Ogłoszenia

Czyże, dnia 03.07.2020 r.

 

Zamawiający: Gmina Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZADANIE:

 

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY CZYŻE”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro. Zamówienie zgodnie z art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019, poz. 1843.)


Czyże, dnia 3 lipca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż roweru wodnego „Krzyś” rok produkcji 2006

 

Cena wywoławcza wynosi: 900 zł brutto. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 10 lipca 2020 r. o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu przez nabywcę.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 lub 85 681 89 97 w godz. 8.00 – 15.00


Czyże, dnia 19 czerwca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż roweru wodnego „Krzyś” rok produkcji 2006

 

Cena wywoławcza wynosi: 976 zł brutto. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 26 czerwca 2020 r. o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu przez nabywcę.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 lub 85 681 89 97 w godz. 8.00 – 15.00


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt  Gminy Czyże

OGŁASZA     PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie  na okres 3 lat nieruchomości stanowiących  własność gminy,  położonych  w obrębie wsi:

 

-                     Rakowicze, działka zagrodowa rolna oznaczona nr geodezyjnym 73 o   powierzchni 0.5700 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi   206.00 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 80.00 zł.

-                     Rakowicze, działka zagrodowa rolna oznaczona nr geodezyjnym 15/1 o   powierzchni 0.2800 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  101,00 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 60.00 zł.

-                     Rakowicze działka zagrodowa rolna oznaczona nr geodezyjnym 41/3 o  powierzchni 0.1200 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  44,00 zł  rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 30.00 zł.

-                     Kojły, działka zagrodowa rolna oznaczona nr geodezyjnym 132/3 o  powierzchni 0.1200 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  40,00 zł rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 30.00 zł.

-                     Kuraszewo, działka zagrodowa rolna oznaczona nr geodezyjnym 750/2 o  powierzchni 0.1056 ha przeznaczona na cele rolnicze. Cena wywoławcza wynosi  38,00 zł rocznego czynszu dzierżawnego. Wadium należy wpłacić w kwocie 30.00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU    06 LIPCA  2020  ROKU O GODZINIE 1000 W   POKOJU NR  14    URZĘDU GMINY

Warunkiem  przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium  w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

-                      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zwrócone po podpisaniu umowy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

-                      Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej

-                      Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie  podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje dotyczące  przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

Czyże dnia  03.06.2020 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284), § 3 ust. 1, § 6 ust. 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 105/2020 Wójta Gminy Czyże z dnia  30 marca 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy w trybie przetargu ustnego

           

Wójt  Gminy Czyże

 

OGŁASZA   PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ

 

Niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Lady oznaczonej nr geodezyjnym 78 o powierzchni 0.1600 ha. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową. Dla w/w nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr BI2P/00032914/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11.780 zł. Wadium należy wpłacić w kwocie 1.200 zł. Postąpienie wynosi 120 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 500 zł.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ciężarami i ograniczeniami wobec osób trzecich.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  29 CZERWCA 2020 ROKU O GODZINIE 1000 W   SALI KONFERENCYJNEJ    URZĘDU GMINY

-          Warunkiem przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Czyże nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080  z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym   najpóźniej w dniu 26  czerwca 2020 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie,  lub w kasie  urzędu w terminie do dnia   26  czerwca 2020  roku do godz. 14.00.

-          Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej - przed otwarciem przetargu - dowody wpłaty wadium, dokumentu tożsamości,  oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

-                      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny      nabycia   nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone  niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

-                      Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

-                      Koszty sporządzenia umowy notarialnej i postępowania wieczysto księgowego ponosi nabywca.

-                      Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny  może odwołać ogłoszony przetarg.

-           Ewentualne geodezyjne wskazanie granic nabytej nieruchomości leży w obowiązkach nabywcy  

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

 

Czyże dnia 26.05.2020 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284), § 3 ust. 1, § 6 ust. 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 105/2020 Wójta Gminy Czyże z dnia  30 marca 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy w trybie przetargu ustnego

           

Wójt  Gminy Czyże

 

OGŁASZA   PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ

 

Niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Kojły oznaczonej nr geodezyjnym 233/2 o powierzchni 0.2500 ha. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę zagrodową i uprawy rolnicze. Dla w/w nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr BI2P/00032874/9.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10.700 zł. Wadium należy wpłacić w kwocie 1.100 zł. Postąpienie wynosi 110 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 500 zł.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ciężarami i ograniczeniami wobec osób trzecich.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  29 CZERWCA 2020 ROKU O GODZINIE 1100 W   SALI KONFERENCYJNEJ    URZĘDU GMINY

-          Warunkiem przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Czyże nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080  z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym   najpóźniej w dniu 26  czerwca 2020 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie,  lub w kasie  urzędu w terminie do dnia   26  czerwca 2020  roku do godz. 14.00.

-          Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej - przed otwarciem przetargu - dowody wpłaty wadium, dokumentu tożsamości,  oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

-                      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny      nabycia   nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone  niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

-                      Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

-                      Koszty sporządzenia umowy notarialnej i postępowania wieczysto księgowego ponosi nabywca.

-                      Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny  może odwołać ogłoszony przetarg.

-           Ewentualne geodezyjne wskazanie granic nabytej nieruchomości leży w obowiązkach nabywcy  

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

 

Czyże dnia 26.05.2020 r.


