Ogłoszenia

Czyże dnia, 03 październik 2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu '' z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Morze (nr działki geod. 178)

 

                     Lipa drobnolistna szt. 1 o obwodzie 115 cm;

                     Brzoza brodawkowata szt 1 o obwodzie 111 cm;

                     Topola osika szt.  4 o obwodach 160 cm, 170 cm, 240 cm oraz 330 cm.

 

Szacunkowa ogółem miąższość  grubizny: 4,1 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 455,28 zł.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 17 października o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty  związane z pozyskaniem  zakupionego drewna  ponosi kupujący  t.j.:

                     koszt wycinki  drzew,

                     zabezpieczenie  i oznakowanie  pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki  drzew  i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi  przepisami  ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem), 

                     wypłata odszkodowań  , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach  przyległych, budynkach, chodnikach , ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

                     ewentualne opłaty  za wyłączenia i załączenia  energii elektrycznej,

                     uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

                     wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Na wycięcie w/w drzew jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego.

 

Termin wycinki – do 31 grudnia 2018 roku

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz. 8.00 – 15.00


Czyże dnia, 02 października 2018 r.

GG.6840.3.2018

OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 292/2018

Wójta Gminy Czyże

z dnia 02 października 2018 r.

           

            Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Czyże został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. 02.10.2018 r. do 22.10.2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W TRYBIE USTEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Lp

Nr geod. działki

Nr księgi wieczystej

Pow. nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie oraz sposób zagospodarowania

Forma zbycia

Cena wywoławcza

1.

752/2

 

0.08 ha

Nieruchomość gruntowa

Przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową

Sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

7 120 zł

Do ceny  należy doliczyć   koszty dokumentacji w kwocie  450 zł

Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


Czyże dnia, 02 października 2018 r.

GG.6831.5.2018

OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 291/2018

Wójta Gminy Czyże

z dnia 02 października 2018 r.

           

            Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Czyże został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. 02.10.2018 r. do 22.10.2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Lp

Nr geod. działki

Nr księgi wieczystej

Pow. nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie oraz sposób zagospodarowania

Forma zbycia

1.

782/3

BI2P/00038106/7

0.0437 ha

Nieruchomość gruntowa

Przeznaczona pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym  na podstawie art. 37 ust 2 pkt 6 stawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 )

Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu '' z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Morze (nr działki geod. 178)

 

                     Lipa drobnolistna szt 1 o obwodzie 115 cm;

                     Brzoza brodawkowata szt 1 o obwodzie 111 cm;

                     Topola osika szt  4 o obwodach 160 cm, 170 cm, 240 cm oraz 330 cm.

 

Szacunkowa ogółem miąższość  grubizny: 4,1 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 495,94 zł.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 1 października o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty  związane z pozyskaniem  zakupionego drewna  ponosi kupujący  t.j.:

                     koszt wycinki  drzew,

                     zabezpieczenie  i oznakowanie  pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki  drzew  i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi  przepisami  ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem), 

                     wypłata odszkodowań  , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach  przyległych, budynkach, chodnikach , ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

                     ewentualne opłaty  za wyłączenia i załączenia  energii elektrycznej,

                     uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

                     wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Na wycięcie w/w drzew jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego.

 

Termin wycinki – do 31 grudnia 2018 roku

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz. 8.00 – 15.00


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu '' z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Morze (nr działki geod. 178)

 

                     Lipa drobnolistna szt 1 o obwodzie 115 cm;

                     Brzoza brodawkowata szt 1 o obwodzie 111 cm;

                     Topola osika szt  4 o obwodach 160 cm, 170 cm, 240 cm oraz 330 cm.

 

Szacunkowa ogółem miąższość  grubizny: 4,1 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 727,80 zł.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu 14 września o godzinie 10.00.

 

Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty  związane z pozyskaniem  zakupionego drewna  ponosi kupujący  t.j.:

                     koszt wycinki  drzew,

                     zabezpieczenie  i oznakowanie  pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki  drzew  i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi  przepisami  ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem), 

                     wypłata odszkodowań  , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach  przyległych, budynkach, chodnikach , ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

                     ewentualne opłaty  za wyłączenia i załączenia  energii elektrycznej,

                     uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

                     wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Na wycięcie w/w drzew jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego.

