UCHWAŁA Nr 11-0033-33/09
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku z dnia 01.12.2009 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Czyże na 2010 rok oraz dołączonej do niego prognozie kwoty długu
Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577. z późn. zm.), art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 1/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczania składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach
Skład Orzekający w osobach:
 
Aleksander Piszczatowski - przewodniczący
Bogusław Dębski             - członek
                Agnieszka Gerasimuk       - członek
opiniuje pozytywnie
projekt budżetu Gminy Czyże na 2010 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz dołączoną prognozę kwoty długu, przekazując jednocześnie następujące uwagi:
1.W pianie wydatków określonym w § i 5 uchwały w rozdziale 75702 ujęto odsetki od pożyczek w § 8070, a należy je ująć w § 8110 - „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek". Wynika to ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.09.121.1002).
2.W planie dochodów i wydatków budżetu nie wyodrębniono dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, wynikających z porozumień i umów. Powyższy obowiązek wynika z postanowień art. 237 ust. 2 ustawy z unia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1240).
3.W § 8 uchwały ustalono łączną kwotę do zapłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 100 000 zł, nie ujmując tej kwoty w planie wydatków. Jednocześnie upoważniono Wójta w § 13 pkt 6 do udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł. Z powyższych zapisów wynika, że Gmina nie udzieliła dotychczas poręczeń i gwarancji i zapis § 8 jest bezprzedmiotowy. Powinien znaleźć się w budżecie dopiero po zawarciu umowy w tej sprawie.
4.Błędnie zsumowano dział 900 w wydatkach bieżących i majątkowych.
5.W załączniku Nr 4 do załącznika Nr 1 Zarządzenia niewłaściwie wskazano nazwę podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja celowa. Powinien być wymieniony Powiat oraz Województwo a nie Urzędy.
 
Uzasadnienie
W wyniku analizy powyższych dokumentów ustalonych przez Wójta Gminy zarządzeniem nr 196/09 z dnia 09 listopada 2009 roku, przekazanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w dniu 12 listopada 2009 r. - Skład Orzekający ustalił co następuje:
-       projekt uchwały budżetowej spełnia wymagania określone przepisami ustawy art.211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236. art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz określone przepisami art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 7 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157. poz. 1241) : z uwagami omówionymi powyżej.
-       prognoza łącznej kwoty długu oraz informacja o stanie mienia komunalnego spełniają wymagania określone przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1241).
Projektowany budżet opracowano jako deficytowy. Źródłem sfinansowania deficytu w wysokości 1.256.259 zł. wskazano przychody pochodzące z:
pożyczki w kwocie 994.459 zł. zaciągniętej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji we wsi Czyże;
pożyczki w kwocie 261.800 zł. z przeznaczeniem na prace rekultywacyjne składowiska odpadów.
Pokrycie deficytu tego rodzaju przychodami jest zgodne z art. 217 ust. 2 pkt.3 oraz art. 89 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Z przedłożonej prognozy kwoty długu wynika, że Gmina na koniec 2009 roku nie będzie posiadała zadłużenia. Natomiast wskaźnik spłat długu oraz poziom zadłużenia w 2010 r. ukształtują się odpowiednio w wysokości 0,15 % oraz 18.43 %. w roku 2011 będą one na poziomie 5,26 % oraz 18.91 % a w latach następnych tj. do 2016 r. będą miały tendencję malejącą. Omawiane wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. poz. 2104 ze zm. w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1241).
Uwagi zamieszczone w niniejszej uchwale należy uwzględnić przy podejmowaniu uchwały w sprawie budżetu na 2010 r.
POUCZENIE
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13.
Przewodniczący Składu Orzekającego
 Aleksander Piszczatowski
 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-03-17

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2010-03-17

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-03-17