Ogłoszenia

Szanowni Mieszkańcy,

 

W związku z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże” mam przyjemność poinformować, iż w dniu 30 listopada 2017 r. przeprowadzone zostanie spotkanie informacyjne, na którym będziemy chcieli przedstawić Państwu cele, założenia Programu rewitalizacji oraz kierunki rewitalizacyjne zmierzające do poprawy jakości życia w naszej Gminie.

 

 Spotkanie informacyjne z interesariuszami rewitalizacji odbędzie się 30 listopada 2017 r. w budynku Urzędu Gminy w Czyżach, Czyże 98, 17-207 Czyże o godz. 10:30.  

  Wójt Gminy Czyże
Jerzy Wasiluk


Ogłoszenie nr 500061007-N-2017 z dnia 20-11-2017 r.

Czyże:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500060755-N-2017 
Data: 17-11-2017 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Czyże, Krajowy numer identyfikacyjny 53685800000, ul. Czyże  98, 17207   Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 813 517, e-mail a.jaloza@ugczyze.pl, faks 856 818 991. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie. Zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 17-200 Hajnówka ul. Łowcza 4 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 17-200 Hajnówka ul. Łowcza 4 


Ogłoszenie nr 500060755-N-2017 z dnia 17-11-2017 r.

Urząd Gminy Czyże: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 601864-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Czyże, Krajowy numer identyfikacyjny 53685800000, ul. Czyże  98, 17207   Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 813 517, e-mail a.jaloza@ugczyze.pl, faks 856 818 991. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czyże. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czyże; 2) wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnego gromadzenia odpadów; 3) objazdową zbiórkę następujących odpadów: a) wielkogabarytowych, b) tekstyliów, c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, d) zużytych opon, e) przeterminowanych chemikaliów oraz opakowań po chemikaliach, w tym opakowań po farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowań po aerozolach, opakowań nawozach. 4) odbiór przeterminowanych leków wraz z ustawieniem odpowiedniego pojemnika; 5) zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wynikającą z obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego zużycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 6) promocja selektywnej zbiórki odpadów tj.: przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej nowego systemu segregacji oraz konkursu ekologicznego dla dzieci w szkole podstawowej dotyczącego prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) realizujących zadania związane z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac; 2) wykonujących bezpośrednio odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości (tj. kierujących pojazdami do odbioru odpadów, obsługujących śmieciarkę). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 90514000-3, 90512000-9, 34928480-6, 90513100-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 292592.60 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 287808.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 287808.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 331200.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


S.271.3.2017

Czyże, 2017.11.02

 

ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże” została wybrana i uznana za najkorzystniejszą oferta Nr 2: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4:

- liczba punktów na podstawie kryterium cena - 60,00 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium termin płatności faktury – 30,00 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium promocja selektywnej zbiórki odpadów – 10 pkt

- łączna liczba punktów – 100,00 pkt.

Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, co zostało potwierdzone niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami. Na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów spośród wszystkich ważnych ofert Wykonawców biorących udział w przetargu.

Ustala się przewidywany termin podpisania umowy na dzień 17 listopada 2017 r.
o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:

Oferta Nr 1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o. w Białymstoku
ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

- liczba punktów na podstawie kryterium cena - 52,14 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium termin płatności faktury – 30,00 pkt

- liczba punktów na podstawie kryterium promocja selektywnej zbiórki odpadów – 10 pkt

- łączna liczba punktów – 92,14 pkt.

 

Dziękując za udział w przetargu zapraszam do dalszej współpracy w zakresie wykonawstwa zamówień publicznych na terenie Gminy Czyże.

 

Otrzymują:

1)    Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o. w Białymstoku

ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok,

2)    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., 17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4.


S.271.3.2017

Czyże, 2017.10.23

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże”

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

1.     W dniu 23 października 2017 r. o godz. 1010 w Urzędzie Gminy Czyże niżej podpisani zebrali się w celu otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

2.     Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 292.592,60 PLN (netto), w przeliczeniu 70.083,74 EURO.

