UCHWAŁA Nr II.0131-6-45/07
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 10.12.2007 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Czyże na 2008 r.
 
Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577. Z późn. zm.), art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 1/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku v sprawie wyznaczania składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach
 
Skład Orzekający w osobach:
Aleksander Piszczatowski      - przewodniczący
Bogusław Dębski              - członek
Barbara Poniat                - członek
 
opiniuje pozytywnie
 
projekt budżetu Gminy Czyże na 2008 r. wraz z załącznikami, prognozę łącznej kwoty długu oraz informację o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
 
Uzasadnienie
 
Opinia powyższa została wydana po przeprowadzeniu analizy przedłożonego przez Wójta Gminy Czyże, Zarządzeniem Nr 52/07 z dnia 15 listopada 2007 r.:
- projektu uchwały budżetowej na 2008 r. wraz z załącznikami. -- objaśnień do projektu.
- informacji o stanie mienia komunalnego,
- prognozy łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 r. i lata następne.
(W opinii uwzględniono autopoprawki wynikające z przekazanego uwiarygodnionego w drodze podpisanych przez Wójta Gminy załączników do projektu uchwały - wpływ do RIO w dniu 10.12 2007 r.)
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami opracowany został zgodnie z wymogami art. 184 ustawy o finansach publicznych. Informacja o stanie mienia komunalnego wypełnia wymogi zawarte w art. 180 ustawy o finansach publicznych.
Z prognozy łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 r. i lata następne wynika, iż w 2008 r. nie zachodzi obawa naruszenia ograniczeń określonych art. 169 ust. 1 i art. 170 ustawy o finansach publicznych. Omawiane wskaźniki tj. wskaźnik spłat długów przypadających na rok 2008 w stosunku do planowanych dochodów budżetowych wyniesie 2,78 % (dopuszczalny poziom 15 %) a kwota zadłużenia ogółem wyniesie łącznie 11,22 % - przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %.
Również w latach następnych przewidywane wskaźniki łącznej kwoty długu oraz spłaty zadłużenia w stosunku do szacowanych na poszczególne lata dochodów kształtować się będą znacznie poniżej obowiązujących maksymalnych limitów ustawowych.
 
POUCZENIE
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13.
 
Przewodniczący Składu Orzekającego
                                                         Aleksander Piszcżatowski

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2007-12-19

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2007-12-19

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2007-12-19