UCHWAŁA Nr II - 0035-7/09
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 16. 03. 2009 r.
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czyże sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.), oraz Zarządzenia Nr 1/05 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach, Skład Orzekający w osobach:
Przewodniczący:
Aleksander Piszczatowski     - Członek Kolegium RIO w Białymstoku
Członkowie:
Bogusław Dębski                 - Członek Kolegium RIO w Białymstoku
Agnieszka Gerasimiuk         - Członek Kolegium RIO w Białymstoku
uchwala co następuje :
Zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Czyże sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
UZASADNIENIE
Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań z wykonania budżetu za 2008 rok :
sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych;
sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych;
sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie;
sprawozdania Rb-N o stanie należności;
sprawozdania Rb-UN uzupełniającego o stanie należności;
sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;
sprawozdania Rb-UZ uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
sprawozdania Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych;
sprawozdania Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych;
sprawozdania Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych;
sprawozdania Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań zleconych;
sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami; oraz opisowego sprawozdania z wykonania budżetu sporządzonego przez Wójta.
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Aleksander Piszczatowski

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-04-21

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2009-04-21

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-04-21