Ogłoszenia

     Czyże, dnia 29 marca 2024 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA:

 

,,Sprzedaż drzew pozyskanych z pasa drogowego drogi gminnej nr 107221B

Kojły – Lady, w gminie Czyże”

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że przetarg na: ,,Sprzedaż drzew pozyskanych z pasa drogowego drogi gminnej nr 107221B Kojły – Lady, w gminie Czyże” odbył się w dniu 29 marca 2024 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Czyże.

 

Wadium  wpłacił 1 oferent.

Do przetargu dopuszczono   1 oferenta. Nie dopuszczono 0 oferentów.

 Cena wywoławcza sprzedawanego drzewa  1513,52 zł brutto

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Minimalne postąpienia ustalono na kwotę 16,00 zł

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu 1529,52 zł brutto

Nabywcą drzew na pniu został Pan Piotr Matfiejuk


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG /OFERTOWY/

NA SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU W GMINIE CZYŻE

 

1.      Przedmiotem postępowania przetargowego jest sprzedaż drzew na pniu rosnących na działkach gminnych położonych w następujących miejscowościach oraz ilościach:

a)    Klejniki (dz. geod. ozn. nr 388/5) 29 szt. topoli balsamicznych o obwodach: 287 cm,
235 cm, 262 cm, 306 cm, 310 cm, 353 cm, 270 cm, 420 cm, 200 cm, 281 cm, 236 cm,
255 cm, 304 cm, 255 cm, 304 cm, 255 cm, 252 cm, 220 cm, 170 cm, 270 cm, 265 cm,
255 cm, 235 cm, 282 cm, 223 cm, 172 cm, 215 cm, 300 cm, 250 cm, 247 cm, 243 cm.

b)    Osówka (dz. geod. ozn. nr 94) 4 szt. lipa o obwodach: 52 cm, 110 cm, 98 cm, 165 cm,
1 szt. olcha czarna o obwodzie: 128 cm; 4 szt. jesion o obwodach: 75 cm, 55 cm, 172 cm, 103 cm.

c)     Kamień (dz. geod. ozn. nr 172/3) 3 szt. morwa czarna o obwodach: 158 cm, 152 cm,
134 cm.

d)    Kuraszewo (dz. geod. ozn. nr 89/3) 1 szt. brzoza brodawkowata o obwodzie: 255 cm.

 

Gmina posiada decyzje na wycinkę drzew.

 

2.   Sposób złożenia oferty:

Oferty pisemne z dopiskiem „Oferta na sprzedaż drzew na pniu w gminie Czyże” należy składać do 02.04.2024 r. do godz. 12:00, w sekretariacie pok. nr 17 Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej na adres ugczyze@ugczyze.pl

 

3.   Otwarcie ofert odbędzie w dniu 02.04.2024 r. o godz. 12:10. w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże w pokoju nr 14.

 

4.   Umowa na sprzedaż drewna zostanie podpisana w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert.

 

5.      Oferent zobowiązany jest na własny koszt dokonać ścięcia drzew oraz uporządkować teren w obrębie wycinanych drzew. Uzyskać pozwolenia na zajęcie pasa o ile zajdzie taka konieczność. Po wykonaniu ww. prac Oferent zobowiązany jest do przetransportowania drewna na swój plac.

 

6.    Kryteria oceny ofert: Najwyższa oferowana cena netto + podatek VAT = cena brutto za kupno ogółu drzew na pniu oferowanych w ogłoszeniu.

 

7.    Oferenci przed przystąpieniem do przetargu muszą dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży na w/w nieruchomościach w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy Czyże.

 

8.   Wycinki należy dokonać w terminie: do 31.11.2024 r.

 

9.  Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże w pokoju nr 14. lub pod nr tel. (85) 681 89 96.

 

10.    Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

11.    Załączniki:

1)    Oferta

2)    Oświadczenie

3)    Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej

4)    RODO


Czyże, dn. 27.03.2024 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,,Sprzedaż drzew pozyskanych z pasa drogowego drogi gminnej nr 107221B
Kojły – Lady, w gminie Czyże”

 

Dotyczy drzew gatunku: osika, topola, lipa, wierzba o łącznej objętości ~ 10,7 m3

 

Szacunkowa ogółem miąższość  grubizny: 10,7 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 1230,50 zł netto

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Cena wywoławcza brutto 1513,52 zł

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy Czyże w dniu 29 marca 2024 r. o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 16,00 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 300 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty  związane z pozyskaniem  zakupionego drewna  ponosi kupujący  t.j.:

         transport drzew,

         zabezpieczenie  i oznakowanie  pasa drogowego i terenów przyległych na czas transportu  drzew i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem), 

         wypłata odszkodowań, za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach przyległych, budynkach, chodnikach, ogrodzeniach, osobach i mieniu ruchomym,

         ewentualne opłaty za wyłączenia i załączenia energii elektrycznej,

         uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

         wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Na wycięcie w/w drzew jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego.

 

Termin uprzątnięcia terenu – do 12 kwietnia 2024 roku.

można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz 8.00 – 15.00

 


Czyże, dn. 22.03.2024 r.  

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 – 207 Czyże

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji tytułem realizacji zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 107170B w miejscowości Kuraszewo, o długości około 1,075 km”

 

            Działając na podstawie Zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 netto wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Biuro Projektów i Usług Budowlanych

 Mirosław Jerzy Iwaniuk

ul. Skarpowa 3, 17 – 200 Hajnówka

za cenę brutto:

         94 095,00 zł (cena netto -  76 500,00 zł)

 

Uzasadnienie wyboru:

            Do zapytania ofertowego zgłosiło się 4 oferentów. Oferta została wybrana w oparciu o kryterium- najniższej ceny. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 56/202,

80 – 241 Gdańsk

157 686,00 zł

2.

Biuro Projektów i Usług Budowlanych

Mirosław Jerzy Iwaniuk

ul. Skarpowa 3,

17 – 200 Hajnówka

94 095,00 zł

3.

DROGART Dariusz Kirpsza

Lipina 5,

16 – 100 Sokółka

95 940,00 zł

4.

Daniel Czyż

Os. Bohaterów Monte Cassino 1/80,

18 – 400 Łomża

96 000,00 zł


Czyże, dn. 14.03.2024 r.

  

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 – 207 Czyże

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. „Zakup 2500 m3 pospółki drogowej wraz z dowiezieniem i wbudowaniem w drogę z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych”

 

            Działając na podstawie Zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 netto wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

„MARKOP” Mariusz Oniszczuk
ul. Hołowieska 100A, 17-100 Bielsk Podlaski

 

za cenę brutto:

         cena brutto za 1 m3 pospółki 49,20 zł (cena netto za 1 m3 pospółki 40,00 zł)

         cena brutto za 2500 m3 pospółki 123 000,00 zł (cena netto za 2500 m3 pospółki 100 000,00 zł)

 

Uzasadnienie wyboru:

            Do zapytania ofertowego zgłosiło się 3 oferentów. Oferta została wybrana w oparciu o kryterium – najniższej ceny. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

za 2500 m3 pospółki

1.

FIRMA KACZANOWSKI

Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław

ul. Kilińskiego 18, 17-100 Bielsk Podlaski

173 750,00 zł

2.

PHU - DUDA Włodzimierz Duda

ul. Cegielniana 27, 17-100 Bielsk Podlaski

196 800,00 zł

3.

„MARKOP” Mariusz Oniszczuk

ul. Hołowieska 100A, 17-100 Bielsk Podlaski

123 000,00 zł


Czyże, dn. 6 marca 2024 r.

  

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 – 207 Czyże

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. „Remont zjazdu z drogi gminnej Nr 107180B na drogę gminną ozn. nr geod. 463 w miejscowości Klejniki”

 

            Działając na podstawie Zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 netto wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Usług Ziemnych

„WODNIK” Anatol Bartoszuk

    17 – 207 Czyże, Czyże 58

 

za cenę brutto:

         8856,00 zł (cena netto -  7200,00 zł)

 

 

Uzasadnienie wyboru:

            Do zapytania ofertowego zgłosiło się 2 oferentów. Oferta została wybrana w oparciu o kryterium- najniższej ceny. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Android Construction Piotr Sidorowicz

15 – 351 Białystok, ul. Wiejska 57 m 1

 

9471,00 zł

2.

Przedsiębiorstwo Usług Ziemnych

„WODNIK” Anatol Bartoszuk

17 – 207 Czyże, Czyże 58

 

8856,00 zł


Czyże, dn. 04.03.2024 r.

GG.6845.2.2024

OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 457/2024

Wójta Gminy Czyże

z dnia 4 marca 2024 r.

       Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Czyże został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. 04.03.2024 r. do 25.03.2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Lp

Obręb

Nr działki i pow.

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania

Okres dzierżawy

Cena

czynszu dzierżawnego

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

1.

Klejniki

730/11

2342 m²

BI2P/00035233/5

Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie wsi Klejniki.

Klasoużytek:

Bi - 2342 m²

 

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. W  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy przeznaczona pod zabudowę zagrodową

10 lat

400 zł

netto  miesięczne

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie pisemnego  przetargu nieograniczonego

 

Termin i miejsce przetargu zostanie podane w odrębnym ogłoszeniu.


Czyże, 28 lutego 2024 r.

  

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 – 207 Czyże

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czyżach "

 

            Działając na podstawie Zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 netto wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

BUDPLAY

Stanisław Wiechowski

ul. Prymasa Tysiąclecia 15, 07-319 Kiełczew

za cenę brutto:

-         85 755,60 zł (cena netto -  69 720,00 zł)

 

 

Uzasadnienie wyboru:

            Do zapytania ofertowego zgłosiło się 7 oferentów. Ze względu na to, iż oferta nr 1 i 3 została odrzucona ze względu na przekroczenie kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego  wybrano ofertę firmy BUDPLAY ze względu na najniższą cenę.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1.

KSP ALPINKA Sp.o.o.

ul. Karłowicza 13/5

40-145 Katowice

 

184 500,00

2.

MASTERS RUBBER  

Cichopek Roman

ul. Fryderyka Chopina 38/16

41-400 Mysłowice

 

110 700,00

3.

GRUPA MAGICGARDEN Sp. z o.o

ul. Dworcowa 52-54

88-100 Inowrocław

 

171 511,20

 

4.

SAFEPLACE

Konrad Kozieł

Kępa Kolonia 37

24-224 Borzechów

 

111 954,60

 

5.

BUDPLAY

Stanisław Wiechowski

ul. Prymasa Tysiąclecia 15

07-319 Kiełczew

 

85 755,60

 

6.

AUREL s.c.

M. Zielińska A. Zieliński

Rolnicza 304

05-092 Dziekanów Polski

 

120 540,00

 

7.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE STAN-REX

Renata Chmura

ul. 11 Listopada 102

41-218 Sosnowiec

 

98 400,00


Czyże, dn. 26 lutego 2024 r.

  

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 – 207 Czyże

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. „Odławianie, odbieranie, transport i utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy  Czyże przez okres dwóch lat”

 

            Działając na podstawie Zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 netto wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Niesienia Pomocy
Dla Bezdomnych Zwierząt „TEMPL”,

Długa Szlachecka, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4,

05-071 Sulejówek

 

za cenę brutto:

-         ryczałtu miesięcznego w wysokości: 1 700,00

-         odłowienie i transport 1 dorosłego psa: 2 400,00 zł

-         odłowienie i transport 1 psa do 3-go miesiąca życia: 800,00 zł

-         odłowienie i transport obustronny 1 kota: 800,00 zł

-         zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych: 1700,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

            Do zapytania ofertowego zgłosił się 1 oferent. Oferta została wybrana w oparciu o kryterium- najniższej ceny. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Stowarzyszenie Na Rzecz Niesienia Pomocy Dla Bezdomnych Zwierząt „TEMPL”,

Długa Szlachecka ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4,

05-071 Sulejówek,

- ryczałtu miesięcznego w wysokości: 1 700,00 zł;

- odłowienie i transport 1 dorosłego psa: 2 400,00 zł;

- odłowienie i transport 1 psa do 3-go miesiąca życia: 800,00 zł;

- odłowienie i transport obustronny 1 kota: 800,00 zł;

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych: 1700,00 zł.


logo.jpg

Czyże, dnia 23.02.2024 r.

Parafia Prawosławna

p/w św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie

Kuraszewo 86

17-207 Czyże

 

Otrzymują według rozdzielnika

 

 Dotyczy: Postępowania zakupowego Nr 3/2023 z dnia 23.01.2024 w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich pn. Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający informuje, do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Monika Kurza

ul. Kościelna 16

16-030 Supraśl

NIP: 966-121-42-11

 

za cenę brutto:

–     518 000,00 (cena netto - 421 138,21 zł)

 

Uzasadnienie wyboru:

Do zapytania ofertowego zgłosił się 1 oferent. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

 

 

1.

Monika Kurza

ul. Kościelna 16

16-030 Supraśl

NIP: 966-121-42-11

518 000,00zł

 

Proboszcz Parafii

ks. Piotr Kamieński

 

Otrzymują:

1.  Uczestnicy postępowania

2.  Strona prowadzonego postępowania

3.  –a/a-


logo.jpg

Czyże, dnia 19.02.2024 r.

Parafia Prawosławna

Zaśnięcia Bogarodzicy w Czyżach

Czyże 72

17-207 Czyże

 

Otrzymują według

 rozdzielnika

 

Dotyczy: Postępowania zakupowego Nr 2/2023 z dnia 18.01.2024 w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich pn. Renowacja cmentarza parafialnego w Czyżach

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający informuje, do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Monika Kurza ul. Kościelna 16

16-030 Supraśl

NIP: 966-121-42-11

 

za cenę brutto:

–     468 000,00 (cena netto - 380 487,80 zł)

 

Uzasadnienie wyboru:

Do zapytania ofertowego zgłosiło się 3 oferentów. Oferta została wybrana w oparciu o kryterium- najniższej ceny. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

 

 

 

1.

