UCHWAŁA Nr II - 0036-4/09
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 17.03.2009 r.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Czyże wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2008 rok
Na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Nr 1/05 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach,
Skład Orzekający w osobach:
Przewodniczący:
Aleksander Piszczatowski     - Członek Kolegium RIO w Białymstoku
Członkowie:
Bogusław Dębski                 - Członek Kolegium RIO w Białymstoku
Agnieszka Gerasimiuk         - Członek Kolegium RIO w Białymstoku
postanawia:
Stwierdzić, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czyże spełnia wymogi określone w ustawie o samorządzie gminnym i w ustawie o finansach publicznych, a w szczególności:
dotyczy wykonania budżetu,
oparty jest na opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
skład Komisji w świetle oświadczenia Przewodniczącego Rady Gminy jest zgodny z wymogami ustawy o samorządzie gminnym.
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13.
Przewodniczący Składu Orzekającego
 
Aleksander Piszczatowski


Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-04-21

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2009-04-21

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-04-21