S.271.2.2020

Czyże, 2020.04.21

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Czyże informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert prowadzonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia „Wyposażenie dziennego domu pomocy w Szostakowie” w ramach Projektu pn.: „Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie”  nr WND-RPPD.08.06.00-20-0276/18, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego., wybrano jako najkorzystniejszą – ofertę firmy CHEC-SPORT Anna Chęć, 41-700 Ruda Śląska, ul. Słomki 4, która uzyskała najwięcej punktów pod względem kryterium „cena brutto” i „okres gwarancji”.


S.271.2.2020

Czyże, 2020.04.02

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wyposażenie dziennego domu pomocy w Szostakowie”

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

1.     W dniu 2 kwietnia 2020 r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Czyże niżej podpisani zebrali się w celu otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

2.     Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 31 358,21 PLN netto, w przeliczeniu 7 345,05 EURO, (38 570,00 PLN brutto).

3.     Łącznie wpłynęło 6 ofert. Oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

4.     Informacje o otwartych ofertach:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena oferty

(PLN brutto)

Gwarancja (w m-cach)

1.

Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki

Ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

53 439,00

24

2.

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

Ul. Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

38 441.01

24

3.

TORO Joanna Janosz

Breń 64A

33-140 Lisia Góra

48 926,40

24

4.

Hurtownia Sportowa KAL-SPORT

Al. Rejtana 8

35-310 Rzeszów

45 695,73

24

5.

FIZJOMED Dawid Kaźmierski

Ul. Kościuszki 4

27-300 Lipsko

39 705,00

24

6.

CHEC-SPORT Anna Chęć

Ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

36 727,00

24

 

5.     Na tym otwarcie ofert zakończono.

 

 

Podpisy osób reprezentujących zamawiającego:

 

1)    ………………

2)    ………………

3)    ………………


Czyże dnia 30.03.2020 r.

Załączniknr 1

do zarządzenia nr 105/2020

Wójta Gminy Czyże

z dnia 30 marca 2020 r.

GG.6840.1.2020

OGŁOSZENIE

 

            Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz.65, 284) podaje do publicznej wiadomości  wykaz:

 

NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONYCH   DO   SPRZEDAŻY

 

Lp

Nr geod. działki, obręb

Nr księgi wieczystej

Pow. nieruchomości w ha

Opis

Przeznaczenie  oraz sposób zagospodarow.

Forma zbycia

Cena wywoławcza

1.

3/11

Zbucz

BI2P/00006559/4

1,3970

 Działka przy drodze woj.689 Bielsk Podlaski-Białowieża

 Pod gastronomię, hotelarstwo, turystykę

Sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

73.480 zł

+  500 zł koszty dokumentacji

2.

233/2

Kojły

BI2P/00032874/9

0.2500

 

działka rolna siedliskowa w zabud.zagrodow

zabudowa zagrodowa, uprawy rolnicze

przetarg ustny ograniczony dla właścicieli dz. sąsiednich

10.700 zł

+  500 zł koszty dokumentacji

3.

78

Lady

BI2P/00032914/2

0.1600

działka  siedliskowa w zabud. zagrodow

zabudowa zagrodowa

przetarg ustny nieograniczony

11.780 zł

+  500 zł koszty dokumentacji

 

Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


GG. 6845.2.2020

Czyże dnia  30.03. 2020 r

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z  2020 r. poz. 65).

p o d a j ę

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych   do wydzierżawienia na okres 3 lat,  stanowiących  własność gminy :

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

w  ha

Opis  nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena  wywoławcza  rocznego czynszu dzierżawnego

1

2

3

4

5

6

1.

Wieś Kojły

działka Nr 132/3

0.1200

 

działka  zagrodowa rolna

użytkowanie rolnicze

44.00

 

2.

Wieś Kuraszewo

działka nr 750/2

0.1056

 

działka rolna zagrodowa

użytkowanie rolnicze

38.00

 

     Powyższe nieruchomości   będą  przedmiotem wydzierżawienia  w przetargu ustnym nieograniczonym. Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


W związku z zapytaniem oferenta z dnia 30.03.2020 r. udzielam wyjaśnień do Zapytania ofertowego dotyczącego „Wyposażenie dziennego domu pomocy w Szostakowie”.

W związku z zapytaniem oferenta z dnia 26.03.2020 r. udzielam wyjaśnień do Zapytania ofertowego dotyczącego „Wyposażenie dziennego domu pomocy w Szostakowie”.

W związku z zapytaniem oferenta z dnia 25.03.2020 r. udzielam wyjaśnień do Zapytania ofertowego dotyczącego „Wyposażenie dziennego domu pomocy w Szostakowie”.

Zapytanie ofertowe „Wyposażenie dziennego domu pomocy w Szostakowie”


GG. 6845.1.2020

Czyże dnia  09.03. 2020 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z  2020 r. poz. 65).

p o d a j ę

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych   do wydzierżawienia na okres 3 lat,  stanowiących  własność gminy :

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

 Pow.

w  ha

Opis  nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

 Cena  wywoławcza  rocznego czynszu dzierżawnego 

1

2

3

4

5

6

1.

 Wieś Rakowicze

działka Nr 73

  0.5700

działka  zagrodowa rolna

 użytkowanie rolnicze

     206.00

2.

Wieś Rakowicze

działka nr 15/1

 0.2800

działka rolna zagrodowa

 użytkowanie rolnicze

     101.00

3.