 

Termin wycinki – do 30 maja 2019 roku

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz 8.00 – 15.00


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121), § 3 ust. 1, § 6 ust. 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 271.2018 Wójta Gminy Czyże z dnia  16 sierpnia 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy

           

Wójt  Gminy Czyże

OGŁASZA  II   PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

Zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Klejniki oznaczonej nr geodezyjnym 725 o powierzchni 1.2500 ha wraz z budynkiem murowanym piętrowym o powierzchni użytkowej 1355 m² po byłej szkole oraz budynkiem gospodarczym. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod oświatę, tereny i urządzenia usługowe z możliwością zmiany funkcji. Dla w/w nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr BI2P/00016715/9

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 411 000 zł. Wadium należy wpłacić w kwocie 41 100 zł. Postąpienie wynosi 4 110 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 1252 zł.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona następującymi ciężarami i ograniczeniami wobec osób trzecich:

                     w budynku znajduje się zamieszkały lokal mieszkalny o pow. użytkowej 47 m²

                     w budynku znajduje się filia ośrodka zdrowia o pow. użytkowej 48 m²

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi razem z powyższymi ciężarami i ograniczeniami.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 WRZEŚNIA 2018 ROKU O GODZINIE 1100 W   POKOJU NR  14    URZĘDU GMINY

-          Warunkiem przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Czyże nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080  z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym   najpóźniej w dniu 16 września 2018 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie,  lub w kasie  urzędu w terminie do dnia   16 września  2018 roku do godz. 14.00.

-          Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej - przed otwarciem przetargu - dowody wpłaty wadium, dokumentu tożsamości,  oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

-                      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny      nabycia   nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone  niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

-                      Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

-                      Koszty sporządzenia umowy notarialnej i postępowania wieczysto księgowego ponosi nabywca.

-                      Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny  może odwołać ogłoszony przetarg.  

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

 

Czyże dnia 16.08.2018 r.


Czyże, 2018.07.24

 

Dotyczy zapytania ofertowego „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyże”

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

1.     W dniu 24 lipca 2018 r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Czyże niżej podpisani zebrali się w celu otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

2.     Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 30.861,11 PLN (netto), w przeliczeniu 7.157,53 EURO.

3.     Łącznie wpłynęły 3 oferty, złożone w opakowaniach prawidłowo zamkniętych. Oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

4.     Informacje o otwartych ofertach:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena oferty

(PLN brutto)

1.

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15,

02-674 Warszawa

42.958,08

2.

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29,

40-085 Katowice

42.208,02

3.

CDD Polska Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Fabryka Chemiczna 14,

17-200 Hajnówka

37.587,28

 

5.     Na tym otwarcie ofert zakończono.

 

Podpisy osób reprezentujących zamawiającego:

1)    ………………

2)    ………………

3)    ………………


Czyże, 9 lipca 2018 r.

PP.041.1.2018

 

Zapytanie ofertowe nr PP.041.1.2018 na realizację zadania Budowa placu zabaw w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Podlaskiego

Zamawiający

Gmina Czyże
Czyże 98
17-207 Czyże

NIP 6030015765
tel. 85 68 13 517, fax 85 68 18 991
email ugczyze@ugczyze.pl 
www.ugczyze.pl

 

Przedmiot zamówienia

1.    Zadanie do realizacji przewiduje budowę placu zabaw w Klejnikach przy budynku świetlicy wiejskiej. Projektowana budowa placu zabaw polegała będzie na montażu 4 szt. następujących urządzeń dla dzieci:

1)    Zestaw drewniany ze zjeżdżalnią, trapem i ścianką;

2)    Huśtawka wahadłowa podwójna;

3)    Bujak na sprężynie;

4)    Huśtawka drewniana łańcuchowa podwójna

oraz na utwardzeniu placu o wymiarach 7,5X15m pod urządzeniami z klińca w obrzeżach betonowych gr. 6 cm. Przewiduje się również montaż ławki betonowej z oparciem i tablicy informacyjnej.

