Uchwała Nr 11-0032-25/09
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Czyże na 2009 r.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.), art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 1/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczania składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach
 
Skład Orzekający w osobach:
Aleksander Piszczatowski - przewodniczący
Bogusław Dębski         - członek
Agnieszka Gerasimiuk    - członek
 
opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Czyże na 2009 r.
 
Uzasadnienie
 
Rada Gminy Czyże uchwałą Nr XVIII/87/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok uchwaliła budżet deficytowy, a mianowicie:
plan dochodów na kwotę - 5.185.374 zł.
plan wydatków na kwotę - 5.729.145 zł.
 
Zgodnie z postanowieniem Rady zawartym w § 3 uchwały deficyt budżetu gminy wynoszący kwotę 543.771 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.
Wskazane wyżej źródło pokrycia deficytu jest zgodne z art. 168 ust. 2 pkt 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.). Z prognozy łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 r. i lata następne wynika, iż nie zachodzi obawa naruszenia ograniczeń, dotyczących poziomu zadłużenia i spłat w poszczególnych latach, określonych art. 169 ust. 1 i art. 170 ustawy o finansach publicznych. Opinię w tej sprawie zawarto w uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 listopada 2008 r. Nr 11.0131-6-19/08. Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wydał opinię pozytywną.
 
POUCZENIE
 
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13.
 
Przewodniczący Składu Orzekającego
Aleksander Piszczatowski

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-03-09

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2009-03-09

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-03-09