 Wieś Rakowicze

działka Nr 41/3

 0.1200

 

działka rolna zagrodowa

 użytkowanie rolnicze

       44.00

 

 

     Powyższe nieruchomości   będą  przedmiotem wydzierżawienia  w przetargu ustnym nieograniczonym. Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


Ogłoszenie nr 510022484-N-2020 z dnia 06-02-2020 r.

Gmina Czyże: Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie – roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0276/18 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny: 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr naboru RPPD.08.06.00-IZ.00-20-054/18 Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 638538-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Czyże, Krajowy numer identyfikacyjny 05065924300000, ul. Czyże  98, 17-207  Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 17, 85 681 89 99, e-mail a.jaloza@ugczyze.pl, zgierasimiuk@ugczyze.pl, faks 85 681 89 91.
Adres strony internetowej (url): www.gminaczyze.pl; bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie – roboty budowlane

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

S.271.6.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie – roboty budowlane” w ramach projekt pt.: „Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie” nr WND-RPPD.08.06.00-20-0276/18 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny: 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 2. Szczegółowy opis zamówienia określa: 1) Dokumentacja projektowa pt. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dzienny Dom Pomocy” wykonana przez firmę AP Projekt Andrzej Patejuk, Projekty, Kosztorysy, Nadzory Budowlane z maja 2018 r. określona w: a) Projekcie budowlanym – branża budowlana, b) Projekcie budowlanym – branża elektryczna, c) Projekcie budowlanym – branża sanitarna – zewnętrzna instalacja zbiornikowa - gazowa, d) Projekcie budowlanym – branża sanitarna – wewnętrzna instalacja gazowa, e) Projekcie budowlanym – branża sanitarna – wewnętrzna instalacja wod. – kan., f) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót: (1) Branży budowlanej (2) Branży sanitarnej (3) Branży elektrycznej która stanowi załącznik nr 9 do SIWZ 2) Przedmiary robót, stanowiące uzupełnienie do przedmiotu zamówienia, informujące o ilości robót na jakie oszacował Zamawiający wielkość zamówienia, które stanowią załącznik nr 10 do SIWZ UWAGA!!! Zamawiający wyłącza z przedmiotowego zakresu opisanego w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót roboty których nie należy wyceniać: 1. Wyposażenie – dział 9.5 poz. od 124 do 142- z przedmiaru robót branży budowlanej 3. W przypadku rozbieżności wielkości i rodzaju robót pomiędzy dokumentami: projektem budowlanym, STWiOR, przedmiarami robót, Wykonawca przy realizacji umowy będzie kierował się w pierwszej kolejności projektem budowlanym 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ 5. Zamawiający żąda udzielenia, co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty. 6. Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, wymaganie zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy zarówno osób wykonujących tzw. prace fizyczne, jak i operatorów sprzętu i maszyn: a) wykonywanie robót rozbiórkowych; b) wykonywanie robót fundamentowych; c) wykonywanie robót ciesielskich; d) wykonywanie robót izolacyjnych; e) wykonywanie robót murowych; f) wykonywanie robót pokrycia dachu; g) wykonywanie robót stolarskich; h) wykonywanie robót wykończeniowych wewnętrznych; i) wykonywanie robót wykończeniowych zewnętrznych; j) wykonywanie robót przy chodnikach i placu; k) wykonywanie robót przy zasilaniu budynku; l) wykonywanie robót przy instalacjach elektrycznych wewnętrznych, m) wykonywanie robót przy instalacji odgromowej; n) wykonywanie robót przy instalacjach wod-kan; o) wykonywanie robót przy instalacji C.O.; p) wykonywanie robót w kotłowni; q) wykonywanie robót przy instalacji gazowej wewnętrznej; r) wykonywanie robót przy instalacji gazowej zewnętrznej; Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących obsługę geodezyjną inwestycji oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierowników budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru. 2) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a) dane osób wykonujących czynności wskazane w ppkt 1 zostaną ujęte w formie oświadczenia/wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy na podwykonawstwo. Oświadczenie/wykaz to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę. c) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego (jeżeli uzna to za konieczne) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży poniżej wskazane dowody co do osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia: (1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy w celu potwierdzenia spełnienia wymagań przez Wykonawcę zawartych w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa przez Wykonawcę/Podwykonawcę, c) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 4) W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. 7. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu, o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 9. Wszelkie nazwy własne materiałów, urządzeń i produktów użyte w przedmiarach robót, projektach, specyfikacjach technicznych, mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/. 10. Wszelkie użyte w projektach, specyfikacjach technicznych odniesienia do norm mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. 11. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, cechy techniczne i jakościowe, patentu lub oznaczenia pochodzenia o których mowa w art. 30 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. 12. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. 13. Na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku rozwiązań równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawiony w dokumentacji projektowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 14. Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ (nie starsze niż 2018 r) 15. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

 

Dodatkowe kody CPV: 45262300-4, 45262520-2, 45422000-1, 45320000-6, 45261000-4, 45421100-5, 45410000-4, 45430000-0, 45442100-8, 45233222-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 559367.86
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
Email wykonawcy: sekretariat@puk-hajnowka.pl.
Adres pocztowy: ul. Łowcza 4
Kod pocztowy: 17-200
Miejscowość: Hajnówka
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 469740.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 469740.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 535410.77
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Ogłoszenie nr 510018929-N-2020 z dnia 31-01-2020 r.

