Uchwała Nr 27.130.2017

Uchwała Nr 27.130.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czyże na lata 2017-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, zm.: z 2017 r. poz. 1442 i poz. 1529.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czyże na lata 2017 - 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-12-01

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-12-01

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-12-01