UCHWAŁA Nr 11.0131-2-8/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22.03.2007 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Czyże wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2006 rok

 

Na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późno zm.), art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.), oraz Zarządzenia Nr 1/05 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach,

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący:

Aleksander Piszczatowski - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Czlonkowie:

Bogusław Dębski - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Joanna Salachna - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

postanawia:

Stwierdzić, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czyże spełnia wymogi określone w ustawie o samorządzie gminnym i w ustawie o finansach publicznych, a w szczególności:

dotyczy wykonania budżetu, oparty jest na opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, skład Komisji w świetle oświadczenia Przewodniczącego Rady Gminy jest zgodny z wymogami ustawy o samorządzie gminnym.

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13.

Przewodniczący Składu Orzekającego:

Aleksander Piszczatowski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2007-03-28

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2007-03-28

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2007-03-28