UCHWAŁA Nr II-0032 - 86/10
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Czyże na 2010 r.
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.), art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust.9 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz Zarządzenia Nr 1/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczania składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach
Skład Orzekający w osobach:
Agnieszka Gerasimiuk        - przewodnicząca
Bogusław Dębski                - członek
Aleksander Piszczatowski   - członek
opiniuje pozytywnie

możliwość sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Czyże na 2010 r.

Uzasadnienie

Rada Gminy Czyże, uchwałą Nr XXVIII/135/10 z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zmian budżecie gminy na 2010 rok dokonała korekt, w wyniku których podstawowe wielkości kształtują się na następującym poziomie:
dochody ogółem - 5.755.011 zł,
wydatki ogółem - 6.762.110 zł,

planowany deficyt budżetowy - 1.007.099 zł.

           Zgodnie z zapisem § 6 pkt 3 przedmiotowej uchwały będzie on pokryty przychodami chodzącymi planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 785.911 zł oraz nadwyżki dżetu z lat ubiegłych w kwocie 221.188 zł. Wskazane źródła pokrycia deficytu są zgodne z . 217 ust. 2 pkt 3 i 5 w zw. z art.89ust.l pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Dokonane niniejszą uchwałą zmiany zwiększają deficyt o kwotę 122.335 zł w stosunku do uchwały w sprawie budżetu, jednocześnie zmieniają źródła pokrycia planowanego deficytu, i planu przychodów wprowadzono nową kategorię środków: nadwyżkę z lat ubiegłych. W związku z tym dokonano zmniejszenia przychodów planowanych do pozyskania z tytułu pożyczek, zatem zmniejszeniu ulega ogólny stan zadłużenia planowany na koniec 2010 roku. dniu wydania niniejszej opinii Skład Orzekający, dokonując analizy sprawozdań za IV kw. 09 r. stwierdza, iż gmina prawdopodobnie będzie dysponowała nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie wystarczającej do pokrycia części planowanego deficytu.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wydał opinię pozytywną w zakresie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego uchwalonego na 2010 rok.
POUCZENIE
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Agnieszka Gerasimiuk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-03-26

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2010-03-26

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-03-26