Uchwała Nr II.0131-6-19/08
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 28.11. 2008 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Czyże na 2009 r. oraz załączonej do niego prognozie kwoty długu
Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.), art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 1/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczania składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach
Skład Orzekający w osobach:
Aleksander Piszczatowski      - przewodniczący
Bogusław Dębski                  - członek
Agnieszka Gerasimiuk          - członek
 
opiniuje pozytywnie
 
projekt budżetu Gminy Czyże na 2009 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz prognozą kwoty długu, przekazując jednocześnie następujące uwagi:
1.     w zakresie projektu budżetu wraz z objaśnieniami:
-      w uchwale budżetowej nie określono limitu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu co narusza regulację art. 184 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - dalej jako u.f.p;
-      brak zgodności kwoty dotacji dla GOK (zał. Nr 8) z kwotą ujętą w planie wydatków (zał. Nr 2)-różnica 1000 zł;
-      wystąpiły błędy w sumowaniu kwot przewidywane wykonanie dochodów (zał. Nr 1) oraz przewidywane wykonanie wydatków (zał. Nr 2).
2.     w zakresie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego nieprawidłowości (w
świetle dyspozycji art. 180 u.f.p.) nie stwierdzono.
 
Uzasadnienie
 
Przedmiotową opinię wydano po przeprowadzeniu analizy przedłożonego przez Wójta Gminy Czyże, Zarządzeniem Nr 117/08 z dnia 7 listopada 2008 r. (wpłynęło do RIO w dniu 14 listopada 2008r.):
-      projektu uchwały budżetowej na 2009 r. wraz z załącznikami oraz objaśnieniem;
-      prognozy kwoty długu;
-      informacji o stanie mienia komunalnego.
 
W zakresie przedłożonego do zaopiniowania projektu budżetu stwierdzono, iż
-    w uchwale budżetowej nie określono limitu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu co narusza regulację art. 184 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – dalej jako u.f.p;
-    brak zgodności kwoty dotacji dla GOK (zał. Nr 8) z kwotą ujętą w planie wydatków (zał. Nr 2)-różnica 1000 zł;
- wystąpiły błędy w sumowaniu kwot przewidywane wykonanie dochodów (zał. Nr 1) oraz przewidywane wykonanie wydatków (zał. Nr 2).
 
Przeprowadzona analiza prognozy kwoty długu (Zał. Nr 2 do Zarządzenia Wójta) wskazuje, iż w świetle postanowień art. 180 w zw. z art. 169 i 170 u.f.p. została ona sporządzona w prawidłowy sposób. Stan zadłużenia gminy na koniec 2009 r. szacowany do wysokości projektowanych dochodów kształtuje się, na poziomie 10,59 %. Natomiast poziom przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat poręczeń wyniesie 2,13 % planowanych dochodów. W kolejnych latach ten ostatni wskaźnik oscylować będzie w granicach 1,68 - 3,14%.
 
POUCZENIE
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13.
 
Przewodniczący Składu Orzekającego
Aleksander Piszczatowski

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-03-09

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2009-03-09

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-03-09