Tresbud Sp. z o.o. lider konsorcjum Bialdrog Paweł Kuprianowicz partner konsorcjum

ul. Zachodnia 2G/99 15-345 Białystok

NIP: 542-347-19-79

 

 

 

472 324,92zł

 

 

 

2.

KAMARI

Mariusz Czajkowski

Maszki 4

24-204 Wojciechów

NIP: 713-286-84-66

 

 

 

479 700,00

 

 

3.

Monika Kurza

ul. Kościelna 16

16-030 Supraśl

NIP: 966-121-42-11

 

 

468 000,00zł

 

Proboszcz Parafii ks. Leon Anchim

 

Otrzymują:

1.  Uczestnicy postępowania

2.  Strona prowadzonego postępowania

3.  –a/a-


Czyże, dnia 16.02.2024 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA  I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,,Sprzedaż drzew na pniu z wykonaniem wycinki we własnym zakresie w miejscowości Klejniki (nr działki geod. 388/5)

 

         Topola balsamiczna szt. 5 o obwodach: 363 cm, 213 cm, 240 cm, 220 cm, 215 cm;

 

Szacunkowa ogółem miąższość  grubizny: 19.02

 

Cena wywoławcza wynosi: 500,00 zł netto

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy Czyże w dniu20 lutego 2024 r. o godzinie 10.00.

 

Postąpienie wynosi 5,00 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 100 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem  zakupionego drewna ponosi kupujący  t.j.:

         koszt wycinki  drzew,

         zabezpieczenie i oznakowanie terenów przyległych na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi

         wypłata odszkodowań, za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach  przyległych, budynkach, chodnikach, ogrodzeniach, osobach i mieniu ruchomym,

         ewentualne opłaty  za wyłączenia i załączenia  energii elektrycznej,

         uprzątnięcie drzew i gałęzi z terenów przyległych,

         wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Na wycięcie w/w drzew Urząd Gminy Czyże uzyskał Zezwolenie Starosty Hajnowskiego.

 

Termin wycinki – do 29 lutego 2024 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz 8.00 – 15.00


Czyże, dn. 05.02.2024 r.

  

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 – 207 Czyże

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji tytułem realizacji zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 107177B w miejscowości Sapowo, o długości około 1,3 km”

 

            Działając na podstawie Zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 netto wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Biuro Projektów i Usług Budowlanych

 Mirosław Jerzy Iwaniuk

17 – 200 Hajnówka

ul. Skarpowa 3

 

za cenę brutto:

         145 140,00 zł (cena netto -  118 000,00 zł)

 

 

Uzasadnienie wyboru:

            Do zapytania ofertowego zgłosiło się 2 oferentów. Oferta została wybrana w oparciu o kryterium- najniższej ceny. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1.

KOBIN Sebastian Burnos

15 – 091 Białystok

ul. Rynek Kościuszki 15B/3

166 050,00 zł

2.

Biuro Projektów i Usług Budowlanych

Mirosław Jerzy Iwaniuk

17 – 200 Hajnówka

ul. Skarpowa 3

145 140,00 zł


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: Postępowania zakupowego Nr 1/2023 w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich pn. Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie.


Czyże, dnia 12.12.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Czyże

 

OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

 

1.    100m szarej kostki brukowej z rozbiórki, o grubości 8 cm

Cena wywoławcza wynosi 1500.

Minimalne postąpienie 15 zł.

Wadium w kwocie 200 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetargiem.

 

IV PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 GRUDNIA 2023  ROKU

w pokoju Nr 14 Urzędu Gminy Czyże, o godzinie 9:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

 

1.     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny. W przypadku wygrania przetargu a następnie uchylenia się od zakupu mienia, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

2.     Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

3.     Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (85) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

 

 

Wójt Gminy Czyże

inż. Jerzy Wasiluk


Czyże, dnia 7 grudnia 2023 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU  III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA  SPRZEDAŻ 100 M SZAREJ KOSTKI BRUKOWEJ Z ROZBIÓRKI, O GRUBOŚCI 8 CM

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że III przetarg na sprzedaż 100 m szarej kostki brukowej z rozbiórki, o grubości 8 cm, odbył się w dniu 6 grudnia 2023 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Czyże.

Wadium  wpłaciło 0 oferentów.

Do przetargu dopuszczono   0 oferentów. Nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza sprzedawanej kostki brukowej 1800 zł

Minimalne postąpienia ustalono na kwotę 30 zł.

III Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wniesienia wadium w określonym terminie.


Czyże, dnia 1 grudnia 2023 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WSI CZYŻE OZN. NR GEOD. 131/2

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 tj.) uprzejmie informuję, że I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Czyże, ozn nr geod. 131/2, nr księgi wieczystej BI2P/00032711/9 odbył się w dniu 30  listopada 2023  r. w Urzędzie Gminy Czyże.

Wadium  wpłacił 1 oferent.

Do przetargu dopuszczono   1oferenta . Nie dopuszczono 0 oferentów.

 Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości  wynosiła: 15 255 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Minimalne postąpienia ustalono na kwotę: 153 zł.

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu 15 408,00 zł.

Nabywcą w/w nieruchomości został Pan Jan Ochrymiuk.

 

...........................

(podpis)


Czyże, 29 listopada 2023 r.

  

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 – 207 Czyże

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup, dostawa i montaż obiektu małej architektury „statek piracki” na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czyżach"

 

            Działając na podstawie Zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 netto wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

KROKIEWKA

Pracownia stolarska Grzegorz Radoń

Wapowce 56, 37-700 Przemyśl

 

za cenę brutto:

-         127 920,00 zł (cena netto -  104 000,00 zł)

 

Uzasadnienie wyboru:

            Do zapytania ofertowego zgłosiło się 3 oferentów. Ze względu na to, iż oferta nr 3 została odrzucona (nie spełniała oczekiwań zamawiającego, wygląd statku różni się znacząco od wzorca z oferty) wybrano ofertę firmy KROKIEWKA ze względu na najniższą cenę.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1.

KROKIEWKA

Pracownia stolarska Grzegorz Radoń

Wapowce 56

37-700 Przemyśl

 

127 920,00

2.

KRAINA ZIELENI

Robert Żebrowski

 

147 600,00

3.

STEELCORE Sp. z o.o

ul. Zwierzyniecka 14M

37-500 Jarosław

 

73 8000,00

 


Czyże, dnia 29.11.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Czyże

 

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

 

100m szarej kostki brukowej z rozbiórki, o grubości 8 cm

Cena wywoławcza wynosi 1800.

Minimalne postąpienie 30 zł.

Wadium w kwocie 300 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetargiem.

 

III PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 6 GRUDNIA 2023  ROKU

w pokoju Nr 14 Urzędu Gminy Czyże, o godzinie 9:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

 

1.     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny. W przypadku wygrania przetargu a następnie uchylenia się od zakupu mienia, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

2.     Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

3.     Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (85) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

 

 

Wójt Gminy Czyże

inż. Jerzy Wasiluk


Czyże, dnia 27 listopada 2023 r.

GG.6840.2.2023    

 

INFORMACJA

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. nr geod. 131/2, o pow. 1500m2, położonej w obrębie wsi Czyże, który odbędzie się w dniu 30.11.2023 r. w pokoju nr 14 siedziby Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98.

Na podstawie §15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz w związku z podanym do publicznej wiadomości ogłoszeniem Wójta Gminy Czyże z dnia 30.10.2023 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości ozn. nr geod. 131/2, o pow. 1500m2, położonej w obrębie wsi Czyże, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą nr BI2P/00032711/9.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego nieograniczonego:

Pan Jan Ochrymiuk

 

Komisja Przetargowa w składzie:

 

Daniel Ostapczuk – przewodniczący

 

Dawid Andrejuk – członek

 

Katarzyna Szyryńska – członek


OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

            Działając zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.) Wójt Gminy Czyże ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Czyże według poniższych danych.

 

1.    Nazwa organizatora transportu zbiorowego

 Gmina Czyże

17-207 Czyże 98

 

2.    Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z artykułem 22 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia      16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.)

 

3.    Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy użyteczności publicznej – kursy w okresie szkolnym

Transport autobusowy osób na niżej wymienionych liniach komunikacyjnych (dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Czyże)

 

1)    Czyże – Szostakowo – Osówka – Kojły – Kuraszewo – Kamień – Kuraszewo – Lady – Łuszcze - Czyże.

2)    Czyże – Morze – Zbucz – Rakowicze – Czyże.

3)    Czyże - Leszczyny – Klejniki – Klejniki kol. - Sapowo - Leniewo – Łoknica (gmina Bielsk Podlaski) – Podrzeczany – Czyże.

 

Kolejność wykonywania poszczególnych kursów może ostatecznie ulec zmianie.

 

4.    Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia


Listopad 2023 r.

 

5.    Przewidywany czas trwania umowy -  01.01.2024 r. – 31.12.2025 r.

 

6.    Zmiana informacji

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych informacji na zasadach określonych w art. 23 ust. 5 z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.).

 

Czyże, 16.05.2023 r.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Wójt Gminy Czyże informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego – zapytanie ofertowe „Zakup, dostawa i montaż obiektu małej infrastruktury „statek piracki” na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czyżach”.

            Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu błędów popełnionych w opisie przedmiotu zamówienia,  które uniemożliwiają Zamawiającemu wywiązanie się ze złożonych zobowiązań.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokonanych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Nadto, opis powinien w sposób rzeczywisty oddać potrzeby Zamawiającego.

Zamawiający w niedostateczny sposób określił wygląd statku pirackiego co skutkowało złożeniem przez firmy oferty nie spełniającego oczekiwać zamawiającego, nie oddającego realizmu statku pirackiego.

            Z powyższego wynika, że wada uzasadniająca unieważnienie postępowania tkwi w samym postępowaniu a jednocześnie jest istotna i nieusuwalna. W szczególności bowiem opis przedmiotu zamówienia jest niewyczerpujący i nieprecyzyjny, przez co niweczy cel dla jakiego zamówienie miałoby zostać udzielone. To zaś powoduje, iż nie odpowiada rzeczywistym intencjom, możliwościom oraz potrzebom Zamawiającego.

 

Czyże, 07.11.2023 r.

 

Wójt Gminy Czyże

Jerzy Wasiluk


Czyże, 3 listopada 2023 r.

  

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 – 207 Czyże

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. „Remont przepustu w pasie drogi gminnej Nr 107156B w miejscowości Morze i odmulenie rowów dróg gminnych Nr 107173B i Nr 107175B“

 

            Działając na podstawie Zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 netto wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Usług Ziemnych

„WODNIK” Anatol Bartoszuk

    17 – 207 Czyże, Czyże 58

 

za cenę brutto:

-         54 243,00 zł (cena netto -  44 100,00 zł)

 

Uzasadnienie wyboru:

            Do zapytania ofertowego zgłosiło się 3 oferentów. Oferta została wybrana w oparciu o kryterium- najniższej ceny. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1.

„MARKOP” Mariusz Oniszczuk

17 – 100 Bielsk Podlaski,

ul. Hołowieska 100A

 

92 250,00 zł

2.

Przedsiębiorstwo Usług Ziemnych

„WODNIK” Anatol Bartoszuk

    17 – 207 Czyże, Czyże 58

 

 54 243,00 zł

3.

PPHU „TOMEX” Tomasz Danilewski

    17 – 200 Hajnówka,

ul. Pszeniczna 7

 

 64 568,85 zł

 


Czyże, dnia 02.11.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Czyże

 

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

 

1.    100m szarej kostki brukowej z rozbiórki, o grubości 8 cm

Cena wywoławcza wynosi 2600.

Minimalne postąpienie 30 zł.

Wadium w kwocie 300 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetargiem.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 LISTOPADA 2023  ROKU

w pokoju Nr 14 Urzędu Gminy Czyże, o godzinie 9:30

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

 

1.     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny. W przypadku wygrania przetargu a następnie uchylenia się od zakupu mienia, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

2.     Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

3.     Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (85) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

 

Wójt Gminy Czyże

inż. Jerzy Wasiluk


 

Czyże, dnia 02.11.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Czyże

 

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

 

1.    Meble kuchenne wraz z okapem oraz kuchenką

Cena wywoławcza wynosi 600 zł.

Minimalne postąpienie 10zł.

Wadium w kwocie 100 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetargiem.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 LISTOPADA 2023  ROKU

w pokoju Nr 14 Urzędu Gminy Czyże, o godzinie 9:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

 

1.     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny. W przypadku wygrania przetargu a następnie uchylenia się od zakupu mienia, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

2.     Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

3.     Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (85) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

 

Wójt Gminy Czyże

inż. Jerzy Wasiluk


Czyże, dnia 30.10.2023 r.

GG.6840.2.2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz Zarządzenie NR 417/2023 Wójta Gminy Czyże z dnia 4 października 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy Czyże w trybie przetargu nieograniczonego.

podaję

do publicznej wiadomości ogłoszenie, że w dniu 30 listopada 2023 roku, o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207  Czyże, odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czyże.

1.     Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie wsi Czyże, oznaczona numerem ewidencyjnym 131/2 (BI2P/00032711/9).

2.     Powierzchnia nieruchomości:

1500m2 , w tym:     Ps III – 1500m2

3.     Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana na zapleczu zabudowy zagrodowej przyległej do ulicy wiejskiej, o kształcie prostokąta i granicach regularnych. Niezabudowana i nieogrodzona. Przez działkę przechodzi napowietrzna linia energetyczna. Do nieruchomości brak dojazdu, jedyna możliwość drogą umowną, która znajduje się przy końcu granicy działki. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ciężarami i ograniczeniami osób trzecich.

4.     Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego: w części oznaczona symbolem MR – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, a w części pod lokalizację elektrowni wiatrowych. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy przeznaczona do zagospodarowania następująco: położona jest w terenie  zabudowy zagrodowej.

5.     Cena wywoławcza nieruchomości:

15 255,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć zł 00 gr)

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 600 zł.

6.     Wysokość wadium:

Wadium należy wpłacić w kwocie 1525 zł (słownie: tysiąc pięćset dwadzieścia pięć zł i 00gr) w terminie do dnia 24 listopada 2023 roku w kasie tut. urzędu (wpłata do godziny 13:00) lub na konto Urzędu Gminy Czyże nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080 (liczy się data wpływu środków na konto urzędu).

