Ogłoszenia

Czyże, 2018-12-14

SP 271. 2.8.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażenie pracowni przedmiotowych Szkoły Podstawowej w Czyżach (Ogłoszenie Nr 655889-N-2018) w ramach projektu „Nowoczesna i innowacyjna Szkoła Podstawowa w Czyżach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zamawiający – Szkoła Podstawowa w Czyżach, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje:

 

1.      Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 153 468,00 złotych brutto.

 

2.      W terminie do dnia 14.12.2018 r. do godz. 10:00 złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin dostawy

1

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. Z o.o.

Ul. Wolności 8 lok.4,

26-600 Radom

157 446,15 zł

7 dni

2

MP Technology Sp.z o.o.

Pl. Niepodległości 9c

18-400 Łomża

142 015,65 zł

7 dni

3.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół

„CEZAS” Sp.z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

136 314,22 zł

Złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

(art. 91 ust. 3a ustawy Pzp)

7 dni

4.

P.H.U. „SOBEX-NOWY”

Ul. Parkowa 4/1

17-200 Hajnówka

193 977,00 zł

Brak terminu

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Czyżach

 

Mirosław Pietkiewicz


 

ZP1/2018

  WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

DOTYCZY: „Doposażenie pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej w Czyżach”

 

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi oprogramowania komputerów przenośnych (20 szt.) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu biurowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

 

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?

 

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

 

Pytanie 6

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?

 

Odpowiedzi na zadane pytania:

 

Ad. 1

TAK Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

Ad. 2

Tak Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

Ad. 3

TAK Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności.

Ad 4

TAK W momencie odbioru Towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania.

Ad. 5

TAK Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności.

Ad. 6

System operacyjny ma być nie gorszy niż ten który został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Czyże 2018-12-04

Mirosław Pietkiewicz

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Czyżach


Ogłoszenie nr 655889-N-2018

z dnia 2018-11-30 r.

Szkoła Podstawowa w Czyżach:

Doposażenie pracowni przedmiotowych

 Szkoły Podstawowej w Czyżach


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
nowoczesna i innowacyjna Szkoła Podstawowa w Czyżach

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Czyżach, krajowy numer identyfikacyjny 00056299100000, ul. Czyże  64 , 17-207  Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 681 35 86, e-mail zsczyze@wp.pl, faks 85 681 35 14.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 
 Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres 
 

  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w wersji papierowej
Adres:
Szkołą Podstawowa w Czyżach, 17-207 Czyże , Czyże 64 


 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie pracowni przedmiotowych Szkoły Podstawowej w Czyżach
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Doposażenie pracowni przedmiotowych Szkoły Podstawowej w Czyżach” w zakresie: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych oraz dostawa, montaż, instalacja , konfiguracja wraz z uruchomieniem sprzętu i przeszkoleniem personelu Zamawiającego z obsługi sprzętu TIK z oprogramowaniem dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Priorytet inwestycyjny 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30230000-0

39162100-6

39162110-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy wraz z załącznikami

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin wykonania zamówienia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu dostawy w przypadku: 1) niemożności wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 2) niemożności wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, b) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości; c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, e) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami, f) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy, 4. Inne: a) zmiana harmonogramu w zakresie rzeczowo - finansowym , c) zmiana danych podmiotowych Wykonawcy, d) zmiana finansowania robót w poszczególnych latach, e) zmiana stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Ofertę należy sporządzić w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIKI :

 

1. SIWZ z załącznikami 1, 2, 3, 4 i 5

2. Formularz kosztorysu  ofertowego

3. Wyposażenie pracowni przyrodniczej

4. Wyposażenie pracowni geograficznej

5. Wyposażenie pracowni fizycznej

6. Wyposażenie pracowni biologiczno - chemicznej


Czyże dnia, 23.11.2018 r.

