OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko : referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Czyżach, 17-207 Czyże 98 wybrana została

 

Pani Renata Iwaniuk zam. Czyże

 

            W toku prowadzonego postępowania konkursowego poddano kandydatkę ocenie formalnej  i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy. Oceną objęto wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska pracy, predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia a także znajomość ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku. Uznano, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy do pracy na wskazanym stanowisku, ponadto otrzymała najwyższą liczbę punktów zarówno z rozmowy kwalifikacyjnej jak  i testu wiedzy. Dodatkowym atutem było doświadczenie kandydatki zdobyte w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

mgr Anna Stankowska


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZYŻACH 

Z SIEDZIBĄ 17-207 CZYŻE 98

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO (3/4 etatu)

 

REFERENTA DS ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

1. Wymagania niezbędne

1)            obywatelstwo polskie;

2)            pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)            wykształcenie średnie lub wyższe pierwszego lub drugiego stopnia;

4)            znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, KPA;

5)            niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

6)            stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;

7)            znajomość programu komputerowego MS Office;

8)            minimum roczne doświadczenie pracy w administracji samorządowej

 

2. Wymagania dodatkowe

1)            bardzo dobra organizacja czasu pracy;

2)            systematyczność, terminowość, samodzielność;

3)            znajomość obsługi programu komputerowego "Amazis" i "Nemezis" do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

4)            umiejętność pracy w zespole oraz odporność na sytuacje stresowe;

5)            wysoka kultura osobista

 

3. Zakres wykonywanych zadań na w/w stanowisku

1)            Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych ;

2)            Realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

3)            Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ;

4)            Rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, programu "Rodzina 500+";

5)            Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz dokumentacji w tym zakresie;

6)            Prowadzenie obsługi administracyjnej związanej m.in. ze sporządzaniem zaświadczeń, prowadzeniem korespondencji z innymi instytucjami publicznymi;

7)            Sprawozdawczość;

8)            Bieżące informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.

4. Wymagane dokumenty

1)            życiorys (cv);

2)            list motywacyjny;

3)            kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

4)            kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5)            kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

6)            oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)            oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)            klauzula o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych;

9)            oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.

5. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach, pok. 12 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Czyże 98, 17-207 Czyże z dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego" oraz imię i nazwisko kandydata, nr telefonu oraz miejscowość.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 11.03.2016 r.

 

W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach. Aplikacje, które wpłyną do GOPS-u niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej, a następnie testu kwalifikacyjnego.

 

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

 

8. Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę na czas określony od dnia 1 kwietnia 2016 r. po dołączeniu przez kandydata potwierdzonego zapytania o karalność.

 

9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń               w Urzędzie Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Czyżach

 

Anna STANKOWSKA

Czyże, dnia 26.02.2016 r.

 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO INTENDENTA 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-04-01

Data modyfikacji: 2016-04-01

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-04-01