Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2018

Protokół

z dnia 22 marca 2018 r.

z posiedzenia komisji konkursowej rozpatrującej wnioski organizacji pozarządowych o przyznanie dotacji z budżetu gminy na realizację zadania własnego gminy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.) komisja w składzie:

1. Zenaida Gierasimiuk - przewodniczący

2. Joanna Białowieżec - członek

3. Bazyli Siemiacki - członek

stwierdza, co następuje:

1. Na ogłoszenie Wójta Gminy Czyże z dnia 26 lutego 2018 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego gminy w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do dnia 20 marca 2017 r. godz. 1500 - wpłynęła 1 oferta.

2. Najkorzystniejszą ofertą została wybrana oferta złożona przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej„ 17-200 Hajnówka ul. ks. Dziewiatowskiego 15.

Przedłożona oferta spełnia warunki zawarte w ustawie oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, jest zgodna z przyjętymi kryteriami określonymi w pkt 6 ogłoszenia. Komisja pozytywnie ocenia wartość merytoryczną projektu. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oferenta oraz przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów zadanie jest możliwe do realizacji.

Komisja pozytywnie opiniuje złożoną ofertę i wnioskuje do Wójta Gminy o podpisanie umowy z oferentem o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji w/w zadania.

Podpisy komisji:

1. ......................

2. ......................

3. ......................

Zatwierdzam:

.................................................

(data i podpis)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. przeznaczono kwotę 1.000,00 zł. Uchwałę Nr 17.86.2016 Rady Gminy Czyże w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021 podjęto na sesji w dniu 29 listopada 2016 r. Zgodnie z zapisami tej uchwały Wójt ogłosił Zarządzeniem Nr 160.2017 z dnia 15 lutego 2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W terminie określonym w zarządzeniu złożono jedną ofertę na realizację zadania publicznego pn. „XXXVI Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” z siedzibą w Hajnówce. W celu rozpatrzenia oferty Wójt powołał w dniu 7 marca 2017 r. Komisję konkursową. Po rozstrzygnięciu konkursu zawarto w dniu 20 marca 2017 r. umowę na realizację zadania publicznego.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. „XXXVI Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 11 lipca 2017 r.

Czyże, 2018-03-16

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


Zarządzenie Nr 231.2018 Wójta Gminy Czyże w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2016

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2015

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2014

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2013

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2012

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Data wytworzenia: 2019-02-25

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2019-02-25

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2019-02-25