Ogłoszenie o rokowaniach

Wójt Gminy Czyże ogłasza:

ROKOWANIA

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

na sprzedaż:

 

            Nieruchomość gruntowa położona na działce o nr geodezyjnym 725 o pow. 1.2300 ha zabudowana wraz z murowanym dwukondygnacyjnym, w części podpiwniczonym budynkiem poszkolnym o pow. zabudowy – 693 m² i całkowitej pow. użytkowej o pow. 1355 m² oraz murowano – drewnianym parterowym budynkiem gospodarczym o pow. 166 m², KW BI2P/00016715/9, obręb Klejniki.

            Nieruchomość zlokalizowana jest we wsi Klejniki przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej w otoczeniu zabudowy zagrodowej. Uzbrojenie: energia elektryczna, woda z wodociągu wiejskiego brak kanalizacji. Na nieruchomości znajduje się: budynek po dawnej szkole podstawowej, budynek murowany piętrowy o  powierzchni 1355 m² oraz budynek gospodarczy.

            Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czyże zatwierdzonym Uchwałą z dnia 29.12.1999 roku Nr IX/50/99 Rady Gminy Czyże, Uchwałą z dnia 30 grudnia 2010 r. Nr III/10/10 Rady Gminy Czyże, oraz  uchwałą z dnia 29 marca 2013 r. Nr 24.122.2013  nieruchomość przeznaczona jest pod oświatę, tereny i urządzenia usługowe z możliwością zmiany funkcji.

 

            Cena wywoławcza nieruchomości: 293 500 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięcet złotych).

 

Nieruchomość jest obciążona następującymi ciężarami i ograniczeniami osób trzecich:

-         w budynku znajduje się zamieszkały lokal mieszkalny o pow. użytkowej 47 m²

-         w budynku znajduje się filia ośrodka zdrowia o pow. użytkowej 48 m²

 

                        Zaliczka: 29 350 zł

 

            Informacja o przeprowadzonych przetargach:

1.     I przetarg 12 lipiec 2018 r.

2.     II przetarg 20 września 2018 r.

            Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 31 grudnia o godz. 10.00 w pok. 14 Urzędu Gminy Czyże

 

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na podstawie Uchwały Rady Gminy Czyże  Nr 29.148.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:

 1.   Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań w zaklejonych kopertach w sekretariacie pok. 17 w Urzędzie Gminy Czyże tj. dnia 28 grudnia z dopiskiem ,, Zgłoszenie do rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w miejscowości Klejniki''.

 2.   Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2. datę sporządzenia zgłoszenia;

3.oświadczenie,że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5. własnoręczny podpis;

6.oświadczenie, ze zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

 3.   Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę w gotówce w kwocie: 29 350 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt zł) należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czyże nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080 z takim  wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym   najpóźniej w dniu  27 grudnia 2018 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie, lub w kasie  urzędu w terminie do dnia 27 grudnia 2018 roku do godz. 14.00.  

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czyże.

4.     Uczestnicy rokowań biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej poświadczonej notarialnie. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

5.    Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

-         w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości;

-         w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

6.     Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniając warunki określone w treści ogłoszenia.

W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe, decyduje oferta cenowa ustalona w ustnych rokowań z oferentami.

7.     Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona, na podstawie wniosku ze wskazaniem rachunku bankowego.

8.     Organizator rokowań w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

9.     Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Koszty przygotowania dokumentacji nieruchomości do zbycia – 1252 zł oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

 

Wójt Gminy Czyże zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój nr 14) lub pod ne tel. (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 – 15.00.

 

Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona w prasie, na stronie BIP Samorządu Gminy Czyże oraz na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie i w miejscowości Klejniki.


Czyże dnia, 03 październik 2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu '' z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Morze (nr działki geod. 178)

 

                     Lipa drobnolistna szt. 1 o obwodzie 115 cm;

                     Brzoza brodawkowata szt 1 o obwodzie 111 cm;

                     Topola osika szt.  4 o obwodach 160 cm, 170 cm, 240 cm oraz 330 cm.

