Uchwały 2012

 

Nr 22.114.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Nr 22.113.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże

Nr 22.112.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Nr 22.111.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Nr 22.110.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czyże

Nr 22.109.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Czyże

Nr 22.108.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach

Nr 22.107.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2013

Nr 22.106.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2013-2022

Nr 22.105.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Gminy Czyże

Nr 22.104.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Nr 21.103.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych cen i stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Czyże

Nr 21.102.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Nr 21.101.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr 21.100.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr 21.99.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Nr 21.98.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czyże

 

Nr 20.97.2012 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Nr 20.96.2012 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia międzygminnego

Nr 20.95.2012 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

Nr 19.94.2012 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Nr 19.93.2012 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę

Nr 19.92.2012 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę

Nr 19.91.2012 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę

Nr 19.90.2012 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatki oraz informacji

Nr 19.89.2012 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Nr 19.88.2012 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 19.87.2012 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową

 

Nr 18.86.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę

Nr 18.85.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w Zespole Szkół w Czyżach

 

Nr 17.84.2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w Zespole Szkół w Czyżach
Nr 17.83.2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Czyże na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr 17.82.2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę
Nr 17.81.2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę
Nr 17.80.2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę
Nr 17.79.2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Nr 17.78.2012 z dnia 17 lipca 2012 roku.
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

 

Nr 16.77.2012 z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże
Nr 16.76.2012 z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok
Nr 16.75.2012 z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Nr 16.74.2012 z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie Gminy Czyże

 

Nr 15.73.2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Nr 15.72.2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki w oparciu o zagospodarowanie rzeki Łoknica pod zbiornik wodny małej retencji w Gminie Czyże na lata 2011-2016
Nr 15.71.2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Nr 15.70.2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej
Nr 15.69.2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2012 roku

 

Nr 14.68.2012 z dnia 26 marca 2012r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok”
Nr 14.67.2012 z dnia 26 marca 2012r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2012 roku
Nr 14.66.2012 z dnia 26 marca 2012r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 5.25.2011 Rady Gminy Czyże z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże w obrębie gruntów wsi: Czyże, Zbucz, Osówka, Kojły, Morze i Szostakowo
Nr 14.65.2012 z dnia 26 marca 2012r.
w sprawie funduszu sołeckiego
Nr 14.64.2012 z dnia 26 marca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2013-02-26

Data modyfikacji: 2013-02-26

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2013-02-26