000,00
10 000,00
 
 
75702
 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
10 000,00
 
10 000,00
 
 
 
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
10 000,00
 
 
10 000,00
 
758
 
 
Różne rozliczenia
40 000,00
40 000,00
 
 
75818
 
Rezerwy ogólne i celowe
40 000,00
40 000,00
 
 
 
4810
Rezerwy
40 000,00
40 000,00
 
801
 
 
Oświata i wychowanie
1 696 086,00
1 696 086,00
 
 
80101
 
Szkoły podstawowe
1 189 652,00
1 189 652,00
 
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
47 033,00
47 033,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
765 152,00
765 152,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
76 115,00
76 115,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
135 934,00
135 934,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
21 542,00
21 542,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
25 000,00
25 000,00
 
 
 
4260
Zakup energii
24 000,00
24 000,00
 
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 980,00
1 980,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
6 000,00
6 000,00
 
 
 
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
8 000,00
8 000,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2 000,00
2 000,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
2 200,00
2 200,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
71 196,00
71 196,00
 
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 000,00
2 000,00
 
 
 
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
1 500,00
1 500,00
 
 
80103
 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
121 578,00
121 578,00
 
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
7 036,00
7 036,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
83 845,00
83 845,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6 971,00
6 971,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
15 128,00
15 128,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 398,00
2 398,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
500,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
500,00
500,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5 200,00
5 200,00
 
 
80110
 
Gimnazja
208 672,00
208 672,00
 
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
9 152,00
9 152,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
149 127,00
149 127,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
11 500,00
11 500,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
25 113,00
25 113,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
3 980,00
3 980,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
1 000,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
500,00
500,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
500,00
500,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
7 800,00
7 800,00
 
 
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
90 000,00
90 000,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
90 000,00
90 000,00
 
 
80146
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4 000,00
4 000,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2 000,00
2 000,00
 
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 000,00
2 000,00
 
 
80148
 
Stołówki szkolne
82 184,00
82 184,00
 
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
216,00
216,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
60 884,00
60 884,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5 785,00
5 785,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
9 840,00
9 840,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 559,00
1 559,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
300,00
300,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3 600,00
3 600,00
 
851
 
 
Ochrona zdrowia
25 200,00
25 200,00
 
 
85153
 
Zwalczanie narkomanii
200,00
200,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
200,00
200,00
 
 
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
25 000,00
25 000,00
 
 
 
3110
Świadczenia społeczne
300,00
300,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
6 000,00
6 000,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4 600,00
4 600,00
 
 
 
4260
Zakup energii
500,00
500,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
10 000,00
10 000,00
 
 
 
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
500,00
500,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1 000,00
1 000,00
 
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 900,00
1 900,00
 
 
 
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
200,00
200,00
 
852
 
 
Pomoc społeczna
595 000,00
595 000,00
 
 
85202
 
Domy pomocy społecznej
12 000,00
12 000,00
 
 
 
3110
Świadczenia społeczne
12 000,00
12 000,00
 
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
408 000,00
408 000,00
 
 
 
3110
Świadczenia społeczne
394 511,00
394 511,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
7 577,00
7 577,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
2 431,00
2 431,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
186,00
186,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
1 000,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1 295,00
1 295,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
200,00
200,00
 
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
300,00
300,00
 
 
 
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
500,00
500,00
 
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
5 000,00
5 000,00
 
 
 
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
5 000,00
5 000,00
 
 
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
33 000,00
33 000,00
 
 
 
3110
Świadczenia społeczne
33 000,00
33 000,00
 
 
85215
 
Dodatki mieszkaniowe
1 000,00
1 000,00
 
 
 
3110
Świadczenia społeczne
1 000,00
1 000,00
 
 
85216
 
Zasiłki stałe
39 000,00
39 000,00
 
 
 
