Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Protokół

z dnia 14 marca 2017 r.

z posiedzenia komisji konkursowej rozpatrującej wnioski organizacji pozarządowych o przyznanie dotacji z budżetu gminy na realizację zadania własnego gminy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.) komisja w składzie:

1. Zenaida Gierasimiuk - przewodniczący

2. Joanna Białowieżec - członek

3. Bazyli Siemiacki - członek

stwierdza, co następuje:

1. Na ogłoszenie Wójta Gminy Czyże z dnia 15 lutego 2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego gminy w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do dnia 10 marca 2017 r. godz. 1500 - wpłynęła 1 oferta.

2. Najkorzystniejszą ofertą została wybrana oferta złożona przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej„ 17-200 Hajnówka ul. ks. Dziewiatowskiego 15.

Przedłożona oferta spełnia warunki zawarte w ustawie oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, jest zgodna z przyjętymi kryteriami określonymi w pkt 6 ogłoszenia. Komisja pozytywnie ocenia wartość merytoryczną projektu. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oferenta oraz przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów zadanie jest możliwe do realizacji.

Komisja pozytywnie opiniuje złożoną ofertę i wnioskuje do Wójta Gminy o podpisanie umowy z oferentem o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji w/w zadania.

Podpisy komisji:

1. ......................

2. ......................

3. ......................

Zatwierdzam:

.................................................

(data i podpis)


Zarządzenie Nr 165.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. przeznaczono kwotę 1.000,00 zł. Uchwałę Nr 31.160.2013 Rady Gminy Czyże w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podjęto na sesji w dniu 20 grudnia 2013 r. Zgodnie z zapisami tej uchwały Wójt ogłosił Zarządzeniem Nr 81.2016 z dnia 1 lutego 2016 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W terminie określonym w zarządzeniu złożono jedną ofertę na realizację zadania publicznego pn. „XXXV Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” z siedzibą w Hajnówce. W celu rozpatrzenia oferty Wójt powołał w dniu 26 lutego 2016 r. Komisję konkursową. Po rozstrzygnięciu konkursu zawarto w dniu 2 marca 2016 r. umowę na realizację zadania publicznego.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. „XXXV Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 11 lipca 2016 r.

Czyże, 2017-03-15

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


Zarządzenie Nr 160.2017 Wójta Gminy Czyże w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2016

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2015

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2014

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2013

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2012

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-02-26

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-02-26

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-02-26