7.     Warunki przystąpienia do przetargu:

a)    przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dokument tożsamości, oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmuje się je bez zastrzeżeń, oświadczenie RODO,

b)    pełnomocnicy wstępujący w imieniu innych muszą okazać dla komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej w celu dołączenia do akt.

8.     Warunki  ogólne:

a)    wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom, które przystąpiły do przetargu, ale go nie wygrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu),

b)    w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, bez podania usprawiedliwienia, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego,

c)     termin uiszczenia kwoty za nieruchomość najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej,

d)    zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

e)    minimalne postąpienie wynosi 153 zł. O postąpieniu decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,

f)     przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej,

g)    koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca,

h)    okazanie punktów granicznych sprzedawanej nieruchomości następuje na życzenie i wyłączny koszt nabywcy nieruchomości,

i)      zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Powód odwołania przetargu zostanie niezwłocznie podany do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże, pok. 14, e – mail: d.ostapczuk@ugczyze.pl, tel. 85 681 89 96 w godzinach pracy urzędu.

            Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy Czyże, na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia gruntu, opublikowane na BIP urzędu.


 

Czyże, dnia 24.10.2023 r.

 

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 dot. Zapytania ofertowego na zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże”

 

działając  na podstawie Zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000, 000 netto wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

ŁGW Rembud Agnieszka Dziąg

ul. Sąsiedzka 60/1

93-330 Łódź

 

Za cenę  netto odbioru 77,03 Mg azbestu 45 755,82 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Do zapytania ofertowego zgłosiło się 3 wykonawców. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czyże. Zamawiający wybrał ofertę w kryterium najniższej ceny.

 

W prowadzonym postepowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena netto za 77,03 Mg

1.

ŁGW Rembud Agnieszka Dziąg

45 775,82 zł

2.

Logistyka Odpadów Sp. z o. o.

49 684,35 zł

3.

ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o. o.

53 353,85 zł

 

 

 

 

 

…………………………………….

(pieczęć zamawiającego)


Czyże, dnia 18 października 2023 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W POSTACI: Meble kuchenne wraz z okapem oraz kuchenką

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbyci nieruchomości (Dz. U. Z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że II przetarg na sprzedaż mienia komunalnego w postaci: Meble kuchenne wraz z okapem oraz kuchenką.

 

Wadium wpłaciło 0 oferentów.

 

Do przetargu dopuszczono 0 oferentów. Nie dopuszczono 0 oferentów.

 

Cena wywoławcza Meble kuchenne wraz z okapem oraz kuchenką. wynosiła 800 zł.

 

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 10 zł.

 

II  Przetarg  zakończył  się  wynikiem  negatywnym  z  powodu  braku  wniesienia  wadium  w   określonym terminie.


Czyże, dnia 19 października 2023 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ 100 M SZAREJ KOSTKI BRUKOWEJ Z ROZBIÓRKI, O GRUBOŚCI 8 CM

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.)  uprzejmie informuję,  że I przetarg na sprzedaż 100 m szarej kostki brukowej z rozbiórki, o grubości 8 cm. Przetarg odbył się w dniu 19 października 2023 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Czyże.

 

Wadium wpłaciło 0 oferentów.

 

Do przetargu dopuszczono 0  oferentów. Nie dopuszczono  0  oferentów. Cena wywoławcza sprzedawanej kostki brukowej 3500

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Minimalne postąpienia ustalono na kwotę 40 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wniesienia wadium w określonym terminie.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. przygotowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z niezbędną dokumentacją umożliwiającą jego opracowanie (inwentaryzacja oraz opis zakresu remontu) dla zadania pn. „Remont remizo – świetlicy w Klejnikach”.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. "Remont przepustu w pasie drogi gminnej ozn. nr. geod. 476 w miejscowości Czyże i remont drogi gminnej Nr 107172B w Kuraszewie".


Czyże, dnia 11.10.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Czyże

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

 

1.            100m szarej kostki brukowej z rozbiórki, o grubości 8 cm

Cena wywoławcza wynosi 3500.

Minimalne postąpienie 40 zł.

Wadium w kwocie 350 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetargiem.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2023  ROKU

w pokoju Nr 14 Urzędu Gminy Czyże, o godzinie 9:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

 

1.            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny. W przypadku wygrania przetargu a następnie uchylenia się od zakupu mienia, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

2.            Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

3.            Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (85) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

 

                Wójt Gminy Czyże

                inż. Jerzy Wasiluk


Czyże, dnia 10.10.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Czyże

 

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

 

  1. Meble kuchenne wraz z okapem oraz kuchenką

Cena wywoławcza wynosi 800 zł.

Minimalne postąpienie 10zł.

Wadium w kwocie 100 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetargiem.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 PAŹDZIERNIKA 2023  ROKU

w pokoju Nr 14 Urzędu Gminy Czyże, o godzinie 10:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

 

  1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny. W przypadku wygrania przetargu a następnie uchylenia się od zakupu mienia, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
  2. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.
  3. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (85) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

 

 

Wójt Gminy Czyże

inż. Jerzy Wasiluk


Czyże dnia, 4 października 2023 r.

                GG.6840.2.2023

                OGŁOSZENIE

                 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 417/2023

Wójta Gminy Czyże

z dnia 4 października 2023 r.

       Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2023 r., poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Czyże został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. 04.10.2023 r. do 25.10.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

                WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W TRYBIE USTEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg rejestru gruntów

Pow. nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie oraz sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

Forma zbycia

1

KW Nr BI2P/00032711/9

Ps III-  1500 m²

nr geod.dz. 131/2, obręb Czyże,

gm. Czyże

1500 m²

Nieruchomość zlokalizowana na zapleczu zabudowy zagrodowej przyległej do ulicy wiejskiej. Nieruchomośc o kształcie prostokąta i granicach regularnych. Niezabudowana i nieogrodzona. Przez działkę przechodzi napowietrzna linia energetyczna.

Do nieruchomości brak dojazdu, jedyna możliwość drogą umowną , która znajduje się przy końcu granicy działki.

Nieruchomość jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego: w części oznaczona symbolem MR – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, a w części pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

 W  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy przeznaczona do zagospodarowania następująco: położona jest w terenie  zabudowy zagrodowej

15 255 zł

Do ceny  należy doliczyć   koszty dokumentacji w kwocie  600 zł

Sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

 

Termin i miejsce przetargu zostanie podane w odrębnym ogłoszeniu.


Czyże, dnia 25 września 2023 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ MIENIA

KOMUNALNEGO W POSTACI: Meble kuchenne wraz z okapem oraz kuchenką

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbyci nieruchomości (Dz. U. Z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że przetarg na sprzedaż mienia komunalnego w postaci: Meble kuchenne wraz z okapem oraz kuchenką.

Wadium wpłaciło 0 oferentów.

Do przetargu dopuszczono 0 oferentów. Nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza Meble kuchenne wraz z okapem oraz kuchenką. wynosiła 1000 zł.

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 10 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wniesienia wadium w określonym terminie.


Czyże, dnia 15.09.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Czyże

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

 

1.    Meble kuchenne wraz z okapem oraz kuchenką

Cena wywoławcza wynosi 1000 zł.

Minimalne postąpienie 10zł.

Wadium w kwocie 100 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetargiem.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 WRZEŚNIA 2023  ROKU

w pokoju Nr 14 Urzędu Gminy Czyże, o godzinie 9:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

 

1.     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny. W przypadku wygrania przetargu a następnie uchylenia się od zakupu mienia, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

2.     Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

3.     Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (85) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

 

Wójt Gminy Czyże

inż. Jerzy Wasiluk


Czyże, 31 lipca 2023 r.

  

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 – 207 Czyże

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. „Odkrzaczanie drogi gminnej w miejscowości Klejniki na dz. ozn. nr geod. 65, obręb Klejniki“

 

            Działając na podstawie Zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 netto wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

„MARKOP” Mariusz Oniszczuk

17 – 100 Bielsk Podlaski,

ul. Hołowieska 100A

 

za cenę brutto:

                     17 835,00 zł (cena netto -  14 500,00 zł)

 

Uzasadnienie wyboru:

            Do zapytania ofertowego zgłosiło się 2 oferentów. Oferta została wybrana w oparciu o kryterium- najniższej ceny. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1.

„MAREKOP” Marek Ochrymiuk

15 – 687 Białystok,

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3F/57

za cenę brutto:

Odmulenie oraz odkrzaczenie drogi gminnej w miejscowości Klejniki na dz. ozn. nr geod. 65, obręb Klejniki

– 22 140,00 zł

2.

„MARKOP” Mariusz Oniszczuk

17 – 100 Bielsk Podlaski,

ul. Hołowieska 100A

za cenę brutto:

Odmulenie oraz odkrzaczenie drogi gminnej w miejscowości Klejniki na dz. ozn. nr geod. 65, obręb Klejniki

– 17 835,00 zł


Czyże, 3 lipca 2023 r.

  

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 – 207 Czyże

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. „Ułożenie 176,00 m2 chodnika z kostki  brukowej w miejscowości Kuraszewo“

 

            Działając na podstawie Zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 netto wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH

w MICHAŁOWIE

16-050 Michałowo, ul. Gródecka 42

 

za cenę brutto:

                     40 590,00 zł (cena netto -  33 000,00 zł)

 

Uzasadnienie wyboru:

            Do zapytania ofertowego zgłosiło się 2 oferentów. Oferta została wybrana w oparciu o kryterium- najniższej ceny. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1.

PAR-BUD Robert Berk

17-200 Hajnówka, Dubiny ul. Główna 1C

za cenę brutto:

Ułożenie 176,00 m2 chodnika z kostki brukowej w miejscowości Kuraszewo

– 63 960,00 zł

2.

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH w MICHAŁOWIE

16-050 Michałowo, ul. Gródecka 42

za cenę brutto:

Ułożenie 176,00 m2 chodnika z kostki brukowej w miejscowości Kuraszewo

40 590,00 zł


 

Czyże, 21 czerwca 2023 r.

  

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 – 207 Czyże

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. Remont odcinka drogi gminnej w Klejnikach na działce ozn. nr geod. 415, obręb Klejniki"

 

            Działając na podstawie Zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 netto wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

„MARKOP” Mariusz Oniszczuk

17 – 100 Bielsk Podlaski,

ul. Hołowieska 100A

 

za cenę brutto:

                     29 520,00 zł (cena netto -  24 000,00 zł)

 

 

Uzasadnienie wyboru:

            Do zapytania ofertowego zgłosiło się 2 oferentów. Oferta została wybrana w oparciu o kryterium- najniższej ceny. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1.

PHU – DUDA Włodzimierz Duda

17 – 100 Bielsk Podlaski,

ul. Cegielniana 27

 

 31 980,00 zł

2.

„MARKOP” Mariusz Oniszczuk

17 – 100 Bielsk Podlaski,

ul. Hołowieska 100A

 

 29 520,00 zł

 


OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

            Działając zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.) Wójt Gminy Czyże ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Czyże według poniższych danych.

 

1.    Nazwa organizatora transportu zbiorowego

 Gmina Czyże

17-207 Czyże 98

 

2.    Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z artykułem 22 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia      16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.)

 

3.    Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy użyteczności publicznej

Transport autobusowy osób na niżej wymienionej linii komunikacyjnej

 

1)    Hajnówka – Nowoberezowo – Kojły – Kuraszewo – Kamień – Tyniewicze – Klejniki – Leniewo - Czyże – Osówka – Szostakowo – Nowoberezowo –Hajnówka

 

4.    Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia


Listopad  2023 r.

 

5.    Przewidywany czas trwania umowy -  01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

 

6.    Zmiana informacji

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych informacji na zasadach określonych w art. 23 ust. 5 z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.).

 

Czyże, 16.05.2023 r.


Czyże, 14 czerwca 2023 r.

  

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 – 207 Czyże

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. „Usługa mechanicznego odkrzaczania dróg gminnych, o numerach 107176B i 107170B”

 

            Działając na podstawie Zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 netto wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

„MAREKOP” Marek Ochrymiuk

15 – 687 Białystok,

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3F/57

 

za cenę brutto:

                     12 300,00 zł (cena netto -  10 000,00 zł)

 

Uzasadnienie wyboru:

            Do zapytania ofertowego zgłosiło się 2 oferentów. Oferta została wybrana w oparciu o kryterium- najniższej ceny. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1.

„MAREKOP” Marek Ochrymiuk

15 – 687 Białystok,

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3F/57

12 300,00 zł

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ZIEMNYCH „WODNIK” Anatol Bartoszuk

17 – 207 Czyże,

Czyże 98

12 915,00 zł


Czyże, dnia 01.06.2023 r.

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. Zapytania ofertowego na zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże”

 

działając na podstawie Zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000, 00 netto wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

 w Zambrowie

 ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów

 

za cenę netto odbioru 54 Mg azbestu 19 764 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Do zapytania ofertowego zgłosiło się 5 wykonawców. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czyże. Zamawiający wybrał ofertę w kryterium najniższej ceny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena netto za 54 Mg

1.

HUBER WIECZOREK HUBERT

20 952 zł

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Zambrowie

19 764 zł

3.

REVOL SP. Z O.O

21 276 zł

4.

LOGISTYKA ODPADÓW – REALIZACJE

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

34 020 zł

5.

CDD POLSKA Sadowscy Sp. j.

28 620 zł

 

 

 

……………………………………………

(pieczęć zamawiającego)


Czyże, 19 maja 2023 r.

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 – 207 Czyże

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. "Wykonanie usługi usunięcia pni oraz kamieni wraz z ich wywozem z drogi gminnej na działce ozn. nr geod. 227/4, obręb Klejniki"

 

            Działając na podstawie Zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 netto wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

„MARKOP” Mariusz Oniszczuk

17 – 100 Bielsk Podlaski,

ul. Hołowieska 100A

 

za cenę brutto:

                     17 835,00 zł (cena netto -  14 500,00 zł)

 

 

Uzasadnienie wyboru:

            Do zapytania ofertowego zgłosiło się 2 oferentów. Oferta została wybrana w oparciu o kryterium- najniższej ceny. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1.