Gmina Czyże: Termomodernizacja budynku szkoły w Czyżach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne Priorytet inwestycyjny Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 624698-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 540251061-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Czyże, Krajowy numer identyfikacyjny 05065924300000, ul. Czyże  98, 17-207  Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 17, 85 681 89 99, e-mail a.jaloza@ugczyze.pl, zgierasimiuk@ugczyze.pl, faks 85 681 89 91. 
Adres strony internetowej (url): www.gminaczyze.pl; bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Termomodernizacja budynku szkoły w Czyżach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

S.271.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz towarzyszące, związane z termomodernizacją budynku szkoły w Czyżach obejmujące: • Ocieplenie ścian zewnętrznych, w tym cokołu wokół budynku; • Ocieplenie dachu wraz z wymianą kratek wentylacyjnych. • Wykonanie wszystkich obróbek blacharskich związanych z robotami termomodernizacyjnymi i dostosowanie do nowej grubości ścian i pokrycia dachowego (w tym m.in. pas podrynnowy i nadrynnowy) oraz wymiana wszystkich rynien dachowych i rur spustowych; • Wykonanie naprawy dachu po wykonaniu docieplenia dachu granulatem z wełny oraz wykonanie wentylacji stropodachu po jego ociepleniu. • Wymiana okien wraz z obróbkami zewnętrznymi i wewnętrznymi (w tym m.in. ościeża i parapety); • Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, polegająca na wymianie grzejników wraz z osprzętem tj. głowicą termostatyczną zasilającą i zawór powrotny) oraz malowaniem ewentualnych ubytków na ścianach po demontażu grzejników; • Modernizacja oświetlenia wewnętrznego polegająca m.in. na wymianie opraw które to powinny być wykonane w II klasie ochrony; • Skuteczność świetlna oprawy min. 104 lm/W potwierdzona certyfikatem ENEC PLUS lub certyfikowane laboratorium. • Zamalowanie ewentualnych ubytków po demontażu istniejących opraw. • Wykonanie pomiarów ochrony p.porażeniowej i wystawienie protokołu z pomiarów. • Natężenie oświetlenia stanowisk kpt. w części biurowej nie mniej niż 500 lux. • Po wymianie opraw wykonać pomiary natężenia oświetlenia pomieszczeń oraz stanowisk pracy. Z przeprowadzonych pomiarów oświetlenia wystawić protokół. • Wymiana zgodnie z obowiązującymi przepisami kompletnej instalacji odgromowej na całym budynku wraz ze wszystkimi jej elementami, przewody odprowadzające montowane w rurach odgromowych w ścianie pod ociepleniem; Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać pomiary uziomów, wyniki przedstawić w protokole. • Istniejące zewnętrzne instalacje elektryczne należy zamontować pod ociepleniem, a puszki hermetyczne tych instalacji wyprowadzić na zewnątrz ocieplenia lub umożliwić swobodny dostęp do nich z zewnątrz. • Wykonanie kpl. dokumentacji powykonawczej. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określają: 1) przedmiary robót (materiał pomocniczy) – załącznik n1 do SIWZ; 2) wyciąg z dokumentacji technicznej –załącznik nr 2 do SIWZ; 3) wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45262100-2

 

Dodatkowe kody CPV: 45321000-3, 45410000-4, 45421100-5, 45331100-7, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/01/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 741923.33 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 618000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 437000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 785365.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


 

S.271.6.2019

Czyże, 2020.01.20

 

ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie – roboty budowlane” została wybrana i uznana za najkorzystniejszą oferta Nr 1: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., 17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 60,00 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium termin gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt

- łączna liczba punktów – 100,00 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta Nr 2

Usługi Remontowo-Budowlane Józef Rudziński, 15-663 Białystok, ul. Skrajna 13/42:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 52,64 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium termin gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt

- łączna liczba punktów – 92,64 pkt.

Oferta Nr 3

Zakład Remontowo Budowlany Adam Florczak, 16-070 Choroszcz, ul. Branickiego 37:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 53,58 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium termin gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt

- łączna liczba punktów – 93,58 pkt.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., 17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4, który złożył ofertę Nr 1 nie podlega wykluczeniu, oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu i Wykonawca ten złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. Na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów spośród wszystkich ważnych ofert Wykonawców biorących udział w przetargu.

Zamawiający zawiadamia, że terminem, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia. W związku z tym termin podpisania umowy zostanie określony w odrębnym piśmie.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękując za udział w przetargu zapraszam do dalszej współpracy w zakresie wykonawstwa zamówień publicznych na terenie Gminy Czyże.

 

Otrzymują:

1)    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 17-200 Hajnówka ul. Łowcza 4,

2)    Usługi Remontowo-Budowlane Józef Rudziński, 15-663 Białystok, ul. Skrajna 13/42,

3)    Zakład Remontowo Budowlany Adam Florczak, 16-070 Choroszcz, ul. Branickiego 37.


S.271.5.2019

Czyże, 2020.01.16

 

ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Czyżach” została wybrana i uznana za najkorzystniejszą oferta Nr 3: Firma Remontowo Budowlana Krzysztof Frąckowiak Kolonia Koplany 21C, 16-061 Juchnowiec Kościelny:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 42,43 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium termin gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt

- łączna liczba punktów – 82,43 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., 17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 41,68 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium termin gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt

- łączna liczba punktów – 81,68 pkt.

