UCHWAŁA Nr 11-0032-29/10
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 15 stycznia 2010 r.
 

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Czyże na 2010 r.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55. poz. 577, z późn. zm.), art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust.9 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1241) oraz Zarządzenia Nr 1/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczania składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach
Skład Orzekający w osobach:
Agnieszka Gerasimiuk      - przewodnicząca
Bogusław Dębski              - członek
Aleksander Piszczatowski - członek
opiniuje pozytywnie
możliwość sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Czyże na 2010 r.
 
Uzasadnienie
Rada Gminy Czyże, uchwałą Nr XXV1/123/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok uchwaliła budżet, w którym podstawowe wielkości kształtują się na następującym poziomie:
-         dochody ogółem - 6.817.786 zł,
-         wydatki ogółem - 8.074.045 zł,
-         planowany deficyt budżetowy - 1.256.259 zł.
Zgodnie z zapisem § 5 przedmiotowej uchwały będzie on pokryty przychodami pochodzącymi planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 6.571.000 zł. Wskazane źródło pokrycia deficytu jest zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 3 w zw. z art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Dołączona do uchwały budżetowej prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne wskazuje, że przewidywany poziom zadłużenia gminy na koniec 2010 roku i spłata długu w przyszłych latach mieszczą się w granicach limitów określonych art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w zw. z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, a gmina może zaciągać pożyczki na pokrycie planowanego deficytu.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wydał opinię pozytywną w zakresie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego uchwalonego na 2010 rok.
POUCZENIE
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Agnieszka Gerasimiuk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-03-17

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2010-03-17

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-03-17