„MARKOP” Mariusz Oniszczuk

17 – 100 Bielsk Podlaski,

ul. Hołowieska 100A

za cenę brutto:

Wykonanie usługi usunięcia pni oraz kamieni wraz z ich wywozem z drogi gminnej na działce ozn. nr geod. 227/4, obręb Klejniki – 17 835,00 zł

2.

PHU – DUDA Włodzimierz Duda

17 – 100 Bielsk Podlaski,

ul. Cegielniana 27

za cenę brutto:

Wykonanie usługi usunięcia pni oraz kamieni wraz z ich wywozem z drogi gminnej na działce ozn. nr geod. 227/4, obręb Klejniki – 19 680,00 zł


Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla przez Gminę Czyże

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236 ze zm.) informujemy o przystąpieniu Gminy Czyże do sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w okresie od dnia 10 maja 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.

Wnioski o zakup węgla można składać do dnia 20 lipca 2023 r., natomiast zapłata za węgiel i jego odbiór muszą nastąpić nie później niż do 31 lipca 2023 r. Ze względu na zniesienie limitów każdy uprawniony mieszkaniec Gminy Czyże może dokonać zakupu dowolnej ilości węgla.

W związku z tym, iż Gmina Czyże posiada w swych zasobach jedynie:

·          groszek – 1,50 t,

·          orzech – 0,33 t,

proponujemy cenę w wysokości 1 500 zł/tona.

Wnioski o zakup węgla w ramach sprzedaży końcowej rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu!!!


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej tytułem realizacji zadania pn: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1620B w miejscowości Kuraszewo”


Czyże, dnia 24 marca 2023 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W POSTACI: Kuchenka Amica (zakupiona w 2009 r.)

 

            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbyci nieruchomości (Dz. U. Z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że przetarg na sprzedaż mienia komunalnego w postaci: Kuchenka Amica (zakupiona w 2009 r.)

 

Wadium wpłacił 1 oferent.

 

Do przetargu dopuszczono 1 oferenta. Nie dopuszczono 0 oferentów.

 

Cena wywoławcza Kuchenki Amica (zakupiona w 2009 r.) wynosiła 230 zł

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Minimalne postąpienia ustalono na kwotę 20 zł

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu: 250 zł

Nabywcą kuchenki Amica została: Pani Katarzyna Szyryńska


Czyże, dnia 14.03.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU

 

Wójt Gminy Czyże

 

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż mienia komunalnego gminy w postaci:

 

1.       Kuchenka Amica (zakupiona w 2009 r.)

Cena wywoławcza wynosi 230 zł. Minimalne postąpienie 20zł. Wadium w kwocie 40 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetargiem.

 

II PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 MARCA 2023  ROKU

w pokoju Nr 14 Urzędu Gminy Czyże, o godzinie 9:00

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

 

1.            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny. W przypadku wygrania przetargu a następnie uchylenia się od zakupu mienia, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

2.            Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

3.            Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (85) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. "Remont drogi gminnej w Klejnikach na działce ozn. nr geod. 753, obręb Klejniki"


Czyże, dnia 13 marca 2023 r.

INFORMACJA

O WYNIKU  III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA  ,,SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU Z WYKONANIEM ICH WYCINKI Z PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KURASZEWO

(NR DZIAŁKI GEOD. 199/2)”

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że III przetarg na sprzedaż drzew na pniu z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Kuraszewo (nr działki geod. 199/2). Przetarg odbył się w dniu 2 marca 2023 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Czyże.

Wadium  wpłaciło  0 oferentów.

Do przetargu dopuszczono   0  oferentów. Nie dopuszczono  0 oferentów.

 Cena wywoławcza sprzedawanego drzewa  215,50 zł + 23 % VAT

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 W ustalonym terminie nie wniesiono wadium niezbędnego do uczestnictwa w przetargu.


Czyże, dnia 7 marca 2023 r.

INFORMACJA

O WYNIKU II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WSI LADY OZN. NR GEOD. 67/1.

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Lady, ozn. nr geod. 67/1, nr księgi wieczystej BI2P/00032914/2 odbył się w dniu 1 marca 2023  r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Czyże.

Wadium  wpłacił 1 oferent.

Do przetargu dopuszczono   1 oferenta . Nie dopuszczono 0 oferentów.

 Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości  wynosiła: 37 000 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Minimalne postąpienia ustalono na kwotę:   370 zł.

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu 37.370,00 zł.

Nabywcą w/w nieruchomości został Pan Jacek Lubowicki.


Czyże, dnia 27 lutego 2023 r.

GG.6840.2.2022    

 

INFORMACJA

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. nr geod. 67/1, o pow. 2500m2, położonej w obrębie wsi Lady, który odbędzie się w dniu
01.03.2023 r. w pokoju nr 14 siedziby Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98

Na podstawie §15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz w związku z podanym do publicznej wiadomości ogłoszeniem Wójta Gminy Czyże z dnia 15.02.2023 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości ozn. nr geod. 67/1, o pow. 2500m2, położonej w obrębie wsi Lady, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą nr BI2P/00032914/2.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego nieograniczonego:

Pan Jacek Lubowicki

 

Komisja Przetargowa w składzie:

 

Daniel Ostapczuk – przewodniczący

 

Dawid Andrejuk – członek

 

Diana Rożkiewicz – członek 


Czyże, dnia 7 marca 2023 r.

INFORMACJA

O WYNIKU  II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA  ,,SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU Z WYKONANIEM ICH WYCINKI Z PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLEJNIKI (NR DZIAŁKI GEOD. 415)”

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że II przetarg na sprzedaż drzew na pniu z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Klejniki (nr działki geod. 415). Przetarg odbył się w dniu 27 lutego 2023 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Czyże.

Wadium  wpłacił 1 oferent.

Do przetargu dopuszczono   1 oferenta. Nie dopuszczono 0 oferentów.

 Cena wywoławcza sprzedawanego drzewa  800,00 zł + 23 % VAT

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Minimalne postąpienia ustalono na kwotę 10,00 zł.

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu 810,00 zł + 23% VAT.

Nabywcą drzew na pniu został Pan Aleksy Iwaniuk.


Czyże, dnia 7 marca 2023 r.

INFORMACJA

O WYNIKU  II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA  ,,SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU Z WYKONANIEM ICH WYCINKI Z PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLEJNIKI (NR DZIAŁKI GEOD. 753)”

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że II przetarg na sprzedaż drzew na pniu z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Klejniki (nr działki geod. 753). Przetarg odbył się w dniu 27 lutego 2023 r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Gminy Czyże.

Wadium  wpłaciło 0 oferentów.

Do przetargu dopuszczono   0 oferentów. Nie dopuszczono 0 oferentów.

 Cena wywoławcza sprzedawanego drzewa  145,00 zł + 23 % VAT

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 W ustalonym terminie nie wniesiono wadium niezbędnego do uczestnictwa w przetargu.


Czyże, dnia 7 marca 2023 r.

INFORMACJA

O WYNIKU  PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA  ,,SPRZEDAŻ KOSTKI BRUKOWEJ Z ROZBIÓRKI”

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że I przetarg na sprzedaż kostki brukowej pozyskanej z rozbiórki. Przetarg odbył się w dniu 27 lutego 2023 r. o godzinie 9.30 w Urzędzie Gminy Czyże.

Wadium  wpłaciło 2 oferentów.

Do przetargu dopuszczono   2 oferentów. Nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza sprzedawanej kostki brukowej 830 zł

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Minimalne postąpienia ustalono na kwotę 10 zł.

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu: 1010 zł

Nabywcą kostki brukowej została Pani Diana Rożkiewicz.


Czyże, dnia 1 marca 2023 r.

INFORMACJA

O WYNIKU  II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA  ,,SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU Z WYKONANIEM ICH WYCINKI Z PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KURASZEWO

(NR DZIAŁKI GEOD. 199/2)”

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że II przetarg na sprzedaż drzew na pniu z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Kuraszewo (nr działki geod. 199/2). Przetarg odbył się w dniu 22 lutego 2023 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Czyże.

Wadium  wpłaciło 0 oferentów.

Do przetargu dopuszczono   0 oferentów. Nie dopuszczono 0 oferentów.

 Cena wywoławcza sprzedawanego drzewa  344,50 zł + 23 % VAT

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 W ustalonym terminie nie wniesiono wadium niezbędnego do uczestnictwa w przetargu.


Czyże, dnia 7 marca 2023 r.

INFORMACJA

O WYNIKU  PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA  ,,SPRZEDAŻ ZŁOMÓW I WYWROTÓW W MIEJSCOWOŚCI OSÓWKA DO POZYSKANIA NA DZIAŁCE O NUMERZE GEODEZYJNYM 45, OBRĘB OSÓWKA

(WŁASNOŚĆ GM. CZYŻE)”

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że I przetarg na sprzedaż złomów i wywrotów w miejscowości Osówka do pozyskania na działce o numerze geodezyjnym 45, obręb Osówka (własność gm. Czyże). Przetarg odbył się w dniu 27 lutego 2023 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Czyże.

Wadium  wpłacił 1 oferent.

Do przetargu dopuszczono   1 oferenta. Nie dopuszczono 0 oferentów.

 Cena wywoławcza sprzedawanego drzewa  123,50 zł + 23 % VAT

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Minimalne postąpienia ustalono na kwotę 1,50 zł.

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu 125 zł + 23% VAT.

Nabywcą złomów i wywrotów została Pani Zenaida Aleksiejuk.


Czyże, dnia 23.02.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Czyże

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

 

1.   Złomów i wywrotów w miejscowości Osówka do pozyskania na działce o numerze geodezyjnym 45, obręb Osówka (własność gm. Czyże)

-topola osika szt. 10 o obwodach pnia około 45 cm

-olcha czarna szt. 9 o obwodach pnia około 45 cm

Cena wywoławcza wynosi 123,50 zł + 23% VAT. Minimalne postąpienie 1,50zł. Wadium w kwocie 20 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetargiem.

 

2.   Kostka brukowa z rozbiórki

-83 metry kostki brukowej pozyskanej z rozbiórki (10zł/m)

Cena wywoławcza wynosi 830 zł. Minimalne postąpienie 10zł. Wadium w kwocie 100 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetargiem.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 LUTEGO 2023  ROKU

w pokoju Nr 14 Urzędu Gminy Czyże, o godzinach:

1.            Złomy i wywroty w miejscowości Osówka do pozyskania na działce o numerze geodezyjnym 45, obręb Osówka (własność gm. Czyże) – 9:00

2.            Kostka brukowa z rozbiórki – 9:30

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

 

1.            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny. W przypadku wygrania przetargu a następnie uchylenia się od zakupu mienia, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

2.            Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

3.            Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (85) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00

 


Czyże, dnia 23.02.2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA II  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu '' z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Klejniki (nr działki geod. 753)

 

                     Klon szt. 4 o obwodach: 76 cm, 65 cm, 52 cm, 60 cm,;

                     Wierzba szt. 1 o obwodzie: 180 cm,

 

Szacunkowa ogółem miąższość  grubizny: 4,38 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 145 zł netto

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

II Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy Czyże w dniu   27 lutego 2023 r. o godzinie 10.30.

 

Postąpienie wynosi 5,00 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 30 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty  związane z pozyskaniem  zakupionego drewna  ponosi kupujący  t.j.:

                     koszt wycinki  drzew,

                     zabezpieczenie  i oznakowanie  pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki  drzew  i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi  przepisami  ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem), 

                     wypłata odszkodowań  , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach  przyległych, budynkach, chodnikach , ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

                     ewentualne opłaty  za wyłączenia i załączenia  energii elektrycznej,

                     uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

                     wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Na wycięcie w/w drzew jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego.

 

Termin wycinki – do 28 lutego 2023 roku

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz 8.00 – 15.00


Czyże, dnia 23.02.2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA  II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu '' z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Klejniki (nr działki geod. 415)

 

                     Topola osika szt. 8 o obwodach: 100 cm, 210 cm, 300 cm, 250 cm, 120 cm, 110 cm, 120 cm, 200 cm;

                     Wierzba krucha szt. 1 o obwodzie: 300 cm

 

Szacunkowa ogółem miąższość  grubizny: 21,47 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 800,00 zł netto

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

II Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy Czyże w dniu  27 lutego 2023 r. o godzinie 10.00.

 

Postąpienie wynosi 10,00 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 100 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty  związane z pozyskaniem  zakupionego drewna  ponosi kupujący  t.j.:

                     koszt wycinki  drzew,

                     zabezpieczenie  i oznakowanie  pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki  drzew  i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi  przepisami  ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem), 

                     wypłata odszkodowań  , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach  przyległych, budynkach, chodnikach , ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

                     ewentualne opłaty  za wyłączenia i załączenia  energii elektrycznej,

                     uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

                     wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Na wycięcie w/w drzew jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego.

 

Termin wycinki – do 31 grudnia 2023 roku, poza okresem lęgowym ptaków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz 8.00 – 15.00


Czyże, dnia 17.02.2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu '' z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Kuraszewo (nr działki geod. 199/2)

 

                     Topola Kanadyjska szt 3 o obwodach: 190 cm, 205 cm oraz 250 cm;

                     Olsza Czarna szt. 1 o obwodzie: 170 cm.

 

Szacunkowa ogółem miąższość  grubizny: 5,3 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 344,50 zł.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

II Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy Czyże w dniu                                                                                                                                                                                              22 lutego o godzinie 10.00.

 

Postąpienie wynosi 3,50 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty  związane z pozyskaniem  zakupionego drewna  ponosi kupujący  t.j.:

                     koszt wycinki  drzew,

                     zabezpieczenie  i oznakowanie  pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki  drzew  i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi  przepisami  ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem), 

                     wypłata odszkodowań  , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach  przyległych, budynkach, chodnikach , ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

                     ewentualne opłaty  za wyłączenia i załączenia  energii elektrycznej,

                     uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

                     wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Na wycięcie w/w drzew jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego.