Oferta Nr 2

Viero Marcin Wieremczuk, 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 33,39 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium termin gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt

- łączna liczba punktów – 73,39 pkt.

Oferta Nr 4

Firma Usługowo-Budowlana WRÓBLEWSKI Andrzej Wróblewski, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 63

- liczba punktów na podstawie kryterium cena – 34,49 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium termin gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt

- łączna liczba punktów – 74,49 pkt.

Wykonawca Firma Remontowo Budowlana Krzysztof Frąckowiak Kolonia Koplany 21C, 16-061 Juchnowiec Kościelny, który złożył ofertę Nr 3 nie podlega wykluczeniu, oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu i Wykonawca ten złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p. Na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów spośród wszystkich ważnych ofert Wykonawców biorących udział w przetargu.

Zamawiający zawiadamia, że terminem, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia. W związku z tym termin podpisania umowy zostanie określony w odrębnym piśmie.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękując za udział w przetargu zapraszam do dalszej współpracy w zakresie wykonawstwa zamówień publicznych na terenie Gminy Czyże.

 

Otrzymują:

1)    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 17-200 Hajnówka ul. Łowcza 4

2)    Viero Marcin Wieremczuk15-545 Białystok ul. Ciołkowskiego 24

3)    Firma Remontowo Budowlana Krzystof Frąckowiak Kolonia Koplany 21C, 16-061 Juchnowiec Kościelny

4)    Firma Usługowo-Budowlana WRÓBLEWSKI Andrzej Wróblewski17-100 Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 63


S.271.6.2019    

Czyże, 2020.01.09

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie – roboty budowlane”

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

1.     W dniu 9 stycznia 2020 r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Czyże niżej podpisani zebrali się w celu otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

2.     Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 559 367,86 PLN, w przeliczeniu 129 732,56 EURO.

3.     Łącznie wpłynęły 3 oferty, złożone w opakowaniach prawidłowo zamkniętych. Oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

4.     Informacje o otwartych ofertach:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena oferty

(PLN netto)

Gwarancja i rękojmia (w m-cach)

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

17-200 Hajnówka

ul. Łowcza 4

469.740,00

60

2.

Usługi Remontowo-Budowlane Józef Rudziński

15-663 Białystok
ul. Skrajna 13/42

535.410,77

60

3.

Zakład Remontowo Budowlany Adam Florczak

16-070 Choroszcz

ul. Branickiego 37

526.059,74

60

 

5.     Na tym otwarcie ofert zakończono.

6.     Załącznik do niniejszego protokołu stanowi lista przedstawicieli wykonawców obecnych w czasie otwarcia ofert.

 

Podpisy osób reprezentujących zamawiającego:

 

1)    ………………

2)    ………………

3)    ………………


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Termomodernizacja budynku szkoły w Czyżach”

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą postępowania nr S.271.5.2019 pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Czyżach”.

Oświadczenie na wyrażenie zgody przedłużającej termin związania ofertą.


Ogłoszenie nr 638538-N-2019 z dnia 2019-12-23 r. 

 

Gmina Czyże: Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie – roboty budowlane
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0276/18 współfinansowanego  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny: 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr naboru RPPD.08.06.00-IZ.00-20-054/18 Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czyże, krajowy numer identyfikacyjny 05065924300000, ul. Czyże  98 , 17-207  Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 17, 85 681 89 99, e-maila.jaloza@ugczyze.pl, zgierasimiuk@ugczyze.pl, faks 85 681 89 91. 
Adres strony internetowej (URL): www.gminaczyze.pl; bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (kliknij aby pobrać)

 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
5. Przynależność do tej samej grupy kapitałowej
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
7. Istotne postanowienia umowy
8. Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat
9. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
10. Projekty budowlane:
        Branża elektryczna
                1. Projekt budowlany
                2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
        Branża budowlana
                1. Projekt budowlany
                2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
        Branża sanitarna
                1. Zewnętrzna instalacja gazowa
                2. Wewnętrzna instalacja gazowa
                3. Instalacja wodno - kanalizacyjna wewnętrzna
                4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
11. Przedmiary robót
        a) Branża elektryczna
        b) Branża budowlana
        c) Branża sanitarna


