Uchwały 2011

 

 

Nr 13.63.2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmian zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Czyże
Nr 13.62.2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zbiornik małej retencji „Leniewo” wraz z terenami przyległymi
Nr 13.61.2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże
Nr 13.60.2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Czyże
Nr 13.59.2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2012
Nr 13.58.2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2012-2018
Nr 13.57.2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Nr 12.56.2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nr 12.55.2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Nr 12.54.2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formularzy deklaracji na podatki oraz informacji
Nr 12.53.2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr 12.52.2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Nr 11.51.2011 z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Nr 11.50.2011 z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową

Nr 10.49.2011 z dnia 28 września 2011r.
w sprawie zmian regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czyże
Nr 10.48.2011 z dnia 28 września 2011r.
w sprawie wyrażenia intencji przystąpienia gminy Czyże do projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cześć II, administracja samorządowa”
Nr 10.47.2011 z dnia 28 września 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Nr 10.46.2011 z dnia 28 września 2011r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu na 2011 rok

Nr 9.45.2011 z dnia 10 sierpnia 2011r.
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Czyże
Nr 9.44.2011 z dnia 10 sierpnia 2011r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szostakowo”
Nr 9.43.2011 z dnia 10 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2011 – 2018
Nr 9.42.2011 z dnia 10 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Nr 8.41.2011 z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże
Nr 8.40.2011 z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok
Nr 8.39.2011 z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Czyże i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
Nr 8.38.2011 z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr 8.37.2011 z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie Gminy Czyże
Nr 8.36.2011 z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże obejmującego tereny przeznaczone pod kopalnię iłów na gruntach wsi Wólka

Nr 7.35.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czyże na lata 2011-2016
Nr 7.34.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże
Nr 7.33.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czyże, oraz określenia granic ich obwodów
Nr 7.32.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Klejnikach
Nr 7.31.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Nr 6.30.2011 z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Nr 6.29.2011 z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 Rady Gminy Czyże z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Nr 6.28.2011 z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2013 ”
Nr 6.27.2011 z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Nr 6.26.2011 z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2011 – 2018

Nr 5.25.2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże w obrębie gruntów wsi: Czyże, Zbucz, Osówka, Kojły, Morze i Szostakowo
Nr 5.24.2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Filialnej w Klejnikach

Nr 4.23.2011 z dnia 1 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013 ”
Nr 4.22.2011 z dnia 1 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok”
Nr 4.21.2011 z dnia 1 lutego 2011 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr 4.20.2011 z dnia 1 lutego 2011 r.
w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach
Nr 4.19.2011 z dnia 1 lutego 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kuraszewo”
Nr 4.18.2011 z dnia 1 lutego 2011 r.
w sprawie funduszu sołeckiego
Nr 4.17.2011 z dnia 1 lutego 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2012-02-11

Data modyfikacji: 2012-02-11

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2012-02-11