Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
 
W dniu 30 marca 2012 r. zawarta została umowa o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:
„Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”
pomiędzy;
Gminą Czyże reprezentowaną przez:
inż. Jerzego Wasiluka – Wójta Gminy Czyże
a
Stowarzyszeniem „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” 17-200 Hajnówka ul. Ks. Dziewiatowskiego 15 reprezentowanym przez:
Mirosława Mordań – Prezesa
Ks. Pawła Sterlingow - Wiceprezesa
Kwota dotacji zadania publicznego – 2000 zł (słownie: dwa tysiące zł).
Termin realizacji zadania publicznego –od 15 marca 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.
Wójt
inż. Jerzy Wasiluk

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 
Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 r. przeznaczono kwotę 2.000,00 zł. Uchwałę Nr 4.21.2011 Rady Gminy Czyże w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podjęto na sesji w dniu 1 lutego 2011 r. Zgodnie z zapisami tej uchwały Wójt ogłosił zarządzeniem Nr 10.2011 z dnia 9 lutego 2011 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W terminie określonym w zarządzeniu złożono jedną ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”. W celu rozpatrzenia oferty Wójt powołał w dniu 10 marca 2011 r. Komisję konkursową. Po rozstrzygnięciu konkursu zawarto w dniu 30 marca 2011 r. umowę na realizację zadania publicznego. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 15 lipca 2011 r.
 
Czyże, 2012-03-05
Wójt
inż. Jerzy Wasiluk

 

Zarządzenie Nr 75.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2013-02-14

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2013-02-14

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2013-02-14