 

Termin wycinki – do 31 grudnia 2023 roku, poza okresem lęgowym ptaków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz. 8.00 – 15.00


Czyże, dnia 16.02.2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu '' z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Klejniki (nr działki geod. 415)

 

                     Topola osika szt. 8 o obwodach: 100 cm, 210 cm, 300 cm, 250 cm, 120 cm, 110 cm, 120 cm, 200 cm;

                     Wierzba krucha szt. 1 o obwodzie: 300 cm

 

Szacunkowa ogółem miąższość  grubizny: 21,47 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 1395,55 zł netto

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy Czyże w dniu 23 lutego 2023 r. o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 5,00 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 150 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty  związane z pozyskaniem  zakupionego drewna  ponosi kupujący  t.j.:

                     koszt wycinki  drzew,

                     zabezpieczenie  i oznakowanie  pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki  drzew  i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi  przepisami  ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem), 

                     wypłata odszkodowań  , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach  przyległych, budynkach, chodnikach , ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

                     ewentualne opłaty  za wyłączenia i załączenia  energii elektrycznej,

                     uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

                     wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Na wycięcie w/w drzew jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego.

 

Termin wycinki – do 31 grudnia 2023 roku, poza okresem lęgowym ptaków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz 8.00 – 15.00


Czyże, dnia 16.02.2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu '' z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Klejniki (nr działki geod. 753)

 

                     Klon szt. 4 o obwodach: 76 cm, 65 cm, 52 cm, 60 cm,;

                     Wierzba szt. 2 o obwodach: 180 cm, 333 cm

 

Szacunkowa ogółem miąższość  grubizny: 4,38 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 258,42 zł netto

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy Czyże w dniu 22 lutego 2023 r. o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 3,00 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty  związane z pozyskaniem  zakupionego drewna  ponosi kupujący  t.j.:

                     koszt wycinki  drzew,

                     zabezpieczenie  i oznakowanie  pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki  drzew  i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi  przepisami  ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem), 

                     wypłata odszkodowań  , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach  przyległych, budynkach, chodnikach , ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

                     ewentualne opłaty  za wyłączenia i załączenia  energii elektrycznej,

                     uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

                     wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Na wycięcie w/w drzew jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego.

 

Termin wycinki – do 28 lutego 2023 roku

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz. 8.00 – 15.00


Czyże, dnia 15 lutego 2023 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W POSTACI: biurko (zakupione w 2001 r.)

 

            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbyci nieruchomości (Dz. U. Z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że przetarg na sprzedaż mienia komunalnego w postaci: biurko (zakupione w 2001 r.).

 

Wadium wpłaciło 0 oferentów.

 

Do przetargu dopuszczono 0 oferentów. Nie dopuszczono 0 oferentów.

 

Cena wywoławcza biurka (zakupionego w 2001 r.) wynosiła 50 zł.

 

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 10 zł.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wniesienia wadium w określonym terminie.


Czyże, dnia 15 lutego 2023 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W POSTACI: Drzwi dwuskrzydłowe

 

            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbyci nieruchomości (Dz. U. Z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że przetarg na sprzedaż mienia komunalnego w postaci: Drzwi dwuskrzydłowe

 

Wadium wpłaciło 0 oferentów.

 

Do przetargu dopuszczono 0 oferentów. Nie dopuszczono 0 oferentów.

 

Cena wywoławcza Drzwi dwuskrzydłowych wynosiła 60 zł.

 

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 10 zł.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wniesienia wadium w określonym terminie.


Czyże, dnia 15 lutego 2023 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W POSTACI: Drzwi łazienkowe (3 szt.)

 

            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbyci nieruchomości (Dz. U. Z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że przetarg na sprzedaż mienia komunalnego w postaci: Drzwi łazienkowe (3 szt.)

 

Wadium wpłaciło 0 oferentów.

 

Do przetargu dopuszczono 0 oferentów. Nie dopuszczono 0 oferentów.

 

Cena wywoławcza Drzwi łazienkowych wynosiła 40 zł/szt.

 

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 10 zł.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wniesienia wadium w określonym terminie.


Czyże, dnia 15 lutego 2023 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W POSTACI: Kuchenka Amica (zakupiona w 2009 r.)

 

            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbyci nieruchomości (Dz. U. Z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że przetarg na sprzedaż mienia komunalnego w postaci: Kuchenka Amica (zakupiona w 2009 r.)

 

Wadium wpłaciło 0 oferentów.

 

Do przetargu dopuszczono 0 oferentów. Nie dopuszczono 0 oferentów.

 

Cena wywoławcza Kuchenki Amica (zakupiona w 2009 r.) wynosiła 360 zł.

 

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 20 zł.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wniesienia wadium w określonym terminie.


Czyże, dnia 15.02.2023 r.

GG.6840.2.2022

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 2021 r., poz. 1899), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz Zarządzenie NR 317/2022 Wójta Gminy Czyże z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy Czyże w trybie II przetargu nieograniczonego.

podaję

do publicznej wiadomości ogłoszenie, że w dniu 1 marca 2023 roku, o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207        Czyże, odbędzie się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czyże.

Pierwszy przetarg odbył się 30 stycznia, który został zakończony wynikiem negatywnym

1.            Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie wsi Lady, oznaczona numerem ewidencyjnym 67/1 (BI2P/00032914/2).

2.            Powierzchnia nieruchomości:

2500m2 , w tym:     R IVa – 2500m2

3.            Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana na terenach zabudowy zagrodowo – mieszkaniowej, na obrzeżu wsi od strony wsi Kuraszewo. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ciężarami i ograniczeniami osób trzecich.

4.            Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. W stiudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy przeznaczona do zagospodarowania następująco: położona jest w terenie zwartej zabudowy zagrodowej.

5.            Cena wywoławcza nieruchomości:

37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy zł 00 gr)

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 600 zł.

6.            Wysokość wadium:

Wadium należy wpłacić w kwocie 3700 zł (słownie: trzy tysiące siedemset zł i 00gr) w terminie do dnia 24 lutego 2023 roku w kasie tut. urzędu (wpłata do godziny 13:00) lub na konto Urzędu Gminy Czyże nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080 (liczy się data wpływu środków na konto urzędu).

7.            Warunki przystąpienia do przetargu:

a)            przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dokument tożsamości, oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmuje się je bez zastrzeżeń, oświadczenie RODO,

b)            pełnomocnicy wstępujący w imieniu innych muszą okazać dla komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej w celu dołączenia do akt.

1.            Warunki  ogólne:

a)            wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom, które przystąpiły do przetargu, ale go nie wygrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu),

b)            w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, bez podania usprawiedliwienia, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego,

c)            termin uiszczenia kwoty za nieruchomość najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej,

d)            zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

e)            minimalne postąpienie wynosi 370 zł. O postąpieniu decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,

f)             przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej,

g)            koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca,

h)            okazanie punktów granicznych sprzedawanej nieruchomości następuje na życzenie i wyłączny koszt nabywcy nieruchomości,

i)             zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Powód odwołania przetargu zostanie niezwłocznie podany do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże, pok. 14, e – mail: d.ostapczuk@ugczyze.pl, tel. 85 681 89 96 w godzinach pracy urzędu.

            Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy Czyże, na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia gruntu, opublikowane na BIP urzędu.


Czyże, dnia 07.02.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Czyże

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż mienia komunalnego gminy w postaci:

 

1.                                                                                  Biurko (zakupione w 2001 r.)

Cena wywoławcza wynosi 50 zł. Minimalne postąpienie 10zł. Wadium w kwocie 10 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetargiem.

2.                                                                                  Kuchenka Amica (zakupiona w 2009 r.)

Cena wywoławcza wynosi 360 zł. Minimalne postąpienie 20zł. Wadium w kwocie 70 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetargiem.

3.                                                                                  Drzwi dwuskrzydłowe

Cena wywoławcza wynosi 60 zł. Minimalne postąpienie 10zł. Wadium w kwocie 10 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetargiem.

4.                                                                                  Drzwi łazienkowe (3 szt.)

Cena wywoławcza wynosi 40 zł/szt. Minimalne postąpienie 10zł. Wadium w kwocie 10 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetargiem.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 LUTEGO 2023  ROKU

w pokoju Nr 14 Urzędu Gminy Czyże, o godzinach:

1.            Biurko – 9:00

2.            Kuchenka Amica – 9:20

3.            Drzwi dwuskrzydłowe – 9:40

4.            Drzwi łazienkowe (3 szt.) – 10:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

 

1.            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny. W przypadku wygrania przetargu a następnie uchylenia się od zakupu mienia, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

2.            Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

3.            Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (85) 681 89 96 w godzinach 8.00 - 15.00


Czyże, dnia 7 lutego 2023 r.

INFORMACJA

O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WSI LADY OZN. NR GEOD. 67/1.

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Lady, ozn nr geod. 67/1, nr księgi wieczystej BI2P/00032914/2 odbył się w dniu 30  stycznia 2023  r. w Urzędzie Gminy Czyże.

Wadium  wpłaciło 0 oferentów.

Do przetargu dopuszczono   0 oferentów . Nie dopuszczono 0 oferentów.

 Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości  wynosiła: 37 000 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 Minimalne postąpienia ustalono na kwotę:   370zł.

Brak oferentów.

 

...........................

(podpis)


     Czyże, dnia 1 lutego 2023 r.

GG.6845.18.2022

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WSI KLEJNIKI OZN. NR GEOD. 1386/3 NA OKRES 3 LAT

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Klejniki, ozn nr geod. 1386/3 na okres 3 lat, nr księgi wieczystej BI2P/00038106/7  odbył się w dniu 25 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy Czyże.

Wadium  wpłacił 1 oferent.

Do przetargu dopuszczono   1 oferenta . Nie dopuszczono 0 oferentów.

 Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego nieruchomości  wynosiła: 106,38 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 Minimalne postąpienia ustalono na kwotę: 2 zł.

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu: 108,38 zł.

Jako dzierżawca w/w nieruchomości został  wybrany Pan Grzegorz Szokalski

 

 

...........................

(podpis)


     Czyże, dnia 20 stycznia 2022 r.

GG.6845.21.2022

INFORMACJA

O WYNIKU I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WSI ZBUCZ OZN. NR GEOD. 3/11.

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że I przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Zbucz, ozn nr geod. 3/11, nr księgi wieczystej BI2P/00006559/4 odbył się w dniu 11  stycznia 2023  r. w Urzędzie Gminy Czyże.

Wadium  wpłacił 1 oferent.

Do przetargu dopuszczono   1 oferenta . Nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego nieruchomości  wyniosła: 1 600 zł netto.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Minimalne postąpienie ustalono na kwotę: 16zł

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu czynszu miesięcznego: 1 600 zł netto.

Jako dzierżawca w/w nieruchomości został wybrany: UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku, ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok

 

...........................

(podpis)


Czyże, dnia 26 stycznia 2023 r.

GG.6840.2.2022    

 

INFORMACJA

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. nr geod. 67/1, o pow. 2500m2, położonej w obrębie wsi Lady, który odbędzie się w dniu 30.01.2023 r. w pokoju nr 14 siedziby Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98.

Na podstawie §15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz w związku z podanym do publicznej wiadomości ogłoszeniem Wójta Gminy Czyże z dnia 16.01.2023 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości ozn. nr geod. 67/1, o pow. 2500m2, położonej w obrębie wsi Lady, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą nr BI2P/00032914/2.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego nieograniczonego:

 

brak

Komisja Przetargowa w składzie:

 

Daniel Ostapczuk – przewodniczący

 

Dawid Andrejuk – członek

 

Diana Rożkiewicz – członek


Czyże, dnia 23 stycznia 2023 r.

INFORMACJA

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. nr geod. 1386/3, o pow. 0,2955 ha, położonej w obrębie wsi Klejniki, który odbędzie się w dniu

25.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98

w sali konferencyjnej

 

Na podstawie §15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz w związku z podanym do publicznej wiadomości ogłoszeniem Wójta Gminy Czyże z dnia 10.01.2023 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości ozn. nr geod. 1386/3, o pow. 0,2955 ha, położonej w obrębie wsi Klejniki, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą nr BI2P/00038106/7.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego nieograniczonego:

 

Grzegorz Szokalski

Komisja Przetargowa w składzie:

 

Daniel Ostapczuk – przewodniczący

 

Dawid Andrejuk – członek

 

Diana Rożkiewicz – członek


Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 207 Czyże

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. ,,Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1602B na drogę gminną dz. Nr 221 w miejscowości Morze“

 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021

r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 netto wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Usług Ziemnych

„WODNIK”

Anatol Bartoszuk

17 207 Czyże,

Czyże 58

 

za cenę brutto:

 

–    Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1602B na drogę gminną dz. Nr 221 w miejscowości Morze 27.748,80

 

Uzasadnienie wyboru:

Do zapytania ofertowego zgłosił się 1 oferent. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100,00 pkt) w jednym kryterium jakim jest cena. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

 

 

1.

Przedsiębiorstwo Usług Ziemnych

„WODNIK” Anatol Bartoszuk 17 207 Czyże, Czyże 58

za cenę brutto:

–    Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1602B na drogę gminną dz. Nr 221 w miejscowości Morze 27.748,80


Czyże, dnia 16.01.2023 r.

GG.6840.2.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 2021 r., poz. 1899),Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz Zarządzenie NR 317/2022 Wójta Gminy Czyże z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy Czyże w trybie przetargu nieograniczonego.

podaję

do publicznej wiadomości ogłoszenie, że w dniu 30 stycznia 2023 roku, o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98, 17 207 Czyże, odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czyże.

1.    Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie wsi Lady, oznaczona numerem ewidencyjnym 67/1 (BI2P/00032914/2).

2.    Powierzchnia nieruchomości: 2500m2 , w tym: R IVa 2500m2

3.    Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana na terenach zabudowy zagrodowo mieszkaniowej, na obrzeżu wsi od strony wsi Kuraszewo. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest   obciążona ciężarami i ograniczeniami osób trzecich.

4.    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. W stiudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy przeznaczona do zagospodarowania następująco: położona jest w terenie zwartej zabudowy zagrodowej.

