UCHWAŁA Nr II - 0035-15/10
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 23. 03. 2010 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czyże sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
 
Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.), oraz Zarządzenia Nr 1/05 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach, Skład Orzekający w osobach:
 
Przewodniczący:
Agnieszka Gerasimiuk               - Członek Kolegium RIO w Białymstoku
 
Członkowie:
Bogusław Dębski                       - Członek Kolegium RIO w Białymstoku
Aleksander Piszczatowski           - Członek Kolegium RIO w Białymstoku
 
uchwala co następuje :
 
Zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Czyże sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
UZASADNIENIE
Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań z wykonania budżetu za 2009 rok :
-         sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych;
-         sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych;
-         sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie;
-         sprawozdania Rb-N o stanie należności; sprawozdania Rb-UN uzupełniającego o stanie należności;
-         sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń; sprawozdania Rb-UZ uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
-         sprawozdania Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych;
-          sprawozdania Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych;
-         sprawozdania Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych;
-         sprawozdania Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań zleconych;
-         sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami;
oraz opisowego sprawozdania z wykonania budżetu sporządzonego przez Wójta.
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13.
Przewodniczący Składu Orzekającego
Agnieszka Gerasimiuk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-04-01

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2010-04-01

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-04-01