3.     Łącznie wpłynęły 2 oferty, złożone w opakowaniach prawidłowo zamkniętych. Oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

4.     Informacje o otwartych ofertach:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena oferty

(PLN brutto)

Termin płatności faktury

Promocja selektywnej zbiórki odpadów

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA

Sp. z o.o.

ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

357.696,00

60 dni

2 akcje informacyjne i 2 konkursy ekologiczne

2.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4,

17-200 Hajnówka

310.832,64

60 dni

2 akcje informacyjne i 2 konkursy ekologiczne

 

5.     Na tym otwarcie ofert zakończono.

6.     Załącznik do niniejszego protokołu stanowi lista przedstawicieli wykonawców obecnych w czasie otwarcia ofert.

 

Podpisy osób reprezentujących zamawiającego:

1)    ………………

2)    ………………

3)    ………………


FORMULARZ KONSULTACYJNY

do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże

 

Prosimy o podanie obszaru i propozycji przedsięwzięć/działań do Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z opisem proponowanych przedsięwzięć/działań i uzasadnieniem ich podjęcia.

 

1.     Obszar …………………………………………………………………………………………

 

2.     Przedsięwzięcie/działanie ………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

Prosimy o wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.ugczyze.pl i przesłanie na adres Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże z dopiskiem „Uwagi do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże”.


GG. 6840.3.2017

Czyże dnia 17.10. 2017 r

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147)

p o d a j ę

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży, stanowiących własność gminy :

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

w  ha

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena  wywoławcza

1

2

3

4

5

6

1.

 

Wieś Klejniki

działka Nr 1335/5

  0.0200

działka rolna, bez dojazdu, do uzupełnienia działki sąsiedniej

 Pod uprawy   

  rolne

 

 570  zł.   Do  ceny doliczy sie  koszty dokumentacji w kwocie  360 zł.

 

Powyższa  nieruchomość  będzie  przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej w  oparciu o art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce  nieruchomościami.


Ogłoszenie nr 601864-N-2017 z dnia 2017-10-13 r. 

 

Urząd Gminy Czyże: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie
 Nazwa projektu lub programu 
 
 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czyże, krajowy numer identyfikacyjny 53685800000, ul. Czyże  98 , 17207   Czyże, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 813 517, e-maila.jaloza@ugczyze.pl, faks 856 818 991. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

SIWZ - odpady

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie nr 1

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie nr 2

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie nr 3

Załącznik Nr 5 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik Nr 6 – Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych

Załącznik Nr 7 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 8 – Projekt umowy


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
oferty należy składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Czyże (pokój nr 17) 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 
Czyże 98, 17-207 Czyże


 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czyże. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czyże; 2) wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnego gromadzenia odpadów; 3) objazdową zbiórkę następujących odpadów: a) wielkogabarytowych, b) tekstyliów, c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, d) zużytych opon, e) przeterminowanych chemikaliów oraz opakowań po chemikaliach, w tym opakowań po farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowań po aerozolach, opakowań nawozach. 4) odbiór przeterminowanych leków wraz z ustawieniem odpowiedniego pojemnika; 5) zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wynikającą z obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego zużycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 6) promocja selektywnej zbiórki odpadów tj.: przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej nowego systemu segregacji oraz konkursu ekologicznego dla dzieci w szkole podstawowej dotyczącego prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) realizujących zadania związane z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac; 2) wykonujących bezpośrednio odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości (tj. kierujących pojazdami do odbioru odpadów, obsługujących śmieciarkę). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ 

