Uchwały 2014

 

Nr 37.191.2014 z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Czyże

Nr 37.190.2014 z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Nr 37.189.2014 z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 37.188.2014 z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże

 

Nr 36.187.2014 z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże

Nr 36.186.2014 z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2019”

Nr 36.185.2014 z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czyże na lata 2014-2017

Nr 36.184.2014 z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

Nr 35.183.2014 z dnia 18 lipca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Nr 35.182.2014 z dnia 18 lipca 2014 r.
w sprawie członkostwa Gminy Czyże w Lokalnej Grupie Działania – Puszcza Białowieska

Nr 35.181.2014 z dnia 18 lipca 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych

 

Nr 34.180.2014 z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi: Morze, Zbucz, Czyże, Rakowicze i Podrzeczany dotyczących planowanej budowy elektrowni wiatrowych

Nr 34.179.2014 z dnia 27 maja 2014 r.
zmieniająca w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2014 roku

Nr 34.178.2014 z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Nr 34.177.2014 z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże

Nr 34.176.2014 z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże

Nr 34.175.2014 z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok

Nr 34.174.2014 z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

 

Nr 33.173.2014 z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2019”

Nr 33.172.2014 z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2014 roku

Nr 33.171.2014 z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2014-2023

Nr 33.170.2014 z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Nr 33.169.2014 z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu

 

Nr 32.168.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2015”

Nr 32.167.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok”

Nr 32.166.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Nr 32.165.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Nr 32.164.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Nr 32.163.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie funduszu sołeckiego

Nr 32.162.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Nr 32.161.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-11-29

Data modyfikacji: 2014-11-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-11-29