3110
Świadczenia społeczne
39 000,00
39 000,00
 
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
92 000,00
92 000,00
 
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
400,00
400,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
62 620,00
62 620,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5 000,00
5 000,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
10 211,00
10 211,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 657,00
1 657,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00
2 000,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
2 000,00
2 000,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1 500,00
1 500,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
500,00
500,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 100,00
2 100,00
 
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 500,00
1 500,00
 
 
 
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
512,00
512,00
 
 
 
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
2 000,00
2 000,00
 
 
85295
 
Pozostała działalność
5 000,00
5 000,00
 
 
 
3110
Świadczenia społeczne
5 000,00
5 000,00
 
854
 
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
61 509,00
61 509,00
 
 
85401
 
Świetlice szkolne
61 509,00
61 509,00
 
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3 475,00
3 475,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
41 862,00
41 862,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3 352,00
3 352,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
7 527,00
7 527,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 193,00
1 193,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
1 000,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
500,00
500,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 600,00
2 600,00
 
900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
612 740,00
255 940,00
356 800,00
 
90002
 
Gospodarka odpadami
290 600,00
28 800,00
261 800,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
23 000,00
23 000,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
5 800,00
5 800,00
 
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
261 800,00
 
261 800,00
 
90015
 
Oświetlenie ulic, placów i dróg
157 000,00
62 000,00
95 000,00
 
 
4260
Zakup energii
62 000,00
62 000,00
 
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
95 000,00
 
95 000,00
 
90095
 
Pozostała działalność
165 140,00
165 140,00
 
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
780,00
780,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
28 300,00
28 300,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 600,00
1 600,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4 520,00
4 520,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
740,00
740,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
100 000,00
100 000,00
 
 
 
4260
Zakup energii
14 800,00
14 800,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
10 300,00
10 300,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
3 000,00
3 000,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 100,00
1 100,00
 
921
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
473 825,00
473 825,00
 
 
92105
 
Pozostałe zadania w zakresie kultury
2 000,00
2 000,00
 
 
 
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
2 000,00
2 000,00
 
 
92109
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
440 453,00
440 453,00
 
 
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
365 903,00
365 903,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 000,00
3 000,00
 
 
 
4270
Zakup usług remontowych
71 550,00
71 550,00
 
 
92116
 
Biblioteki
31 372,00
31 372,00
 
 
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
31 372,00
31 372,00
 
Wydatki ogółem w tym:
8 074 045,00
4 381 771,00
3 692 274,00
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
470 458,00
 
470 458,00
 
0
750
 
 
Administracja publiczna
61 000,00
61 000,00
 
 
75011
 
Urzędy wojewódzkie
61 000,00
61 000,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
55 000,00
55 000,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
6 000,00
6 000,00
 
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
458,00
458,00
 
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
458,00
458,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
200,00
200,00
 
 
 
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
258,00
258,00
 
852
 
 
Pomoc społeczna
409 000,00
 
409 000,00
 
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
408 000,00
 
408 000,00
 
 
 
3110
Świadczenia społeczne
394 511,00
394 511,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
7 577,00
7 577,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
2 431,00
2 431,00
 
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
186,00
186,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
1 000,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1 295,00
1 295,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
200,00
200,00
 
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
300,00
300,00
 
 
 
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
500,00
500,00
 
 
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
1 000,00
 
1 000,00
 
 
 
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
1 000,00
1 000,00
 
2) wydatki związane z realizacja zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
321 555,00
 
0
 
321 555,00
600
 
 
Transport i łączność
321 200,00
 
321 200,00
 
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
203 000,00
 
 
203 000,00
 
 
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
203 000,00
 
 
203 000,00
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
118 200,00
 
118 200,00
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
118 200,00
 
118 200,00
720
 
 
Informatyka
355,00
 
355,00
 
72095
 
Pozostała działalność
355,00
 
355,00
 
 
6630
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
355,00
 
 
 
355,00
 
§ 15.  
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata nastepne – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 16.  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 17.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
          Przewodniczący Rady Gminy
Walentyna Jakimiuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-12-30

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2009-12-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-12-30