5.    Cena wywoławcza nieruchomości:

37 000,00 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy 00 gr)

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 600 zł.

6.    Wysokość wadium:

Wadium należy wpłacić w kwocie 3700 (słownie: trzy tysiące siedemset i 00gr) w terminie do dnia 25 stycznia 2023 roku w kasie tut. urzędu (wpłata do godziny 13:00) lub na konto Urzędu Gminy Czyże nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080 (liczy się data wpływu środków na konto urzędu).

7.    Warunki przystąpienia do przetargu:

a)     przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dokument tożsamości, oświadczenie, że warunki przetargu znane i przyjmuje się je bez zastrzeżeń, oświadczenie RODO,

b)     pełnomocnicy wstępujący w imieniu innych muszą okazać dla komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej w celu dołączenia do akt.

8.    Warunki ogólne:

a)     wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom, które przystąpiły do przetargu, ale go nie wygrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu),

b)     w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, bez podania usprawiedliwienia, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego,

c)     termin uiszczenia kwoty za nieruchomość najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej,

d)     zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

e) minimalne postąpienie wynosi 370 . O postąpieniu decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,

f)     przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej,

g)    koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca,

h)    okazanie punktów granicznych sprzedawanej nieruchomości następuje na życzenie i wyłączny koszt nabywcy nieruchomości,

i)      zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Powód odwołania przetargu zostanie niezwłocznie podany do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98, 17 207 Czyże, pok. 14, e mail: d.ostapczuk@ugczyze.pl, tel. 85 681 89 96 w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy Czyże, na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia gruntu, opublikowane na BIP urzędu.


Czyże, dnia 10 stycznia 2023 r.

 

GG.6845.21.2022

 

INFORMACJA

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W I PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. nr geod. 3/11, o pow. 1,3970 ha, położonej w obrębie wsi Zbucz, który odbędzie się w dniu

11.01.2023 r. w pokoju nr 14 siedziby Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98

 

Na podstawie §15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.

U. z 2021 r., poz. 2213) oraz w związku z podanym do publicznej wiadomości ogłoszeniem Wójta Gminy Czyże z dnia 28.12.2022 r. o I przetargu pisemnym nieograniczonym na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości ozn. nr geod. 3/11, o pow. 1,3970 ha, położonej w obrębie wsi Zbucz, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą nr BI2P/00006559/4.

 

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu pisemnego nieograniczonego:

 

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku, ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok

 

Komisja Przetargowa w składzie:

Daniel Ostapczuk przewodniczący

Dawid Andrejuk członek

Diana Rożkiewicz – członek


Czyże, dnia 10.01.2023 r.

GG.6845.18.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 2021 r., poz. 1899), oraz Zarządzenie NR 319/2022 Wójta Gminy Czyże z dnia 4 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gm. Czyże w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Podaję

 

do publicznej wiadomości ogłoszenie, że w dniu 25 stycznia 2023 roku, o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98, 17 207 Czyże, odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat

1.    Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie wsi Klejniki, oznaczona numerem ewidencyjnym 1386/3 (BI2P/00038106/7).

2.    Powierzchnia nieruchomości:

0,2955 ha, w tym:     R IIIa 0,1947 ha, R IIIb 0,0600 ha,

R IVa 0,0221 ha, R IVb – 0,0187 ha

3.    Opis nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość znajduje się we wsi Klejniki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy przeznaczona do zagospodarowania następująco: użytkowanie rolnicze. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ciężarami i ograniczeniami osób trzecich.

4.    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5.    Cena wywoławcza nieruchomości:

Zgodnie z Zarządzenie NR 143.2016 Wójta Gminy Czyże z dnia 5 grudnia 2016 r. stawka czynszu dzierżawnego wynosi 3,60 za 1 ar.

Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosi: 106,38zł. Dodatkowo oprócz czynszu rocznego wydzierżawiający będzie płacił podatek za w/w nieruchomość. Należność za czynsz dzierżawny należy uiszczać do 30 czerwca każdego roku do kasy gminy lub na konto Urzędu Gminy Czyże.

6.    Wysokość wadium:

Wadium należy wpłacić w kwocie 20 (słownie: dwadzieścia i 00 gr) w terminie do dnia 20 stycznia 2023 roku w kasie tut. urzędu (wpłata do godziny 13ºº) lub na konto

7.    Warunki przystąpienia do przetargu:

a)     przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dokument tożsamości, oświadczenie, że warunki przetargu znane i przyjmuje się je bez zastrzeżeń, oświadczenie RODO,

b)     pełnomocnicy wstępujący w imieniu innych muszą okazać dla komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej w celu dołączenia do akt.

8.    Warunki ogólne:

a)     wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy pozostałym osobom, które przystąpiły do przetargu, ale go nie wygrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu,

b)     w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy dzierżawy, bez podania usprawiedliwienia, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego,

c)   minimalne postąpienie wynosi 2 . O postąpieniu decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,

d)    przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej,

e)    okazanie punktów granicznych sprzedawanej nieruchomości następuje na życzenie i wyłączny koszt nabywcy nieruchomości,

f)     zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Powód odwołania przetargu zostanie niezwłocznie podany do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98, 17 207 Czyże, pok. 14, e mail: d.ostapczuk@ugczyze.pl, tel. 85 681 89 96 w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy Czyże, na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia gruntu, opublikowane na BIP urzędu.


Informacja o przystąpieniu Gminy Czyże do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) zgodnie z art. 34 ust. 1 w/w ustawy, Gmina Czyże informuje o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego od dn. 01 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.   z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Czyże

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

  • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;

  • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

  • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.

  • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.

Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Jednocześnie informujemy, że Gmina może sprzedać mieszkańcom węgiel po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.  Do tej ceny nie wlicza się jednak kosztów transportu do danego gospodarstwa domowego.

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy Czyże.

 

Wójt Gminy Czyże

- inż. Jerzy Wasiluk


Czyże, dnia 28.12.2022 r.

GG.6845.21.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020 r. poz.1990), § 3 ust.1, § 6 ust.1 i § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku poz. 1490)

Wójt Gminy Czyże

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

NA WYDZIERŻAWIENIE :

Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Zbucz oznaczonej nr geodezyjnym 3/11 o powierzchni 1.3970 ha z przeznaczeniem pod czasową działalność gospodarczą. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzi KW nr BI2P/00006559/4. Opis nieruchomości: działka ma dostęp do drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski- Hajnówka. Jest oddalona o około 1,0 km od miejscowości Zbucz.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 1.600,00 zł netto. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT. Wadium należy wpłacić w kwocie 500,00 zł.

Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń ani zobowiązań.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach na wydzierżawienie w/w nieruchomości można składać w terminie do dnia 10 stycznia 2023 roku na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat.

Pisemna oferta powinna zawierać:

- Nazwa i adres oferenta, data sporządzenia oferty.

- Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń

- oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

OTWARCIE OFERT W CZĘŚCI JAWNEJ NASTĄPI W DNIU 11 STYCZNIA 2023 ROKU O GODZINIE 1000 W POKOJU NR 14 URZĘDU GMINY

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Czyże nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 10 stycznia 2023 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

- Uczestnicy przetargu zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, że warunki przetargu są znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawnej. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepadnie na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

- Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (085) 681 89 96 w godzinach 8.00 – 15.00


Czyże dnia, 07 grudnia 2022 r.

GG.6845.21.2022

OGŁOSZENIE

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 341/2022

Wójta Gminy Czyże

z dnia 07 grudnia 2022 r.

 

       Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Czyże został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. 07,12.2022 r. do 28.12.2022 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia .

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Lp

Obręb

Nr działki i pow.

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania

Okres dzierżawy

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

1.

Zbucz

3/11

1.3970 ha

BI2P/00006559/4

Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie wsi Zbucz

Klasy  użytków:

Ps IV, PsV, PsVI, Lz,N

 

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy przeznaczona   na cele rolnicze

do 3 lat

  1.600 zł     netto  miesięczne

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie pisemnego  przetargu nieograniczonego

Termin i miejsce przetargu zostanie podane w odrębnym ogłoszeniu.


Czyże, dnia 21 listopada 2022 r.

INFORMACJA

O WYNIKU II PRZETARGU USTEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WSI ŁUSZCZE OZN. NR GEOD. 200.

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Łuszcze, ozn nr geod. 200, nr księgi wieczystej BI2P/00011528/6 odbył się w dniu 21  listopada 2022  r. w Urzędzie Gminy Czyże.

Wadium  wpłaciło 0 oferentów.

Do przetargu dopuszczono   0 oferentów . Nie dopuszczono 0 oferentów.

 Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości  wynosiła: 25 600 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 Minimalne postąpienia ustalono na kwotę:   256 zł.

Brak oferentów.

 

...........................

(podpis)


     Czyże, dnia 17 listopada 2022 r.

INFORMACJA

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. nr geod. 200, o pow. 0,6991 ha, położonej w obrębie wsi Łuszcze, który odbędzie się w dniu

21.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98

w sali konferencyjnej

Na podstawie §15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz w związku z podanym do publicznej wiadomości ogłoszeniem Wójta Gminy Czyże z dnia 20.10.2022 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości ozn. nr geod. 200, o pow. 0,6991 ha, położonej w obrębie wsi Łuszcze, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą nr BI2P/00011528/6.

Lista osób zakwalifikowanych do II przetargu ustnego nieograniczonego:

 

brak

Komisja Przetargowa w składzie:

 

Milena Pryzowicz – przewodnicząca

 

Dawid Andrejuk – członek

 

Diana Rożkiewicz – członek

...........................

(podpis)


 

 

Czyże, 14 listopad 2022 r.

  

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 – 207 Czyże

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. ,,Na zakup 1000 m3 pospółki drogowej wraz z dowiezieniem i wbudowaniem w drogę z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych“

 

            Działając na podstawie Zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 netto wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

„MARKOP” Mariusz Oniszczuk

Usługi transportowo-sprzętowe

Sprzedaż żwiru i Piasku

 

za cenę brutto:

                     cena brutto za 1 m3 pospółki -  4 9,20 zł (cena netto za 1 m3 pospółki -  4 0,00 zł)

                     cena brutto za 1000 m3 pospółki -  49 000 zł (cena netto za 1000 m3 pospółki -  40 000 zł)

 

Uzasadnienie wyboru:

            Do zapytania ofertowego zgłosiło się 2 oferentów. Oferta została wybrana w oparciu o kryterium – najniższej ceny. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1.

„MARKOP” Mariusz Oniszczuk

Usługi transportowo-sprzętowe

Sprzedaż żwiru i Piasku

za cenę brutto:

-           Sprzedaż 1000 m3 pospółki drogowej z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, wraz z dowiezieniem i wbudowaniem w drogę – 49 000 zł

2.

KACZANOWSKI

Usługi Transportowe

Kaczanowski Jarosław

za cenę brutto:

-           Sprzedaż 1000 m3 pospółki drogowej z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, wraz z dowiezieniem i wbudowaniem w drogę – 92 250 zł

 


Czyże, dnia 07.11.2022 r.

INFORMACJA

O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA  ,,SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU, WYWROTÓW ORAZ ZŁOMÓW''

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że I przetarg na sprzedaż drzew na pniu, wywrotów oraz złomów na działce ozn. nr geod. 14, obręb Szostakowo, stanowiąca własność gm. Czyże.  Przetarg odbył się w dniu 31 października 2022 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Czyże.

Wadium  wpłaciło 6 oferentów.

Do przetargu dopuszczono   6 oferentów . Nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza sprzedawanego drzewa  661,50 zł netto  + 23 % VAT

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Minimalne postąpienia ustalono na kwotę            10,00 zł.

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu          1900 zł + 23% VAT.

Nabywcą  drzew na pniu, wywrotów oraz złomów zostało Gospodarstwo rolne Leon Romaniuk.

 

 

...........................

(podpis)


Czyże, dnia 20.10.2022 r.

GG.6840.1.2022

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 2021 r., poz. 1899), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz Zarządzenie NR 324/2022 Wójta Gminy Czyże z dnia 20 października 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy Czyże w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego.

podaję

do publicznej wiadomości ogłoszenie, że w dniu 21 listopada 2022 roku, o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207         Czyże, odbędzie się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czyże.

Pierwszy przetarg odbył się 19 września, który został zakończony wynikiem negatywnym

1.            Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie wsi Łuszcze, oznaczona numerem ewidencyjnym 200 (BI2P/00011528/6).

2.            Powierzchnia nieruchomości:

0,6991 ha, w tym: LsVI- 0,1909 ha, N – 0,5082 ha

3.            Opis nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość o kształcie zbliżonym trapezu. Niegdyś przedmiotowa nieruchomość była przeznaczona na wysypisko śmieci. Została zrekultywowana. Nieruchomość jest położona w obrębie wsi Łuszcze tuż przy drodze prowadzącej ze wsi Łuszcze w kierunku Kuraszewa. W studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zapisana jako wiejskie wysypiska odpadów stałych do rekultywacji. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ciężarami i ograniczeniami osób trzecich.

 

4.            Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

5.            Cena wywoławcza nieruchomości:

25 600, 00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset zł 00 gr)

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 600 zł.

 

6.            Wysokość wadium:

Wadium należy wpłacić w kwocie 2560 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt zł i 00 gr) w terminie do dnia 16 listopada 2022 roku w kasie tut. urzędu (wpłata do godziny 13ºº) lub na konto Urzędu Gminy Czyże nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080 (liczy się data wpływu środków na konto urzędu).

 

7.            Warunki przystąpienia do przetargu:

a)            przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dokument tożsamości, oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmuje się je bez zastrzeżeń, oświadczenie RODO,

b)            pełnomocnicy wstępujący w imieniu innych muszą okazać dla komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej w celu dołączenia do akt.

