UCHWAŁA Nr II.0131-3-94/08
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 3.07.2008 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Czyże na 2008 r.
Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 511 Jz późn. zm.), art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 1/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczania składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach
 
Skład Orzekający wosobach:
Aleksander Piszczatowski     - przewodniczący
Bogusław Dębski                 - członek
Joanna Salachna                 - członek
opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Czyże na 2008 r.
Uzasadnienie
Rada Gminy Czyże uchwałą Nr XV/71/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok wprowadziła zmiany skutkujące zwiększeniem deficytu budżetowego o dalsze 263.622 z! w wyniku zwiększenia wydatków o kwotę 288.840 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów o kwotę 25.218 zł.
Budżet po uwzględnieniu tych zmian wynosi ogółem:
-          dochody w wysokości                       5.191.152 zł;
-          wydatki w wysokości                        5.814.675 zł.
Deficyt budżetowy w wysokości 623.523 zł zostanie sfinansowany przychodami w drodze zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w w/w kwocie (w tym na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czyżach w kwocie 80.000 zł, o czym postanowiono w uchwale Rady Nr XV/72/08 z 26 czerwca 2008 r.). Natomiast przychód pochodzący z wolnych środków w wysokości 120.000 zł, postanowiono przeznaczyć na spłatę długu przypadającą na ten rok.
Wskazane źródło pokrycia deficytu jest zgodne z postanowieniami art. 168 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249 poz. 2104 ze zm.).
Relacja uchwalonego deficytu budżetowego do planowanych dochodów wynosi 12,01%.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego gminy na 2008 r.
POUCZENIE
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13.
 

Przewodniczący Składu Orzekającego

Aleksander Piszczatowski

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2008-07-16

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2008-07-16

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2008-07-16