Uchwała Nr XX/96/09
Rady Gminy Czyże
z dnia 30 marca 2009 r.
 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz 1111) oraz art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Hajnowskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym, położone na obszarze Gminy Czyże, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, obejmujące działki o numerach ewidencyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przebieg dróg, o których mowa w § 1 uwidocznionych na mapie ewidencji gruntów w skali 1:10 000, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych, o którym mowa w § 1 następuje ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2009 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Walentyna Jakimiuk


                                                                                                                                                                                                                            Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/96/09
Rady Gminy Czyże
  z dnia 30 marca 2009 r.
Wykaz dróg
 
1. Obręb Czyże – drogi oznaczone nr geodezyjnym: 29, 56, 82, 172, 177, 180, 235, 251, 279 338, 339, 340, 359, 360, 423, 476, 508, 515, 602, 603, 640, 651, 686, 748, 749, 752, 783, 857.
2. Obręb Hukowicze- drogi oznaczone nr geodezyjnym: 94/1, 423, 424, 436, 449, 457, 462, 500, 501, 502, 503, 504, 522, 524.
3. Obręb Kamień – drogi oznaczone nr geodezyjnym: 1, 26, 28, 37, 45, 66, 90, 125, 148, 151, 153, 165, 188, 217, 232, 255.
4. Obręb Klejniki – drogi oznaczone nr geodezyjnym: 28, 65, 124, 125, 182, 185, 201, 280, 306, 320, 356, 415, 463, 514, 515, 522, 554, 591, 730/1, 730/10, 753, 754, 780, 782/2, 783, 804, 893, 896, 944, 1151, 1292, 1293, 1300, 1385, 1387, 1439, 1470, 1503, 1604, 1611, 1630, 1662, 1847, 1868/2.
5. Obręb Kojły – drogi oznaczone nr geodezyjnym: 61, 102, 139, 166, 221, 251, 258, 278, 314, 332, 333.
6. Obręb Kuraszewo – drogi oznaczone nr geodezyjnym: 11, 12, 18, 19, 26, 50, 96, 97, 98, 106, 139, 146, 246, 248/3, 248/4, 276, 286, 296/1, 326, 335, 348, 358, 384, 520, 533, 556, 591, 701.
7. Obręb Lady – drogi oznaczone nr geodezyjnym: 1, 13, 20, 21, 30, 43, 44, 45, 47, 66, 70, 131, 174, 203.
8. Obręb Leniewo- drogi oznaczone nr geodezyjnym: 14, 20, 23, 60, 73, 89, 102,118, 120, 133, 178, 211, 232, 238, 269, 278, 330, 443, 525, 538.
9. Obręb Leszczyny- drogi oznaczone nr geodezyjnym: 24, 32, 42, 55, 56,66, 67, 80, 85, 91,106/1, 107, 108, 139, 160, 294, 352, 365, 366, 373, 383, 386.
10. Obręb Łuszcze – drogi oznaczone nr geodezyjnym: 39/1, 59/2, 96, 118,         148, 149, 192, 205, 228, 230.
11. Obręb Morze – drogi oznaczone nr geodezyjnym: 33, 48, 63, 88, 93, 102, 103, 135, 178, 208, 221, 279, 312, 313, 375, 446, 466, 557, 592, 593, 603, 631, 632, 633/1, 633/7, 663.
12. Obręb Osówka – drogi oznaczone nr geodezyjnym: 20, 41, 93/1, 93/3, 94, 121/3, 136, 152, 165, 183/2, 219, 238, 267, 268, 269.
13. Obręb Podrzeczany – drogi oznaczone nr geodezyjnym: 15/19, 139, 140, 141,150, 156, 161,166.
14. Obręb Rakowicze – drogi oznaczone nr geodezyjnym: 9, 10, 17, 62, 96, 110, 139, 140, 143.
15. Obręb Szostakowo - drogi oznaczone nr geodezyjnym: 169/2, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 183, 185, 190, 191, 192.
16. Obręb Sapowo – drogi oznaczone nr geodezyjnym: 3/4, 10, 16, 35/1, 34/2, 26/2, 78, 83, 85, 86, 101, 106, 113.
17. Obręb Wólka – drogi oznaczone nr geodezyjnym: 2, 28, 29/1, 35/2, 50, 60, 87, 90, 101, 110, 137, 163, 164, 178, 193, 196, 232.
18. Obręb Zbucz – drogi oznaczone nr geodezyjnym: 184, 188, 200, 224, 240, 260, 820, 823, 824/1, 825, 827, 828, 829/1, 831/1, 831/2, 833, 835, 836, 837/1, 840, 841/1, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 852, 853, 854, 856/1, 857, 858, 956/1, 1032, 1033, 1035, 1089, 1110.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-04-05

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2009-04-08

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-04-05