Uchwała Nr XX/136/05

Rady Gminy Czyze

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d,e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art.48 ust.1, art.52, art.109, art.116, art.122, art. 124, art.128 ust.1, art.134 ust.3, art. 135 ust.1 i art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391. Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703;  z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Ustalić:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości 4 457 598 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) Wydatki budżetowe gminy w wysokości  4 011 423 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 370 486 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3

3) Dochody budżetowe w kwocie 528 646 zł przeznacza się na pokrycie zaciągniętego kredytu i pożyczki;

4) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 82 471 zł są przychody pochodzące z II –giej  transzy pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku.

§ 2. Ustalić plan przychodów i rozchodów budżetu gminy

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Wydatki realizowane ze środków funduszy strukturalnych przedstawia
załącznik Nr 5.

§ 4. Ustalić rezerwę:

1) ogólną w kwocie 30 000 zł;

2) celową w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na wydatki w oświacie i wychowaniu.

§ 5. Określić:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

- zgodnie z załącznikiem Nr 6;

2) wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok oraz środków na ich realizację

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 7.

§ 7. 1.Ustalić plan przychodów dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie
53 500 zł oraz wydatków w kwocie 52 300 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8;

2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 76 453 zł, oraz dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 65 000 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 12;

§ 8. Ustalić plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 919 zł oraz wydatki w  kwocie 912 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 9;

§ 9. Dochody w kwocie 28 350 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

§ 10. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 10 oraz prognozowaną sytuację finansową gminy 

- zgodnie z załącznikiem Nr 11;

§ 11. Upoważnić Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
(za wyjątkiem zwiększania środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy;

4) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetowych), załącznik Nr 4 (plan przychodów i rozchodów) samodzielnego zaciągania zobowiązań do 80 000 zł;

5) dokonywania wydatków na cele reprezentacyjne do wysokości 3 000 zł;

§ 12. Ustalić maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 600 000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  

 

Przewodniczący Rady

Walentyna Jakimiuk

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2005-12-30

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2005-12-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2005-12-30