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej, oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką 
Adres: 
Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże pok. nr 17 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie – roboty budowlane 
Numer referencyjny: S.271.6.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie – roboty budowlane” w ramach projekt pt.: „Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie” nr WND-RPPD.08.06.00-20-0276/18 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny: 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 2. Szczegółowy opis zamówienia określa: 1) Dokumentacja projektowa pt. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dzienny Dom Pomocy” wykonana przez firmę AP Projekt Andrzej Patejuk, Projekty, Kosztorysy, Nadzory Budowlane z maja 2018 r. określona w: a) Projekcie budowlanym – branża budowlana, b) Projekcie budowlanym – branża elektryczna, c) Projekcie budowlanym – branża sanitarna – zewnętrzna instalacja zbiornikowa - gazowa, d) Projekcie budowlanym – branża sanitarna – wewnętrzna instalacja gazowa, e) Projekcie budowlanym – branża sanitarna – wewnętrzna instalacja wod. – kan., f) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót: (1) Branży budowlanej (2) Branży sanitarnej (3) Branży elektrycznej która stanowi załącznik nr 9 do SIWZ 2) Przedmiary robót, stanowiące uzupełnienie do przedmiotu zamówienia, informujące o ilości robót na jakie oszacował Zamawiający wielkość zamówienia, które stanowią załącznik nr 10 do SIWZ UWAGA!!! Zamawiający wyłącza z przedmiotowego zakresu opisanego w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót roboty których nie należy wyceniać: 1. Wyposażenie – dział 9.5 poz. od 124 do 142- z przedmiaru robót branży budowlanej 3. W przypadku rozbieżności wielkości i rodzaju robót pomiędzy dokumentami: projektem budowlanym, STWiOR, przedmiarami robót, Wykonawca przy realizacji umowy będzie kierował się w pierwszej kolejności projektem budowlanym 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ 5. Zamawiający żąda udzielenia, co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty. 6. Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, wymaganie zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy zarówno osób wykonujących tzw. prace fizyczne, jak i operatorów sprzętu i maszyn: a) wykonywanie robót rozbiórkowych; b) wykonywanie robót fundamentowych; c) wykonywanie robót ciesielskich; d) wykonywanie robót izolacyjnych; e) wykonywanie robót murowych; f) wykonywanie robót pokrycia dachu; g) wykonywanie robót stolarskich; h) wykonywanie robót wykończeniowych wewnętrznych; i) wykonywanie robót wykończeniowych zewnętrznych; j) wykonywanie robót przy chodnikach i placu; k) wykonywanie robót przy zasilaniu budynku; l) wykonywanie robót przy instalacjach elektrycznych wewnętrznych, m) wykonywanie robót przy instalacji odgromowej; n) wykonywanie robót przy instalacjach wod-kan; o) wykonywanie robót przy instalacji C.O.; p) wykonywanie robót w kotłowni; q) wykonywanie robót przy instalacji gazowej wewnętrznej; r) wykonywanie robót przy instalacji gazowej zewnętrznej; Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących obsługę geodezyjną inwestycji oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierowników budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru. 2) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a) dane osób wykonujących czynności wskazane w ppkt 1 zostaną ujęte w formie oświadczenia/wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy na podwykonawstwo. Oświadczenie/wykaz to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę. c) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego (jeżeli uzna to za konieczne) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży poniżej wskazane dowody co do osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia: (1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy w celu potwierdzenia spełnienia wymagań przez Wykonawcę zawartych w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa przez Wykonawcę/Podwykonawcę, c) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 4) W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. 7. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu, o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 9. Wszelkie nazwy własne materiałów, urządzeń i produktów użyte w przedmiarach robót, projektach, specyfikacjach technicznych, mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/. 10. Wszelkie użyte w projektach, specyfikacjach technicznych odniesienia do norm mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. 11. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, cechy techniczne i jakościowe, patentu lub oznaczenia pochodzenia o których mowa w art. 30 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. 12. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. 13. Na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku rozwiązań równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawiony w dokumentacji projektowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 14. Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ (nie starsze niż 2018 r) 15. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) 

II.5) Główny kod CPV: 45110000-1 
Dodatkowe kody CPV: 

 

Kod CPV

45262300-4

45262520-2

45422000-1

45320000-6

45261000-4

45421100-5

45410000-4

45430000-0

45442100-8

45233222-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) Wykonania co najmniej jeden roboty budowlanej polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji, remontu budynku, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł brutto - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) Dysponowania podczas realizacji zadania – (1) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: kierownika budowy i kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie niezbędnym do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na odstawie wcześniej obowiązujących przepisów, i (2) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: kierownika robót w branży sanitarnej, posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na odstawie wcześniej obowiązujących przepisów, i (3) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: kierownika robót w branży elektrycznej, posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na odstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uwaga: W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 z dnia 2016.01.15.). Zamawiający zezwala na łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę z zastrzeżeniem że ta osoba posiada odpowiednie uprawnienia w danej kategorii. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. ETAP SKŁADANIA OFERT: 1) Oświadczenie, że Wykonawca: a) spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b pkt 1-3 Pzp) - wg załącznika nr 2 do siwz b) nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 uPzp) - wg załącznika nr 3 do siwz aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty (nie wymienione w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126 ze zm.): a) Formularz ofertowy. b) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). c) Do oferty wykonawca powinien załączyć również kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów oraz dokumentacji projektowej – kosztorys ofertowy ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie zmienia zasad wynagrodzenia przyjętego w tym postępowaniu – wynagrodzenie ryczałtowe. Kosztorys nie będzie podlegać ocenie w ramach procedury oceny ofert. d) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Uwaga: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 uPzp). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Uwaga: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1), stanowiącym załącznik nr 2 oraz 3 do siwz. 2. ETAP PO OTWARCIU OFERT: 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 4 do siwz). Uwaga: Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
3. ETAP PO DOKONANIU WSTĘPNEJ OCENY OFERT: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp tj.: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126 ze zm.) oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

2) Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty (nie wymienione w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126 ze zm.): a) Formularz ofertowy. b) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). c) Do oferty wykonawca powinien załączyć również kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów oraz dokumentacji projektowej – kosztorys ofertowy ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie zmienia zasad wynagrodzenia przyjętego w tym postępowaniu – wynagrodzenie ryczałtowe. Kosztorys nie będzie podlegać ocenie w ramach procedury oceny ofert. d) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Hajnówce Oddział Czyże Nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080 (przelew: zgodnie z art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe). 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 6) Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 7) Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 8) W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą. 4. W przypadku składania wadium w postaci innej niż w pieniądzu przez podmioty wspólne, Zamawiający wymaga aby w treści dokumentu znalazło się minimum sformułowanie, że „zabezpieczenie oferty podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie”.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