 

Szacunkowa ogółem miąższość  grubizny: 4,1 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 455,28 zł.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 17 października o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty  związane z pozyskaniem  zakupionego drewna  ponosi kupujący  t.j.:

                     koszt wycinki  drzew,

                     zabezpieczenie  i oznakowanie  pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki  drzew  i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi  przepisami  ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem), 

                     wypłata odszkodowań  , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach  przyległych, budynkach, chodnikach , ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

                     ewentualne opłaty  za wyłączenia i załączenia  energii elektrycznej,

                     uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

                     wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Na wycięcie w/w drzew jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego.

 

Termin wycinki – do 31 grudnia 2018 roku

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz. 8.00 – 15.00


Czyże dnia, 02 października 2018 r.

GG.6840.3.2018

OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 292/2018

Wójta Gminy Czyże

z dnia 02 października 2018 r.

           

            Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Czyże został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. 02.10.2018 r. do 22.10.2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W TRYBIE USTEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Lp

Nr geod. działki

Nr księgi wieczystej

Pow. nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie oraz sposób zagospodarowania

Forma zbycia

Cena wywoławcza

1.

752/2

 

0.08 ha

Nieruchomość gruntowa

Przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową

Sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

7 120 zł

Do ceny  należy doliczyć   koszty dokumentacji w kwocie  450 zł

Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


Czyże dnia, 02 października 2018 r.

GG.6831.5.2018

OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 291/2018

Wójta Gminy Czyże

z dnia 02 października 2018 r.

           

            Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Czyże został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. 02.10.2018 r. do 22.10.2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Lp

Nr geod. działki

Nr księgi wieczystej

Pow. nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie oraz sposób zagospodarowania

Forma zbycia

1.

782/3

BI2P/00038106/7

0.0437 ha

Nieruchomość gruntowa

Przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym  na podstawie art. 37 ust 2 pkt 6 stawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 )

Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu '' z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Morze (nr działki geod. 178)

 

                     Lipa drobnolistna szt 1 o obwodzie 115 cm;

                     Brzoza brodawkowata szt 1 o obwodzie 111 cm;

                     Topola osika szt  4 o obwodach 160 cm, 170 cm, 240 cm oraz 330 cm.

 

Szacunkowa ogółem miąższość  grubizny: 4,1 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 495,94 zł.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 1 października o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty  związane z pozyskaniem  zakupionego drewna  ponosi kupujący  t.j.:

                     koszt wycinki  drzew,

                     zabezpieczenie  i oznakowanie  pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki  drzew  i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi  przepisami  ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem), 

                     wypłata odszkodowań  , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach  przyległych, budynkach, chodnikach , ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

                     ewentualne opłaty  za wyłączenia i załączenia  energii elektrycznej,

                     uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

                     wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Na wycięcie w/w drzew jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego.

 

Termin wycinki – do 31 grudnia 2018 roku

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz. 8.00 – 15.00


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu '' z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Morze (nr działki geod. 178)

 

                     Lipa drobnolistna szt 1 o obwodzie 115 cm;

                     Brzoza brodawkowata szt 1 o obwodzie 111 cm;

                     Topola osika szt  4 o obwodach 160 cm, 170 cm, 240 cm oraz 330 cm.

 

Szacunkowa ogółem miąższość  grubizny: 4,1 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 727,80 zł.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 14 września o godzinie 10.00.

 

Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty  związane z pozyskaniem  zakupionego drewna  ponosi kupujący  t.j.:

                     koszt wycinki  drzew,

                     zabezpieczenie  i oznakowanie  pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki  drzew  i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi  przepisami  ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem), 

                     wypłata odszkodowań  , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach  przyległych, budynkach, chodnikach , ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

                     ewentualne opłaty  za wyłączenia i załączenia  energii elektrycznej,

                     uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

                     wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Na wycięcie w/w drzew jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego.