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

90533000-2

90514000-3

90512000-9

34928480-6

90513100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 5% zamówienia podstawowego. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  24   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: a) wpis do rejestru zgodnie z wymogami art. 49-50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) lub aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czyże, c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300 000 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) dysponował następującym potencjałem technicznym: - bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122); - pojazdami spełniającymi wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122): • dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych, • dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, • jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, b) wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w okresie następujących po sobie 12 miesięcy, o masie łącznej odebranych odpadów co najmniej 350 Mg/rok każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

a) pkt 1: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, b) pkt 8: - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) w zakresie warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: a) potwierdzenia wpisu do rejestru zgodnie z wymogami art. 49-50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) lub aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ; b) oświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czyże; c) oświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 2) w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej - dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli opłata ubezpieczenia nastąpiła w innej formie, niż gotówka Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowód opłaty ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.; 3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ oraz dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; b) wykazu narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych, którymi dysponuje Wykonawca w celu należytego wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ; 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego, numer konta 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080; 2) w innej formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych - poprzez złożenie w kasie Urzędu Gminy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności faktury

30,00

promocja selektywnej zbiórki odpadów

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, gdy: 1) zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami, 2) pojawią się nowe rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego; 3) nastąpi ustawowa zmiana przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niewykonanych usług; 4) zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzył Podwykonawcom, a które określone będą w umowie i stanowiącej do niej załącznik ofercie Wykonawcy; 5) zmiany zakresu usług poprzez wprowadzenie nowych gospodarstw domowych, bądź zmniejszeniu się ilości gospodarstw domowych, wynikająca z potrzeb Zamawiającego, wyłącznie w przypadku, jeżeli liczba nowowprowadzonych gospodarstw domowych przekroczy 5% ogólnej liczby właścicieli nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem. 4. Ponadto zmiana umowy może mieć miejsce w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 Ustawy. 5. Zmiana numeru rachunku bankowego podanego w ofercie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej – zawarcia aneksu do umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-10-23, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt  Gminy Czyże

 

OGŁASZA OGRANICZONY DLA MIESZKAŃCÓW WSI   ŁUSZCZE  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż drzew (brzozy, osiki, olchy, wierzby) na opał powalonych przez bobry  w miejscowości Łuszcze na działkach Nr 62, 225, 226  po byłej żwirowni wiejskiej.

 

            Cena wywoławcza  wynosi  135 zł netto. Wadium wynosi 30.00 zł.  Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23%  podatek VAT. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju nr 14  urzędu gminy w dniu 27.10. 2017 r. o godzinie  1000

Postąpienie wynosi 5 zł.  Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 30 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu na następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85  681 89 96 w godz. 8.00 – 15.00.

Czyże dn. 11.10.2017


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt  Gminy Czyże

 

OGŁASZA OGRANICZONY DLA MIESZKAŃCÓW WSI  SZOSTAKOWO PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż drzew (brzozy, osiki) na opał powalonych przez wichury  w miejscowości Szostakowo na działce Nr 14  w byłej piaskowni wiejskiej.

 

            Cena wywoławcza  wynosi  157 zł netto. Wadium wynosi 30.00 zł.  Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23%  podatek VAT.  w formie licytacji odbędzie się w pokoju nr 14  urzędu gminy w dniu 27.10.2017 r. o godzinie  1100

Postąpienie wynosi 5 zł.  Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 30 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu na następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85  681 89 96 w godz. 8.00 – 15.00.

Czyże dn. 11.10.2017


PP.042.2.2017

Czyże, 2017.10.02

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Czyże informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert prowadzonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże w ramach projektu „Program rewitalizacji Gminy Czyże” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, wybrano jako najkorzystniejszą – ofertę WGS84 Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 14 lok. 5, 05-822 Milanówek, która uzyskała najwięcej punktów pod względem kryterium ceny i doświadczenia.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Wójt  Gminy Czyże

 OGŁASZA II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

   na sprzedaż następujących drzew na pniu do wycinki na opał  w miejscowości Zbucz na drodze zagumiennej ozn. nr

 - brzoza  szt. 2  o obwodzie pni:   170cm,  125cm 

 -  lipa szt. 1 o obwodzie pnia 240 cm

wiązu  szt. 1  o obwodzie pnia:  160cm

topoli szt. 1 o obwodzie pnia 135 cm

kasztanowiec szt.1 o obwodzie pnia 190 cm

              Cena wywoławcza  wynosi  350.00 zł netto. Wadium wynosi 50.00 zł.  Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23%  podatek VAT.  Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju nr 14  urzędu gminy w dniu 25.09. 2017 r. o godzinie  1000 . Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu na następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.  Na wycięcie w/w drzew jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego. Termin wycinki – do 31 grudnia 2017 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85  681 89 96 w godz. 8.00 – 15.00.