 

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Gwarancja jakości

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2) Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych i muszą być zgodne z postanowieniami SIWZ. 3) Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4) Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za istotne lub nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego, f) w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-01-09, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Czyże, dn. 06.12.2019 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PARTNERA PROJEKTU

"DZIENNY DOM POMOCY W SZOSTAKOWIE"

 

            W związku z ogłoszeniem o naborze na partnera nr 1/2019 z dn. 14/11/2019 r. informuję, iż do planowanej realizacji projektu pn “Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), oś priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego został wybrany następujący podmiot:

 

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Oferent spełnia wymagania formalne oraz merytoryczne określone w ogłoszeniu, uzyskał 30 punktów podczas oceny prowadzonej przez powołaną Komisję Oceny Ofert Partnerskich.

 

na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Czyże

Anna Stankowska

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czyżach


S.271.5.2019

Czyże, 2019.12.04

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Termomodernizacja budynku szkoły w Czyżach”

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

1.     W dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Czyże niżej podpisani zebrali się w celu otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

2.     Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 741 923,33 PLN, w przeliczeniu 172 072,11 EURO.

3.     Łącznie wpłynęło 5 ofert, złożonych w opakowaniach prawidłowo zamkniętych. Oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

4.     Informacje o otwartych ofertach:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena oferty

(PLN netto)

Gwarancja i rękojmia (w m-cach)

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

17-200 Hajnówka

ul. Łowcza 4

629.031,80

60

2.

Viero Marcin Wieremczuk

15-545 Białystok
ul. Ciołkowskiego 24

785.365,00

60

3.

Firma Remontowo Budowlana Krzystof Frąckowiak

Kolonia Koplany 21C, 16-061 Juchnowiec Kościelny

618.000,00

60

4.

Firma Usługowo-Budowlana WRÓBLEWSKI
Andrzej Wróblewski

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 63

760.162,60

60

5.

MIKABO
Marcin Granaszewski

18-100 Łapy,
ul. Wyspiańskiego 17

437.000,00

60

 

5.     Na tym otwarcie ofert zakończono.

6.     Załącznik do niniejszego protokołu stanowi lista przedstawicieli wykonawców obecnych w czasie otwarcia ofert.

 

Podpisy osób reprezentujących zamawiającego:

1)    ………………

2)    ………………

3)    ………………


S. 271.5.2019

Czyże, dnia 29.11.2019 r.

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 - 207 Czyże

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

                                    

            W związku z zapytaniem oferenta z dnia 28.11.2019 r. (data wpływu 28.11.2019 r.) udzielam wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja budynku szkoły w Czyżach”:

Pytanie 1:

            W przedmiarze robót znajduje się zapis o dociepleniu stropu granulatem z wełny; w wyciągu z dok.tech. - granulat styropianowy. Który wariant jest właściwy?

Odpowiedź:

Tak jak w przedmiarze granulat z wełny.

Pytanie 2:

W przedmiarze robót znajduje się zapis o demontażu i wykonaniu tylko nowych rur spustowych; w wyciągu z dok.tech. oraz SIWZ - rury spustowe i rynny dachowe wskazane są jako do wymiany na nowe. Który wariant jest właściwy?

Odpowiedź:

            Tak jak w wyciągu z dokumentacji oraz SIWZ do wymiany rury i rynny z blachą podrynnową i nadrynnową.

Pytanie 3:

            W przedmiarze robót brak informacji o wymianie i ilości okien; wyciąg z dok.tech. zawiera wskazanie o wymianie okien na nowe białe PCV o U<0,9; powtórzone także w SIWZ. Czy okna są do wymiany i w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Okna do wymiany zgodnie z istniejącymi otworami – pozycja opisana w przedmiarze robót w dziale 7 „Wymiana okien”, w punkcie 39 d.7. Wykonawca winien przed złożeniem oferty dokonać oględzin  w/w obiektu.

Pytanie 4:

            W przedmiarze brak informacji o wymianie kratek stropodachu, w SIWZ znajduje się taki zapis bez wskazania jakie kratki należy zamontować (wymiar/materiał). Proszę o uszczegółowienie.

Odpowiedź:

Kratki stalowe wymiary zgodnie z istniejącymi otworami.

Pytanie 5:

            W przedmiarze brak informacji o ilości i rodzaju nowej instalacji odgromowej, w SIWZ jest zapis o nowej instalacji. Proszę o uszczegółowienie.

Odpowiedź:

Ze względu  na termomodernizację budynku wymaga się wykonania (przebudowania)  kpl. instalacji odgromowej, dostosowania do obowiązujących przepisów, oraz wykonania wymaganych pomiarów uziemień. Wykonawca winien przed złożeniem oferty dokonać oględzin  w/w obiektu.

 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Dotyczy OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - Gmina Czyże: Termomodernizacja budynku szkoły w Czyżach

 

Ogłoszenie nr 540251061-N-2019 z dnia 21-11-2019 r.

