UCHWAŁA Nr II.0131-4-18/08
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30.06.2008 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Czyże.
Na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 październjka 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.), art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 1/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczania składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach:
Skład Orzekający w osobach:
Aleksander Piszczatowski                      - przewodniczący
Anna Ostrowska                                   - członek
Joanna Salachna                                  - członek
opiniuje pozytywnie
możliwość spłaty przez Gminę Czyże przewidzianej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 80.000 zł..
UZASADNIENIE
Wójt Gminy Czyże pismem z 30 czerwca 2008 r. wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o wydanie opinii o możliwości spłaty, przewidzianej w budżecie do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. W związku z tym Skład Orzekający po dokonaniu analizy dokumentów stwierdza co następuje:
Rada Gminy Czyże uchwałą Nr XV/71/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dokonała zmian w dotychczasowym budżecie ustalając deficyt budżetowy w wysokości 623.523 zł.
Budżet Gminy po zmianach wg stanu na dzień wydania opinii wynosi ogółem:
-          dochody                 5.191.152 zł.
-          wydatki                  5.814.675 zł.
Gmina w 2008 roku zobowiązana będzie spłacić raty z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 120.000 zł, na spłatę których przeznaczono będące w posiadaniu Gminy wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pokryć planowany deficyt budżetowy. Wskazane źródło spłat pożyczki jest zgodne z postanowieniami art. 82 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr. 249, poz. 2104 ze zm.).
Z opracowanej prognozy kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne wynika, że Gmina na koniec 2007 roku miała zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wynoszące 140.000 zł. W ciągu roku budżetowego 2008 zaplanowano zwiększenie zadłużenia w drodze zaciągnięcia pożyczki (o której była mowa wyżej) w kwocie 223.523 zł. Spłatę długu w 2008 r. przewidziano w wysokości 120.000 zł. Tak więc stan zadłużenia na koniec 2008   r.   wyniesie   643.523   zł,   co   stanowi   12,4%   planowanych   dochodów,   przy dopuszczalnym 60% wskaźniku zadłużenia ustalonym art. 170 ustawy o finansach publicznych.
Łączna kwota przypadających do spłaty w 2008 roku z tytułu odsetek i rat spłat dotychczasowego długu wyniesie 129.843 zł, co stanowi 2,5% planowanych dochodów, przy dopuszczalnej 15% wielkości określonej art. 169 ust. 1 ww. ustawy.
Z prognozowanej sytuacji finansowej Gminy wynika, iż wskaźnik spłat zobowiązań w pozostałych latach spłat tj. w okresie 2009 - 2013 nie przekroczy 15% wskaźnika w żadnym z tych lat.
Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z uchwały Nr XV/72/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 80.000 zł - całą kwotę tej pożyczki - zaplanowano spłacić w 2009 roku z dochodów własnych.
Prognozowane do uzyskania dochody do budżetu po uwzględnieniu niezbędnych do sfinansowania wydatków bieżących, wynikających z ustawowych zadań Gminy, w ocenie Składu Orzekającego pozwalają na zaplanowaną spłatę przewidzianej do zaciągnięcia pożyczki w roku 2008 oraz zaciągniętych długów w latach ubiegłych. Powyższe znajduje potwierdzenie w przedstawionej prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na 2008 r. i lata następne.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wydał pozytywną opinię o możliwości spłaty przedmiotowej pożyczki.
POUCZENIE
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
Przewodniczący Składu Orzekającego
Aleksander Piszczatowski

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2008-07-16

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2008-07-16

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2008-07-16