 

Termin wycinki – do 30 maja 2019 roku

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz 8.00 – 15.00


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121), § 3 ust. 1, § 6 ust. 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 271.2018 Wójta Gminy Czyże z dnia  16 sierpnia 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy

           

Wójt  Gminy Czyże

OGŁASZA  II   PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

Zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Klejniki oznaczonej nr geodezyjnym 725 o powierzchni 1.2500 ha wraz z budynkiem murowanym piętrowym o powierzchni użytkowej 1355 m² po byłej szkole oraz budynkiem gospodarczym. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod oświatę, tereny i urządzenia usługowe z możliwością zmiany funkcji. Dla w/w nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr BI2P/00016715/9

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 411 000 zł. Wadium należy wpłacić w kwocie 41 100 zł. Postąpienie wynosi 4 110 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 1252 zł.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona następującymi ciężarami i ograniczeniami wobec osób trzecich:

                     w budynku znajduje się zamieszkały lokal mieszkalny o pow. użytkowej 47 m²

                     w budynku znajduje się filia ośrodka zdrowia o pow. użytkowej 48 m²

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi razem z powyższymi ciężarami i ograniczeniami.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 WRZEŚNIA 2018 ROKU O GODZINIE 1100 W   POKOJU NR  14    URZĘDU GMINY

-          Warunkiem przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Czyże nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080  z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym   najpóźniej w dniu 16 września 2018 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie,  lub w kasie  urzędu w terminie do dnia   16 września  2018 roku do godz. 14.00.

-          Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej - przed otwarciem przetargu - dowody wpłaty wadium, dokumentu tożsamości,  oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

-                      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny      nabycia   nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone  niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

-                      Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

-                      Koszty sporządzenia umowy notarialnej i postępowania wieczysto księgowego ponosi nabywca.

-                      Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny  może odwołać ogłoszony przetarg.  

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

 

Czyże dnia 16.08.2018 r.


Czyże, 2018.07.24

 

Dotyczy zapytania ofertowego „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyże”

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

1.     W dniu 24 lipca 2018 r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Czyże niżej podpisani zebrali się w celu otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

2.     Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 30.861,11 PLN (netto), w przeliczeniu 7.157,53 EURO.

3.     Łącznie wpłynęły 3 oferty, złożone w opakowaniach prawidłowo zamkniętych. Oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

4.     Informacje o otwartych ofertach:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena oferty

(PLN brutto)

1.

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15,

02-674 Warszawa

42.958,08

2.

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29,

40-085 Katowice

42.208,02

3.

CDD Polska Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Fabryka Chemiczna 14,

17-200 Hajnówka

37.587,28

 

5.     Na tym otwarcie ofert zakończono.

 

Podpisy osób reprezentujących zamawiającego:

1)    ………………

2)    ………………

3)    ………………


Czyże, 9 lipca 2018 r.

PP.041.1.2018

 

Zapytanie ofertowe nr PP.041.1.2018 na realizację zadania Budowa placu zabaw w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Podlaskiego

Zamawiający

Gmina Czyże
Czyże 98
17-207 Czyże

NIP 6030015765
tel. 85 68 13 517, fax 85 68 18 991
email ugczyze@ugczyze.pl 
www.ugczyze.pl

 

Przedmiot zamówienia

1.    Zadanie do realizacji przewiduje budowę placu zabaw w Klejnikach przy budynku świetlicy wiejskiej. Projektowana budowa placu zabaw polegała będzie na montażu 4 szt. następujących urządzeń dla dzieci:

1)    Zestaw drewniany ze zjeżdżalnią, trapem i ścianką;

2)    Huśtawka wahadłowa podwójna;

3)    Bujak na sprężynie;

4)    Huśtawka drewniana łańcuchowa podwójna

oraz na utwardzeniu placu o wymiarach 7,5X15m pod urządzeniami z klińca w obrzeżach betonowych gr. 6 cm. Przewiduje się również montaż ławki betonowej z oparciem i tablicy informacyjnej.