Szczegółowy zakres prac oraz technologia ich wykonania zawiera dokumentacja projektowa – załącznik nr 3 oraz przedmiar robót – załącznik nr 4, będące załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:

1) roboty przygotowawcze w postaci urządzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy,

2) przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań itp.) w robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia,

3) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

4) sporządzenie protokołów badań i sprawdzeń. 

3. Wymagania dotyczące robót:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

2) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

 

4. Równoważność materiałów:

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostały użyte nazwy własne  lub znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji.

 

Termin realizacji zamówienia

Do 28 sierpnia 2018 r.

Wymagany termin płatności faktury – 30 dni od dnia wystawienia. 

Wymagany termin gwarancji – 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót. 

Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 należy złożyć wraz z kosztorysem ofertowym z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2.

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Najniższa cena – 100%.

Termin składania ofert

Oferty z załączonym kosztorysem ofertowym należy dostarczyć pocztą lub osobiście do Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże lub przesłać pocztą elektroniczną na adres email ugczyze@ugczyze.pl w terminie do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 1500 (liczy się data wpływu) z dopiskiem/tytułem „Oferta na realizację zadania pn.: Budowa placu zabaw”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku oferty składanej pocztą elektroniczną oferent przesyła skany dokumentów podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wyjaśnień dotyczących złożonej oferty i dokumentów.

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zamówienia

Andrzej Jałoza, tel. 85 68 18 997, email ugczyze@ugczyze.pl

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy (wzór)
Załącznik nr 3 – projekt budowlano – wykonawczy

Załącznik nr 4 – przedmiar robót 

 

Wójt

 

inż. Jerzy Wasiluk


Czyże , dnia 09.07.2018 r.

 

Zamawiający: Gmina Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZADANIE:

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY CZYŻE”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro. Zamówienie zgodnie z art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579.)

I.             ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czyże

reprezentowana przez Wójta,

Czyże 98, 17-207 Czyże,

tel. (85) 681 35 17, fax (85) 681 89 91

 http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl

e-mail: ugczyze@ugczyze.pl

II.           TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro. Zamówienie zgodnie z art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579)

III.         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
GMINY CZYŻE”

Kod CPV 90.65.00.00-8 Usługi usuwania azbestu

1.   Zakres przedmiotu zamówienia

Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże została szczegółowo określona w załączniku nr 2, w ilości szacunkowej ok. 107,05 Mg, w następującym zakresie:

a)                 zabezpieczenie elementów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. demontaż 12,15 Mg i ułożenie na paletach oraz zabezpieczenie folią, ułożenie na paletach i zabezpieczenie folią zdemontowanych przez właścicieli posesji elementów w ilości 94,90 Mg;

b)                 ważenie płyt przy użyciu własnych urządzeń (urządzeń Wykonawcy), z przeprowadzonej czynności ważenia ma zostać sporządzony protokół, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której odbierane będą odpady, wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów, rodzaj odpadu, podpis właściciela;

c)                  przygotowanie do transportu i załadunek;

d)                 uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający jego emisję do środowiska;

e)                  transport odebranych odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia;

f)                   przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na      unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.

Przyjmuje się, iż 1 m2 pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych waży 13,5 kg (0,0135 Mg).

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywania usługi w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w związku z realizacją zadania przy dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu we własnym zakresie i na własny koszt skontaktuje się i umówi na dogodny termin z właścicielem posesji, w celu zabezpieczenia i odbioru wyrobów zawierających azbest.

 

2.  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

a)                 Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 992),

b)                 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799),

c)                  Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2017, poz. 2119),

d)                  Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2018, poz. 169),

e)                  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005. 216. 1824),

f)                   Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004. 71. 649, ze zm.),

g)                 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011. 8. 31),

h)                 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014. poz. 1973).

3. Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest będzie:

a)                 dostarczenie Zamawiającemu (w 2 egzemplarzach): oryginału Karty przekazania odpadów na składowisko zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1973),

b)                 oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. 2004. 71. 649 ze zm.),

c)                  dokumentacji fotograficznej (na płycie CD lub DVD) z każdego miejsca, z którego usuwane będą odpady zawierające azbest (2,4 fotografie na każdej posesji – przed i po wykonaniu zadania, umożliwiające porównanie wykonania zadania z fotograficzną dokumentacją przedwykonawczą) oraz odbioru podpisany przez użytkownika nieruchomości.

IV OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy PZP:

a)                 posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

b)                 posiadać wiedzę i doświadczenie,

c)                  dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

V INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.           Wypełniony formularz oferta (załącznik nr 1).

2.           Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (załącznik nr 3).

3.           Decyzję właściwego organu administracji publicznej wydana na podstawie art. 31 ust. 3 lub art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) na okres obowiązywania przynajmniej do 31.12.2018 r., i zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018, poz. 992), lub inny obowiązujący na cały 2018 rok dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004.71.649 ze zm.).

4.           Umowę z zarządzającym składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko.

VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.           Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferty muszą być złożone formie pisemnej.

2.           Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych kopertach, zamkniętych w sposób gwarantujący nienaruszalność, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU

GMINY CZYŻE”

3.           Koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy tak, aby w przypadku złożenia oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania.

4.           Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.           Oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli.

6.           Każda strona kserokopii dokumentów wymaganych w ofercie przez zamawiającego ma być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien znaleźć się w ofercie.

7.           Oferent musi złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na załączonym do zapytania formularzu – ofercie.

8.           Zamawiający będzie wzywać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od powiadomienia.

VII CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

1.           Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich z wyodrębnieniem wartości podatku VAT, Wykonawca poda na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

2.           Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3.           Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako iloczyn wskazanej w ofercie ceny jednostkowej brutto i faktycznych ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest.

4.           Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia, uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu robót, kosztów materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz uwzględnić wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę ofertową.

5.           Wynagrodzenie rozliczane będzie jednorazowo, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku.

VIII    OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONANIA OCENY OFERT

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie: cena – 100%

W trakcie porównywania ofert Zamawiający zastosuje następujące metody obliczania – zgodnie ze wzorem arytmetycznym jak niżej:

cena oferty najniższej

_______________________ x 100 pkt cena oferty badanej

IX          TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 września 2018 r.

X            MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.           Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie w Urzędzie Gminy Czyże w terminie: do 24.07.2018 r. do godz. 1000 na adres:

Gmina Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże.

2.           Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 24.07.2018 r., o godz. 1015 w Urzędzie Gminy , Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże , pokój nr 14.

XI          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy składający ofertę są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XII       OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Bazyli Siemiacki – w godz. 720 – 1520 – tel. 85 681 89 96 w zakresie merytorycznym.

XIII    FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

1.           Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

2.           Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4.

XIV ZAŁĄCZNIKI

1.           Formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2.           Wykaz miejscowości, z których należy odebrać wyroby zawierające azbest (załącznik nr 2),

3.           Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3),

4.           Projekt umowy – (załącznik nr 4)

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


O G Ł O S Z E N I E !

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) - i n f o r m u j ę, iż w Urzędzie Gminy Czyże, (pok. Nr 14) wyłożono, w dniach  od 29.06.2018 roku do 30.07.2018 roku, do publicznego wglądu na okres 30 dni, spis inwentaryzacyjny (karta nr GG.6811.3.2018) mienia podlegającego komunalizacji tj. nieruchomości użytkowanych jako drogi ogólnodostępne oznaczone nr geodezyjnymi  532, 557 położonych w obrębie wsi Kuraszewo

W wyżej wymienionym terminie zainteresowani mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi do Komisji Inwentaryzacyjnej (pok. Nr 14).

 

Czyże dn. 28.06.2018 r.


 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Nowicki

Data wytworzenia: 2017-06-27

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2004-03-03

Data modyfikacji: 2018-10-03

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2004-03-03