Czyże dn. 13.09.2017


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Wójt  Gminy Czyże

  OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  DLA MIESZKAŃCÓW WSI   ZBUCZ

  na sprzedaż następujących drzew na pniu do wycinki na opał  w miejscowości Zbucz na drodze zagumiennej ozn. nr działki 849

 

brzoza  szt. 2  o obwodzie pni:   170cm,  125cm 

lipa szt. 1 o obwodzie pnia 240 cm

wiązu  szt. 1  o obwodzie pnia:  160cm

topoli szt. 1 o obodzie pnia 135 cm

kasztanowiec szt.1 o obwodzie pnia 190 cm

             Cena wywoławcza  wynosi  404.00 zł netto. Wadium wynosi 50.00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony    23%  podatek   VAT. Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju nr 14  urzędu gminy w dniu  11.09. 2017 r. o godzinie  900  

Postąpienie wynosi 10 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu na następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

Gmina posiada zezwolenie Starosty Hajnowskiego na wycinkę w/w drzew.  Termin  usunięcia  drzew -  do 31.12.2017 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85  681 89 96 w godz. 8.00 – 15.00.

Czyże dn. 31.08.2017


Czyże, 27.06.2017 r.

PG.4464.6.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.), Gmina Czyże zawiadamia, iż zamierza przedłużyć umowę z firmą Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu Oddział w Bielsku Podlaskim   ul. 11 Listopada 26 17-100 Bielsk Podlaski na dowóz uczniów do szkół w okresie od 1 września 2017 r. do końca grudnia 2017 r.

Z up. WÓJTA

Zenaida Gierasimiuk

SEKRETARZ GMINY


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r.  poz. 2147), § 3 ust.1, § 6 ust.5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 181.2017 Wójta Gminy Czyże z dnia 13 czerwca  2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy

 

Wójt Gminy Czyże

OGŁASZA II  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż  niezabudowanych  nieruchomości stanowiących własność gminy,  położonych  w terenach zabudowanych obrębu wsi Czyże oznaczonych nr działek:

 

 - 87/2 o powierzchni 0.0200 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 770 . Wadium należy wpłacić w kwocie 80 zł. Postąpienie wynosi 10 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 232 zł.

 

 - 87/4 o powierzchni 0.0458 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1760 . Wadium należy wpłacić w kwocie 180 zł. Postąpienie wynosi 20 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 232 zł.

           

- 87/5 o powierzchni 0.0577 ha. Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 2210  zł. Wadium należy wpłacić w kwocie 220 zł. Postąpienie wynosi 30 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 232 zł

           

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  24 LIPCA  2017 ROKU O GODZINIE 1000 W POKOJU   NR 14 URZĘDU GMINY

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Czyże nr 87807100060014675320000080 Bank Spółdzielczy w Hajnówce z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 21 lipca 2017 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie, lub w kasie Urzędu Gminy Czyże w terminie do dnia  21 lipca 2017 roku do godz. 13.00.

            Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej - przed otwarciem przetargu: dowody wpłaty wadium, dokumentu tożsamości oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabyca nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

            Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

            Koszty sporządzenia umowy notarialnej i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca.

            Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

            Koszty ewentualnego geodezyjnego wskazania granic działki  ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 – 15.00

Czyże dnia 19 czerwca 2017 r.


 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Nowicki

Data wytworzenia: 2017-06-27

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2004-03-03

Data modyfikacji: 2017-11-28

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2004-03-03