Czyże:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 624698-N-2019 
Data: 19/11/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czyże, Krajowy numer identyfikacyjny 05065924300000, ul. Czyże  98, 17-207  Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 17, 85 681 89 99, e-mail a.jaloza@ugczyze.pl, zgierasimiuk@ugczyze.pl, faks 85 681 89 91. 
Adres strony internetowej (url): www.gminaczyze.pl; bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-04, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-04, godzina: 10:00, 


 Ogłoszenie nr 624698-N-2019 z dnia 2019-11-19 r. 

 

Gmina Czyże: Termomodernizacja budynku szkoły w Czyżach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne Priorytet inwestycyjny Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czyże, krajowy numer identyfikacyjny 05065924300000, ul. Czyże  98 , 17-207  Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 17, 85 681 89 99, e-maila.jaloza@ugczyze.pl, zgierasimiuk@ugczyze.pl, faks 85 681 89 91. 
Adres strony internetowej (URL): www.gminaczyze.pl; bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Przedmiar robót

3. Wyciąg z dokumentacji technicznej

4. Formularz ofertowy

5. Umowa

6. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8. Wykaz robót

9. Wykaz osób

10. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia

11. Oświadczenie wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w przepisach RODO


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, kuriera lub osobiście 
Adres: 
Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku szkoły w Czyżach 
Numer referencyjny: S.271.5.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz towarzyszące, związane z termomodernizacją budynku szkoły w Czyżach obejmujące: • Ocieplenie ścian zewnętrznych, w tym cokołu wokół budynku; • Ocieplenie dachu wraz z wymianą kratek wentylacyjnych. • Wykonanie wszystkich obróbek blacharskich związanych z robotami termomodernizacyjnymi i dostosowanie do nowej grubości ścian i pokrycia dachowego (w tym m.in. pas podrynnowy i nadrynnowy) oraz wymiana wszystkich rynien dachowych i rur spustowych; • Wykonanie naprawy dachu po wykonaniu docieplenia dachu granulatem z wełny oraz wykonanie wentylacji stropodachu po jego ociepleniu. • Wymiana okien wraz z obróbkami zewnętrznymi i wewnętrznymi (w tym m.in. ościeża i parapety); • Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, polegająca na wymianie grzejników wraz z osprzętem tj. głowicą termostatyczną zasilającą i zawór powrotny) oraz malowaniem ewentualnych ubytków na ścianach po demontażu grzejników; • Modernizacja oświetlenia wewnętrznego polegająca m.in. na wymianie opraw które to powinny być wykonane w II klasie ochrony; • Skuteczność świetlna oprawy min. 104 lm/W potwierdzona certyfikatem ENEC PLUS lub certyfikowane laboratorium. • Zamalowanie ewentualnych ubytków po demontażu istniejących opraw. • Wykonanie pomiarów ochrony p.porażeniowej i wystawienie protokołu z pomiarów. • Natężenie oświetlenia stanowisk kpt. w części biurowej nie mniej niż 500 lux. • Po wymianie opraw wykonać pomiary natężenia oświetlenia pomieszczeń oraz stanowisk pracy. Z przeprowadzonych pomiarów oświetlenia wystawić protokół. • Wymiana zgodnie z obowiązującymi przepisami kompletnej instalacji odgromowej na całym budynku wraz ze wszystkimi jej elementami, przewody odprowadzające montowane w rurach odgromowych w ścianie pod ociepleniem; Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać pomiary uziomów, wyniki przedstawić w protokole. • Istniejące zewnętrzne instalacje elektryczne należy zamontować pod ociepleniem, a puszki hermetyczne tych instalacji wyprowadzić na zewnątrz ocieplenia lub umożliwić swobodny dostęp do nich z zewnątrz. • Wykonanie kpl. dokumentacji powykonawczej. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określają: 1) przedmiary robót (materiał pomocniczy) – załącznik n1 do SIWZ; 2) wyciąg z dokumentacji technicznej –załącznik nr 2 do SIWZ; 3) wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 45262100-2 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45321000-3

45410000-4

45421100-5

45331100-7

45310000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: - doświadczenie zawodowe: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji budynku o wartości robót jednego budynku nie mniejszej niż 500 000 zł brutto. - kadra techniczna: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia: co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub równoważne, oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne, a także w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia powyższe warunki Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (według załączonego wzoru – załącznik Nr 4 do SIWZ. Oświadczenie lub oświadczenia wraz z dowodami, o którym mowa wyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. informacji z otwarcia ofert. 2) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 2, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - według wzoru określonego w załączniku Nr 7 do SIWZ. Dowodami określającymi, że roboty zostały wykonane należycie są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane;- inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów ww. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik do SIWZ), 2) pisemne zobowiązanie podmiotów – załącznik do SIWZ albo inny dokument, wykazujący udostępnienie wykonawcy potencjału tego podmiotu w zakresie określonym w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów. 3) pełnomocnictwo, w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł, słownie: pięć tysięcy złotych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Termin gwarancji i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) wystąpienia zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tj. zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 2) wystąpienia zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane tj. uzgodniono możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie , zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 3) wystąpienia zmian dokonanych podczas wykonywania robót, uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego. 4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót; 2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy; 3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3.Postanowienia określone w pkt 1 i 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-11-04, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Nowicki

Data wytworzenia: 2017-06-27

Wprowadzający: Jan Nowicki

Data wprowadzenia: 2004-03-03

Modyfikujący: Jan Nowicki

Data modyfikacji: 2020-07-03

Opublikował: Jan Nowicki

Data publikacji: 2004-03-03