UCHWAŁA NR XXXIV/161/10

RADY GMINY CZYŻE

z dnia  28 października 2010 r.

w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 , poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz.593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz.2135, z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1462, Nr 249 poz.2104, z 2006 r. Nr 94 poz.651, z 2008 r. Nr 209 poz.1316, z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 22 poz.120, Nr 157 poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Walentyna Jakimiuk
Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/161/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 28 października 2010 r.
 REGULAMIN 
szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
§ 1. Przedmiotem konsultacji są: 
1. Projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi. 
§ 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć: rady działalności pożytku publicznego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Czyże w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Czyże. 
§ 3. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia. 
2. Konsultacje mogą być prowadzone przez komórki merytoryczne Urzędu Gminy Czyże zgodnie z zarządzeniem, o którym mowa w ust. 1. 
§ 4. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Czyże oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czyże. 
2. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej. 
§ 5. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać: 
1) przedmiot konsultacji, w tym projekt prawa miejscowego, 
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 
3) uzasadnienie, 
4) komórkę merytoryczną Urzędu Gminy Czyże lub jednostkę organizacyjną Gminy upoważnioną do kontaktu. 
2. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji jest przekazywane do publicznej wiadomości w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia. 
§ 6. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form: 
1) konsultacje pisemne, 
2) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji, o których mowa w § 2, 
3) formularz elektroniczny na stronie internetowej Gminy Czyże 
2. Ze spotkania, o którym mowa w ust, 1 pkt 2, sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników. 
3. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji. 
§ 7. 1. Opinie rady działalności pożytku publicznego i uwagi organizacji pozarządowych kierowane są do wyznaczonej przez Wójta Gminy Czyże komórki organizacyjnej Urzędu Gminy lub jednostki organizacyjnej Gminy, w zależności od przedmiotu konsultacji, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
2. Wyznaczona przez Wójta Gminy Czyże komórka organizacyjna Urzędu Gminy lub jednostka organizacyjnej Gminy sporządza zbiorcze zestawienie opinii i uwag oraz przekazuje Wójtowi Gminy. 
3. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z radą działalności pożytku publicznego, termin wyrażenia przez nią opinii nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia jej projektu uchwały lub aktu prawa miejscowego. Nie przedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z jej wyrażenia. 
4. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Czyże, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji. 
§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy Czyże. 
§ 9. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie. 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-10-29

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2010-10-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-10-29