Uchwała Nr XXXI/149/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czyże lub jej jednostkom podległym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52,poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§1. Określa się zasady umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czyże lub jej jednostkom podległym wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „ dłużnikami”.
§2.    1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,
5) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze,
6) należność pieniężna nie przekracza wartości 10 złotych.
2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 może nastąpić na wniosek dłużnika, natomiast w pozostałych przypadkach również na wniosek wierzyciela.
3. Decyzja o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.
4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy przynajmniej jedna z okoliczności uzasadniającą umorzenie, wymienioną w ust. 1 zachodzi co do wszystkich dłużników.
§3.     1. Do umarzania należności uprawniony jest:
1) Wójt Gminy , jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 3.000 zł,
2) Kierownika jednostki organizacyjnej gminy jeśli kwota należności nie przekracza lub jest równa kwocie 500 zł,
3) Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych Rady Gminy, jeżeli kwota należności przekracza sumę określoną w pkt.1.
2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust.1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi.
3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
§4.      1. Wójt Gminy (kierownik jednostki organizacyjnej) działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.
2. W przypadku zawarcia umowy w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wskazanego w umowie.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi  liczonymi od pierwszej daty wymagalności zobowiązania.
§5. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 następuje:
1) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych w drodze umowy,
2) w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 6 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.
§6. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z póź. zm).
§7. Traci moc uchwała Nr IX/71/04   Rady Gminy Czyże z dnia 6 lutego 2004 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy  - ordynacja podatkowa.          
§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Walentyna Jakimiuk
 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-06-24

Data modyfikacji: 2010-06-24

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-06-24