 

8.            Warunki  ogólne:

a)            wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom, które przystąpiły do przetargu, ale go nie wygrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu),

b)            w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, bez podania usprawiedliwienia, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego,

c)            termin uiszczenia kwoty za nieruchomość najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej,

d)            zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu,

e)            minimalne postąpienie wynosi 256 zł. O postąpieniu decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,

f)             przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej,

g)            koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca,

h)            okazanie punktów granicznych sprzedawanej nieruchomości następuje na życzenie i wyłączny koszt nabywcy nieruchomości,

i)             zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Powód odwołania przetargu zostanie niezwłocznie podany do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże, pok. 14, e – mail: mpryzowicz@ugczyze.pl, tel. 85 681 89 96 w godzinach pracy urzędu.

            Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy Czyże, na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia gruntu, opublikowane na BIP urzędu.


Czyże, dnia 18.10.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu, wywrotów oraz złomów '' z wykonaniem ich wycinki z działki gminnej w miejscowości Szostakowo (nr. działki geod. 14)

 

Drzewa (o obwodzie powyżej 50 cm):

                     topola osika szt. 23 o obwodach pnia: 74 cm, 117 cm, 105 cm, 112 cm, 85 cm, 121 cm, 51 cm, 84 cm, 89 cm, 95 cm, 80 cm, 76 cm, 74 cm, 135 cm, 68 cm, 63 cm, 57 cm, 79 cm, 111 cm, 52 cm, 55 cm, 67 cm, 74 cm.

                     brzoza brodawkowata szt. 1 o obwodzie pnia: 93  cm

                     olcha czarna szt. 1 o obwodzie pnia: 51 cm

                     wierzba krucha szt. 1 o obwodzie pnia: 223 cm

Drzewa (o obwodzie poniżej 50cm):

-                     topola osika około 50szt. o średnicy około 10 cm

 

Szacunkowa ogółem miąższość  grubizny: 11,5 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 661,50 zł.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy Czyże w dniu 31 października o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 7,00 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 70 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty  związane z pozyskaniem  zakupionego drewna  ponosi kupujący  t.j.:

                     koszt wycinki  drzew,

                     wypłata odszkodowań  , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach  przyległych, osobach i mieniu ruchomym,

                     uprzątnięcie drzew i gałęzi z działki ( ozn. nr. geod. 14) oraz terenów przyległych,

                     wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Na wycięcie w/w drzew jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego.

 

Termin wycinki – do 31 grudnia 2023 roku

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz. 8.00 – 15.00


Czyże dnia, 04 października 2022 r.

GG.6840.2.2022

OGŁOSZENIE

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 319/2022

Wójta Gminy Czyże

z dnia 04 października 2022 r.

       Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Czyże został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. 04.10.2022 r. do 25.10.2022 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Lp

Obręb

Nr działki i pow.

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

1.

Klejniki

Nr geod.dz. 1386/3,

0,2955 ha

BI2P/00038106/7

Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie wsi Klejniki

 

Brak MPZP. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy przeznaczona do zagospodarowania następująco: użytkowanie rolnicze

3 lata

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 143.2016 Wójta Gminy Czyże z dnia 5 grudnia 2016 roku stawka za czynsz dzierżawnego wynosi: 3,60 zł za 1 ar rocznie. Kwota czynszu wywoławcza:

 106,38 zł

Należność płatna za czynsz dzierżawny w terminie do 30 czerwca każdego roku do kasy gminy lub na konto Urzędu Gminy Czyże

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Do 15 listopada 2022r

 

Termin i miejsce przetargu zostanie podane w odrębnym ogłoszeniu.


Czyże, dnia 04 października 2022 r.

GG.6845.14.2022

OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 318/2022

Wójta Gminy Czyże

z dnia 04 października 2022 r.

       Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Czyże został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. 04.10.2022 r. do 25.10.2022 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy trybie bezprzetargowym.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Lp

Obręb

Nr działki i pow.

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

1.

Czyże

420

3100 m²

BI2P/00027268/0

Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie wsi Czyże.

Klasoużytek:

Bi - 3100 m²

 

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. W  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy przeznaczona pod różne usługi

10 lat

W terminie 28 dni od daty otrzymania przez dzierżawcę faktury VAT

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy

InPost Paczkomaty

 

Termin i miejsce przetargu zostanie podane w odrębnym ogłoszeniu.


          Czyże dnia, 04 października 2022 r.

                GG.6840.2.2022

          OGŁOSZENIE

           

          Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 317/2022

Wójta Gminy Czyże

z dnia 04 października 2022 r.

  Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Czyże został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. 04.10.2022 r. do 25.10.2022 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

          WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

           

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg rejestru gruntów

Pow. nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie oraz sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

Forma zbycia

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

1

KW Nr BI2P/00032914/2

R IVa-  2500 m²

nr geod.dz. 67/1, obręb Lady,

gm. Czyże

2500 m²

Nieruchomość zlokalizowana na terenach zabudowy zagrodowo- mieszkaniowej, na obrzeżu wsi od strony wsi Kuraszewo

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. W  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy przeznaczona do zagospodarowania następująco: położona jest w terenie zwartej zabudowy zagrodowej

37 000 zł

Do ceny  należy doliczyć   koszty dokumentacji w kwocie  600 zł

Sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Do 15.11.2022 r.

 

Termin i miejsce przetargu zostanie podane w odrębnym ogłoszeniu.


Czyże, dnia 26 września 2022 r.

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WSI OSÓWKA OZN. NR GEOD. 156 NA OKRES 3 LAT

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Osówka, ozn nr geod. 156 na okres 3 lat, nr księgi wieczystej BI2P/00038108/1 odbył się w dniu 19 września 2022  r. w Urzędzie Gminy Czyże.

Wadium  wpłaciło 1 oferent.

Do przetargu dopuszczono   1 oferenta . Nie dopuszczono 0 oferentów.

 Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego nieruchomości  wynosiła: 68,40 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 Minimalne postąpienia ustalono na kwotę: 1 zł.

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu: 69,40 zł.

Jako dzierżawcę w/w nieruchomości została  wybrana Pani Sabina Chudek


 

Czyże, dnia 26 września 2022 r.

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WSI ŁUSZCZE OZN. NR GEOD. 200.

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Łuszcze, ozn nr geod. 200, nr księgi wieczystej BI2P/00011528/6 odbył się w dniu 19  września 2022  r. w Urzędzie Gminy Czyże.

Wadium  wpłaciło 0 oferentów.

Do przetargu dopuszczono   0 oferentów . Nie dopuszczono 0 oferentów.

 Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości  wynosiła: 25 600 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 Minimalne postąpienia ustalono na kwotę:   256 zł.

Brak oferentów.


Czyże, dnia 19.09.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzew na pniu '' z wykonaniem ich wycinki z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Kuraszewo (nr działki geod. 199/2)

 

                     Topola Kanadyjska szt 3 o obwodach: 190 cm, 205 cm oraz 250 cm;

                     Olsza Czarna szt. 1 o obwodzie: 170 cm.

 

Szacunkowa ogółem miąższość  grubizny: 5,3 m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 344,50 zł.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy Czyże w dniu3 października o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 3,50 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 50 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone

niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzew przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty  związane z pozyskaniem  zakupionego drewna  ponosi kupujący  t.j.:

                     koszt wycinki  drzew,

                     zabezpieczenie  i oznakowanie  pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki  drzew  i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi  przepisami  ruchu drogowego ( projekt winien być uzgodniony z organem zarządzającym ruchem), 

                     wypłata odszkodowań  , za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na: gruntach  przyległych, budynkach, chodnikach , ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

                     ewentualne opłaty  za wyłączenia i załączenia  energii elektrycznej,

                     uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

                     wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Na wycięcie w/w drzew jest wydane zezwolenie Starosty Hajnowskiego.

 

Termin wycinki – do 28 lutego 2023 roku

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz. 8.00 – 15.00


Czyże, dnia 18.08.2022 r.

GG.6840.1.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 2021 r., poz. 1899), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz Zarządzenie NR 295/2022 Wójta Gminy Czyże z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy Czyże w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

podaję

do publicznej wiadomości ogłoszenie, że w dniu 19 września 2022 roku, o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207         Czyże, odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czyże.

1.            Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie wsi Łuszcze, oznaczona numerem ewidencyjnym 200 (BI2P/00011528/6).

2.            Powierzchnia nieruchomości:

0,6991 ha, w tym: LsVI- 0,1909 ha, N – 0,5082 ha

3.            Opis nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość o kształcie zbliżonym trapezu. Niegdyś przedmiotowa nieruchomość była przeznaczona na wysypisko śmieci. Została zrekultywowana. Nieruchomość jest położona w obrębie wsi Łuszcze tuż przy drodze prowadzącej ze wsi Łuszcze w kierunku Kuraszewa. W studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zapisana jako wiejskie wysypiska odpadów stałych do rekultywacji. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ciężarami i ograniczeniami osób trzecich.

4.            Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5.            Cena wywoławcza nieruchomości:

25 600, 00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset zł 00 gr)

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 600 zł.

6.            Wysokość wadium:

Wadium należy wpłacić w kwocie 2560 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt zł i 00 gr) w terminie do dnia 14 września 2022 roku w kasie tut. urzędu (wpłata do godziny 13ºº) lub na konto Urzędu Gminy Czyże nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080 (liczy się data wpływu środków na konto urzędu).

7.            Warunki przystąpienia do przetargu:

a)            przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dokument tożsamości, oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmuje się je bez zastrzeżeń, oświadczenie RODO,

b)            pełnomocnicy wstępujący w imieniu innych muszą okazać dla komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej w celu dołączenia do akt.

1.            Warunki  ogólne:

a)            wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom, które przystąpiły do przetargu, ale go nie wygrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu),

b)            w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, bez podania usprawiedliwienia, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego,

c)            termin uiszczenia kwoty za nieruchomość najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej,

d)            zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu,

e)            minimalne postąpienie wynosi 256 zł. O postąpieniu decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,

f)             przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej,

g)            koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca,

h)            okazanie punktów granicznych sprzedawanej nieruchomości następuje na życzenie i wyłączny koszt nabywcy nieruchomości,

i)             zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Powód odwołania przetargu zostanie niezwłocznie podany do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże, pok. 14, e – mail: mpryzowicz@ugczyze.pl, tel. 85 681 89 96 w godzinach pracy urzędu.

            Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy Czyże, na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia gruntu, opublikowane na BIP urzędu.


Czyże, dnia 18.08.2022 r.

GG.6845.10.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 2021 r., poz. 1899), oraz Zarządzenie NR 296/2022 Wójta Gminy Czyże z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gm. Czyże w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

podaję

do publicznej wiadomości ogłoszenie, że w dniu 19 września 2022 roku, o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207         Czyże, odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat

1.            Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie wsi Osówka, oznaczona numerem ewidencyjnym 156 (BI2P/00038108/1).

2.            Powierzchnia nieruchomości:

0,1900 ha, w tym: PsIV – 0,1900 ha

3.            Opis nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość znajduje się we wsi Osówka. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy znajduje się w terenie zabudowy zagrodowej. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ciężarami i ograniczeniami osób trzecich.

4.            Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5.            Cena wywoławcza dzierżawy:

Zgodnie z Zarządzenie NR 143.2016 Wójta Gminy Czyże z dnia 5 grudnia 2016 r. stawka za czynsz dzierżawnego wynosi 3,60 zł za 1 ar.

Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosi: 68,40 zł. Dodatkowo oprócz czynszu rocznego wydzierżawiający będzie płacił podatek za w/w nieruchomość. Należność za czynsz dzierżawny należy uiszczać do 30 czerwca każdego roku do kasy gminy lub na konto Urzędu Gminy Czyże.

6.            Wysokość wadium:

Wadium należy wpłacić w kwocie:  10,00 zł (słownie: dziesięć zł i 00 gr) w terminie do dnia 14 września 2022 roku w kasie tut. urzędu (wpłata do godziny 13ºº) lub na konto Urzędu Gminy Czyże nr 87 8071 0006 0014 6753 2000 0080 (liczy się data wpływu środków na konto urzędu).

7.            Warunki przystąpienia do przetargu:

a)            przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dokument tożsamości, oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmuje się je bez zastrzeżeń, oświadczenie RODO,

b)            pełnomocnicy wstępujący w imieniu innych muszą okazać dla komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej w celu dołączenia do akt.

1.            Warunki  ogólne:

a)            wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy, pozostałym osobom, które przystąpiły do przetargu, ale go nie wygrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu,

b)            w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy dzierżawy, bez podania usprawiedliwienia, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego,

c)            minimalne postąpienie wynosi  1 zł. O postąpieniu decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,

d)            przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej,

e)            okazanie punktów granicznych sprzedawanej nieruchomości następuje na życzenie i wyłączny koszt nabywcy nieruchomości,

f)             zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Powód odwołania przetargu zostanie niezwłocznie podany do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże, pok. 14, e – mail: mpryzowicz@ugczyze.pl, tel. 85 681 89 96 w godzinach pracy urzędu.

            Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy Czyże, na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia gruntu, opublikowane na BIP urzędu.


Czyże, dnia 15 września 2022 r.

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. nr geod. 200, o pow. 0,6991 ha, położonej w obrębie wsi Łuszcze, który odbędzie się w dniu

19.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98

w sali konferencyjnej

 

na podstawie §15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz w związku z podanym do publicznej wiadomości ogłoszeniem Wójta Gminy Czyże z dnia 18.08.2022 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości ozn. nr geod. 200, o pow. 0,6991 ha, położonej w obrębie wsi Łuszcze, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim  IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą nr BI2P/00011528/6.

 

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego nieograniczonego:

 

brak

 

Komisja Przetargowa w składzie:

 

Milena Pryzowicz – przewodnicząca

 

Dawid Andrejuk – członek

 

Diana Rożkiewicz – członek


Czyże, dnia 15 września 2022 r.

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. nr geod. 156, o pow. 0,1900 ha, położonej w obrębie wsi Osówka, który odbędzie się w dniu

19.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98

w sali konferencyjnej

 

na podstawie §15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz w związku z podanym do publicznej wiadomości ogłoszeniem Wójta Gminy Czyże z dnia 18.08.2022 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości ozn. nr geod. 156, o pow. 0,1900 ha, położonej w obrębie wsi Osówka, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim  IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą nr BI2P/00038108/1..