Szczegółowy zakres prac oraz technologia ich wykonania zawiera dokumentacja projektowa – załącznik nr 3 oraz przedmiar robót – załącznik nr 4, będące załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:

1) roboty przygotowawcze w postaci urządzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy,

2) przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań itp.) w robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia,

3) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

4) sporządzenie protokołów badań i sprawdzeń. 

3. Wymagania dotyczące robót:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

2) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

 

4. Równoważność materiałów:

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostały użyte nazwy własne  lub znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji.

 

Termin realizacji zamówienia

Do 28 sierpnia 2018 r.

Wymagany termin płatności faktury – 30 dni od dnia wystawienia. 

Wymagany termin gwarancji – 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót. 

Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 należy złożyć wraz z kosztorysem ofertowym z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2.

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Najniższa cena – 100%.

Termin składania ofert

Oferty z załączonym kosztorysem ofertowym należy dostarczyć pocztą lub osobiście do Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże lub przesłać pocztą elektroniczną na adres email ugczyze@ugczyze.pl w terminie do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 1500 (liczy się data wpływu) z dopiskiem/tytułem „Oferta na realizację zadania pn.: Budowa placu zabaw”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku oferty składanej pocztą elektroniczną oferent przesyła skany dokumentów podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wyjaśnień dotyczących złożonej oferty i dokumentów.

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zamówienia

Andrzej Jałoza, tel. 85 68 18 997, email ugczyze@ugczyze.pl

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy (wzór)
Załącznik nr 3 – projekt budowlano – wykonawczy

Załącznik nr 4 – przedmiar robót 

 

Wójt

 

inż. Jerzy Wasiluk


Czyże , dnia 09.07.2018 r.

 

Zamawiający: Gmina Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZADANIE:

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY CZYŻE”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro. Zamówienie zgodnie z art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579.)

I.             ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czyże

reprezentowana przez Wójta,

Czyże 98, 17-207 Czyże,

tel. (85) 681 35 17, fax (85) 681 89 91

 http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl

e-mail: ugczyze@ugczyze.pl

II.           TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro. Zamówienie zgodnie z art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579)

III.         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
GMINY CZYŻE”

Kod CPV 90.65.00.00-8 Usługi usuwania azbestu

1.   Zakres przedmiotu zamówienia

Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże została szczegółowo określona w załączniku nr 2, w ilości szacunkowej ok. 107,05 Mg, w następującym zakresie:

a)                 zabezpieczenie elementów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. demontaż 12,15 Mg i ułożenie na paletach oraz zabezpieczenie folią, ułożenie na paletach i zabezpieczenie folią zdemontowanych przez właścicieli posesji elementów w ilości 94,90 Mg;

b)                 ważenie płyt przy użyciu własnych urządzeń (urządzeń Wykonawcy), z przeprowadzonej czynności ważenia ma zostać sporządzony protokół, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której odbierane będą odpady, wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów, rodzaj odpadu, podpis właściciela;

c)                  przygotowanie do transportu i załadunek;

d)                 uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający jego emisję do środowiska;

e)                  transport odebranych odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia;

f)                   przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na      unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.

Przyjmuje się, iż 1 m2 pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych waży 13,5 kg (0,0135 Mg).

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywania usługi w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w związku z realizacją zadania przy dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu we własnym zakresie i na własny koszt skontaktuje się i umówi na dogodny termin z właścicielem posesji, w celu zabezpieczenia i odbioru wyrobów zawierających azbest.

 

2.  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

a)                 Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 992),

b)                 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799),

c)                  Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2017, poz. 2119),

d)                  Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2018, poz. 169),

e)                  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005. 216. 1824),

f)                   Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004. 71. 649, ze zm.),

g)                 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011. 8. 31),

h)                 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014. poz. 1973).

3. Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest będzie:

a)                 dostarczenie Zamawiającemu (w 2 egzemplarzach): oryginału Karty przekazania odpadów na składowisko zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1973),

b)                 oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. 2004. 71. 649 ze zm.),

c)                  dokumentacji fotograficznej (na płycie CD lub DVD) z każdego miejsca, z którego usuwane będą odpady zawierające azbest (2,4 fotografie na każdej posesji – przed i po wykonaniu zadania, umożliwiające porównanie wykonania zadania z fotograficzną dokumentacją przedwykonawczą) oraz odbioru podpisany przez użytkownika nieruchomości.

IV OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy PZP:

a)                 posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

b)                 posiadać wiedzę i doświadczenie,

c)                  dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

V INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.           Wypełniony formularz oferta (załącznik nr 1).

2.           Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (załącznik nr 3).

3.           Decyzję właściwego organu administracji publicznej wydana na podstawie art. 31 ust. 3 lub art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) na okres obowiązywania przynajmniej do 31.12.2018 r., i zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018, poz. 992), lub inny obowiązujący na cały 2018 rok dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004.71.649 ze zm.).

4.           Umowę z zarządzającym składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko.

VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.           Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferty muszą być złożone formie pisemnej.

2.           Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych kopertach, zamkniętych w sposób gwarantujący nienaruszalność, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU

GMINY CZYŻE”

3.           Koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy tak, aby w przypadku złożenia oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania.

4.           Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.           Oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli.

6.           Każda strona kserokopii dokumentów wymaganych w ofercie przez zamawiającego ma być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien znaleźć się w ofercie.

7.           Oferent musi złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na załączonym do zapytania formularzu – ofercie.

8.           Zamawiający będzie wzywać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od powiadomienia.

VII CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

1.           Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich z wyodrębnieniem wartości podatku VAT, Wykonawca poda na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

2.           Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3.           Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako iloczyn wskazanej w ofercie ceny jednostkowej brutto i faktycznych ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest.

4.           Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia, uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu robót, kosztów materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz uwzględnić wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę ofertową.

5.           Wynagrodzenie rozliczane będzie jednorazowo, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku.

VIII    OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONANIA OCENY OFERT

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie: cena – 100%

W trakcie porównywania ofert Zamawiający zastosuje następujące metody obliczania – zgodnie ze wzorem arytmetycznym jak niżej:

cena oferty najniższej

_______________________ x 100 pkt cena oferty badanej

IX          TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 września 2018 r.

X            MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.           Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie w Urzędzie Gminy Czyże w terminie: do 24.07.2018 r. do godz. 1000 na adres:

Gmina Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże.

2.           Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 24.07.2018 r., o godz. 1015 w Urzędzie Gminy , Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże , pokój nr 14.

XI          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy składający ofertę są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XII       OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Bazyli Siemiacki – w godz. 720 – 1520 – tel. 85 681 89 96 w zakresie merytorycznym.

XIII    FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

1.           Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

2.           Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4.

XIV ZAŁĄCZNIKI

1.           Formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2.           Wykaz miejscowości, z których należy odebrać wyroby zawierające azbest (załącznik nr 2),

3.           Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3),

4.           Projekt umowy – (załącznik nr 4)

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


O G Ł O S Z E N I E !

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) - i n f o r m u j ę, iż w Urzędzie Gminy Czyże, (pok. Nr 14) wyłożono, w dniach  od 29.06.2018 roku do 30.07.2018 roku, do publicznego wglądu na okres 30 dni, spis inwentaryzacyjny (karta nr GG.6811.3.2018) mienia podlegającego komunalizacji tj. nieruchomości użytkowanych jako drogi ogólnodostępne oznaczone nr geodezyjnymi  532, 557 położonych w obrębie wsi Kuraszewo

W wyżej wymienionym terminie zainteresowani mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi do Komisji Inwentaryzacyjnej (pok. Nr 14).

 

Czyże dn. 28.06.2018 r.


 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Nowicki

Data wytworzenia: 2017-06-27

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2004-03-03

Data modyfikacji: 2018-12-14

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2004-03-03