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego nieograniczonego:

 

Pani Sabina Chudek

 

Komisja Przetargowa w składzie:

 

Milena Pryzowicz – przewodnicząca

 

Dawid Andrejuk – członek

 

Diana Rożkiewicz – członek


     Czyże, dnia 26.08.2022 r.

INFORMACJA

O WYNIKU LICYTACJI NA SPRZEDAŻ SZALÓWKI ZDEMONTOWANEJ Z ELEWACJI WSI MORZE

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że licytacja na sprzedaż szalówki zdemontowanej z elewacji świetlicy Morze odbyła się w dniu 26.08.2022 r.  w Urzędzie Gminy Czyże, pok 14.

Do licytacji przystąpił   1 oferent . Nie dopuszczono 0 oferentów.

 Cena wywoławcza sprzedawanej szalówki wynosiła: 150 zł

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 Minimalne postąpienia ustalono na kwotę:   10 zł.

Cena najwyższa zaoferowana w licytacji: 160  zł.

Jako nabywcę  w/w szalówki została  wybrana Pani Wiera Bołtromiuk.

...........................

   (podpis)


OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Wójt Gminy Czyże

 

OGŁASZA  LICYTACJĘ

na sprzedaż

 

1.            Szalówki zdemontowanej z elewacji świetlicy

 

Cena wywoławcza wynosi 150 zł. Minimalne postąpienie 10 zł.

 

LICYTACJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 SIERPNIA 2022  ROKU o godzinie 9:00
w pokoju Nr 14 Urzędu Gminy Czyże

 

1. Do licytacji mogą przystąpić tylko i wyłącznie osoby zamieszkałe wieś Morze, gm. Czyże.

2. Licytacja jest ważna bez względu na ilość osób uczestniczących w licytacji, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

3.Organizator licytacji może odwołać ogłoszoną licytację jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie  podając informację o odwołaniu licytacji do publicznej wiadomości.

 

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (85) 681 89 97 w godzinach 8.00 - 15.00

Czyże, dnia 22.08.2022 r.


Czyże, dnia 08.08.2022 r.

GG.7234.6.2022

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z ''Przebudową drogi wojewódzkiej DW689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Zaprojektuj i Wybuduj'' Wójt Gminy Czyże zainteresowanych mieszkańców zaprasza do zapoznania się z częścią opisową Raportu z konsultacji społecznych oraz Projektem budowlanym w/w drogi. Dokumentacja będzie dostępna w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pok. 14.


                Czyże dnia, 06 lipca 2022 r.

                GG.6845.10.2022

                OGŁOSZENIE

                Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 296/2022

Wójta Gminy Czyże

z dnia 06 lipca 2022 r.

            Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Czyże został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. 06.07.2022 r. do 27.07.2022 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat.

                WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg rejestru gruntów

Pow. nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie oraz sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

Forma zbycia

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

1

KW Nr BI2P/00038108/1

Ps IV – 0,1900 ha

nr geod.dz. 156, obręb Osówka,

gm. Czyże

0,1900 ha

Nieruchomość znajduje się we wsi Osówka.

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. W  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy przeznaczona do zagospodarowania następująco: tereny zabudowy zagrodowej. Użytkowanie rolnicze

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 143.2016 Wójta Gminy Czyże z dnia 5 grudnia 2016 roku stawka za czynsz dzierżawnego wynosi:

3,60 zł za 1 ar rocznie

 

Należność płatna  za czynsz dzierżawny w terminie do 30 czerwca każdego roku do kasy gminy lub na konto Urzędu Gminy Czyże

Przetarg ustny nieograniczony

Do 17 sierpnia 2022 r.

 

Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


  Czyże dnia, 06 lipca 2022 r.

                GG.6840.1.2022

                OGŁOSZENIE

                Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 295/2022

Wójta Gminy Czyże

z dnia 06 lipca 2022 r.

            Wójt Gminy Czyże działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Czyże został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. 06.07.2022 r. do 27.07.2022 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

                WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg rejestru gruntów

Pow. nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie oraz sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

Forma zbycia

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

1

KW Nr BI2P/00011528/6

Ls.  VI -  0,1909 ha

N -  0,5082 ha

nr geod. dz. 200, obręb Łuszcze,

gm. Czyże

0,6991 ha

Nieruchomość o kształcie zbliżonym trapezu. Niegdyś przedmiotowa nieruchomość była przeznaczona na wysypisko śmieci. Została zrekultywowana. Zlokalizowana tuż przy drodze prowadzącej ze wsi Łuszce w kierunku Kuraszewa.

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. W  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy przeznaczona do zagospodarowania następująco: wiejskie wysypiska odpadów stałych do rekultywacji.

25 600 zł

Do ceny  należy doliczyć   koszty dokumentacji w kwocie  600 zł

Sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Do 17 sierpnia 2022 r.

 

Termin i miejsce przetargu zostanie podane odrębnym ogłoszeniem.


Czyże, dnia 31 maja 2022 r.

INFORMACJA

 

O WYNIKU PRZETARGU USTEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W POSTACI: Pieca grzewczego GRAND

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że przetarg na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w postaci: Piec grzewczy GRAND.

Wadium  wpłacił 1 oferent.

Do przetargu dopuszczono 1 oferenta. Nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza pieca grzewczego GRAND wyniosła  280 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 28  zł.

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu 308 zł.

Jako nabywcę  w/w mienia komunalnego został  wybrany Pan Dawid Andrejuk.

 

...........................

(podpis)


 

Czyże, dnia 31 maja 2022 r.

INFORMACJA

 

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W POSTACI: Mebli kuchennych

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że przetarg na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w postaci: Mebli kuchennych.

Wadium  wpłacił 1 oferent.

Do przetargu dopuszczono 1 oferenta. Nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza mebli kuchennych  wyniosła  550 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 50  zł.

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu 550  zł.

Jako nabywcę  w/w mienia komunalnego została  wybrana Pani Katarzyna Szyryńska.

 

...........................

(podpis)


 

Czyże, dnia 31 maja 2022 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W POSTACI: Kuchenki  marki Amica

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że przetarg na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w postaci: Kuchenki marki Amica.

Wadium  wpłacił 1 oferent.

Do przetargu dopuszczono 1 oferenta. Nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza kuchenki marki Amica  wyniosła  250 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 25  zł.

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu 275 zł.

Jako nabywcę  w/w mienia komunalnego została  wybrana Pani Katarzyna Zabrocka.

 

...........................

(podpis)


Czyże, dnia 31 maja 2022 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W POSTACI: Kuchenki mikrofalowej marki Daewoo

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że przetarg na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w postaci: Kuchenki mikrofalowej marki Daewoo.

Wadium  wpłacił 1 oferent.

Do przetargu dopuszczono 1 oferenta. Nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza kuchenki mikrofalowej marki Daewoo  wyniosła  50 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 10  zł.

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu   60  zł.

Jako nabywcę  w/w mienia komunalnego została  wybrana Pani Diana Rożkiewicz.

 

...........................

(podpis)


Czyże, dnia 31 maja 2022 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W POSTACI: Meble kuchenne.

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że przetarg na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w postaci: Meble kuchenne.

Wadium  wpłaciło 0 oferentów.

Do przetargu dopuszczono 0 oferentów. Nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza Mebli kuchennych wyniosła  800 zł.

 Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 80  zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wniesienia wadium w określonym terminie.

 

...........................

(podpis)


Czyże, dnia 31 maja 2022 r.

 

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W POSTACI: Piec grzewczy GRAND

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że przetarg na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w postaci: Piec grzewczy GRAND.

Wadium  wpłaciło 0 oferentów.

Do przetargu dopuszczono 0 oferentów. Nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza Pieca grzewczego GRAND wyniosła  450 zł.

 Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 45  zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wniesienia wadium w określonym terminie.

 

...........................

(podpis)


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Czyże

 

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż mienia komunalnego gminy w postaci:

 

1.       Piec grzewczy GRAND (zakupiony w 2007 roku)

Cena wywoławcza wynosi 280 zł. Minimalne postąpienie 28 zł. Wadium w kwocie 56 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetargiem.

 

2.      Meble kuchenne (zakupione w 2007 roku)

Cena wywoławcza wynosi 500 zł. Minimalne postąpienie 50 zł. Wadium w kwocie 100 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetagiem.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 CZERWCA 2022  ROKU o godzinach:

1. – Piec grzewczy GRAND - 9:00
2. – Meble kuchenne - 9:20
w pokoju Nr 14 Urzędu Gminy

Warunkiem  przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium  w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

 

1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny. W przypadku wygrania przetargu  a następnie uchylenia się od zakupu mienia,  wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

2. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej

3. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie  podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

  

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (85) 681 89 97 w godzinach 8.00 - 15.00

 

Czyże, dnia 01.06.2022 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Czyże

 

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż mienia komunalnego gminy w postaci:

 

1.                                                                                  Piec grzewczy GRAND (zakupiony w 2007 roku)

Cena wywoławcza wynosi 370 zł. Minimalne postąpienie 37 zł. Wadium w kwocie 74 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetargiem.

 

2.                                                                                  Meble kuchenne (zakupione w 2007 roku)

Cena wywoławcza wynosi 650 zł. Minimalne postąpienie 65 zł. Wadium w kwocie 130 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetagiem.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  1 CZERWCA 2022  ROKU o godzinach:

1. – Piec grzewczy GRAND - 9:00
2. – Meble kuchenne - 9:20
w pokoju Nr 14 Urzędu Gminy

Warunkiem  przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium  w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

 

1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny. W przypadku wygrania przetargu  a następnie uchylenia się od zakupu mienia,  wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

2. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej

3. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie  podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (85) 681 89 97 w godzinach 8.00 - 15.00

Czyże, dnia 25.05.2022 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Czyże

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż mienia komunalnego gminy w postaci:

 

1.         Kuchenka mikrofalowa marki Daewoo (zakupiona w 2007 roku)

Cena wywoławcza wynosi 50 zł. Minimalne postąpienie 10 zł. Wadium w kwocie 10 zł należy wpłacić  w kasie gminy przed przetargiem.

 

2.          Piec grzewczy GRAND (zakupiony w 2007 roku)

Cena wywoławcza wynosi 450 zł. Minimalne postąpienie 45 zł. Wadium w kwocie 90 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetargiem.

 

3.         Meble kuchenne (zakupione w 2007 roku)

Cena wywoławcza wynosi 800 zł. Minimalne postąpienie 80 zł. Wadium w kwocie 160 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetagiem.

 

4.          Kuchenka Amica (zakupiona w 2007 roku)

Cena wywoławcza wynosi 250 zł. Minimalne postąpienie 25 zł. Wadium w kwocie 50 zł należy wpłacić w kasie gminy przed przetargiem.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  24 MAJA 2022  ROKU o godzinach:

1.Kuchenka mikrofalowa marki Daewoo – 9:00
2. Piec grzewczy GRAND – 9:20
3. Meble kuchenne – 9:40
4. Kuchenka Amica – 10:00
w pokoju Nr 14 Urzędu Gminy

Warunkiem  przystąpienia do przetargu   jest wpłacenie wadium  w kasie Urzędu Gminy Czyże przed rozpoczęciem przetargu.

 

1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny. W przypadku wygrania przetargu  a następnie uchylenia się od zakupu mienia,  wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

2. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej

3. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie  podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Czyże (pokój numer 14) lub pod numerem telefonu (85) 681 89 97 w godzinach 8.00 - 15.00

Czyże, dnia 17.05.2022 r.


Czyże, dnia 16 maj 2022 r.

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU USTEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WSI CZYŻE OZN. NR GEOD. 671.

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., 2213 tj.) uprzejmie informuję, że przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Czyże, ozn nr geod. 671, nr księgi wieczystej BI2P/000119441/7 odbył się w dniu 9  maja 2022  r. w Urzędzie Gminy Czyże.

Wadium  wpłaciło 2 oferentów.

Do przetargu dopuszczono   2 oferentów . Nie dopuszczono 0 oferentów.

 Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości  wyniosła: 10 290 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 Minimalne postąpienia ustalono na kwotę:   103 zł.

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu: 17 200  zł.

Jako nabywcę  w/w nieruchomości została  wybrana Pan Grzegorz Małaszkiewicz.

 

 

...........................

(podpis)


Ogłoszenie


O zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.


Czyże,  dnia  7 kwietnia  2022  r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY CZYŻE

 

OGŁASZA V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ,, Sprzedaż drzewa ściętego wraz z gałęziami''  (nr działki geod. 502, obręb Leniewo, stanowiąca własność gm. Czyże)

 

-                     Lipa drobnolistna  szt. 1 o obwodzie pni: 250 cm.

 

Szacunkowa ogółem miąższość  grubizny: 1,2  m³.

 

Cena wywoławcza wynosi: 160  zł.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w pokoju 14 urzędu gminy w dniu  14 kwietnia 2022 r. o godzinie 9.00.

 

Postąpienie wynosi 8 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Przed przetargiem należy wpłacić do kasy gminy wadium w kwocie 16 zł. Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wpłacone wadium przepada na rzecz gminy w przypadku wygrania przetargu, a następnie rezygnacji z zakupu drzewa wraz z gałęziami przez nabywcę.

 

Wszelkie koszty  związane z  zakupem drewna oraz gałęzi  ponosi kupujący  t.j.:

-                     zabezpieczenie  i oznakowanie  pasa drogowego i terenów przyległych na czas uprzątnięcia drzewa oraz gałęzi,

-                     wypłata odszkodowań, za wszelkie szkody wyrządzone podczas uprzątnięcia drzewa wraz z gałęziami, w szczególności na: gruntach  przyległych, budynkach, chodnikach, ogrodzeniach , osobach i mieniu ruchomym,

-                     ewentualne opłaty  za wyłączenia i załączenia  energii elektrycznej,

-                     uprzątnięcie drzewa i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych,

-                     wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

 

Termin uprzątnięcia: do 1 maja 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 96 w godz 8.00 – 15.00


OGŁOSZENIE O PRZETARGU