Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji oddzielnie dla każdego z wymienionych odcinków  dróg położonych na obszarze Gminy Czyże.


1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie
4. RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE


Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi gminnej nr geodezyjny 423 obręb Czyże gmina Czyże”.


1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji tytułem realizacji zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 107170B w miejscowości Kuraszewo, o długości około 1,075 km”.

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie
4. RODO


Zapytanie ofertowe

na „Zakup 2500 m3 pospółki drogowej wraz z dowiezieniem i wbudowaniem w drogę z  przeznaczeniem na remonty dróg gminnych”


1. Zapytanie ofertowe
2. Druk oferty
3. Oświadczenie, że żwir posiada frakcję żwirową 0,2 do 31,5 mm jakościowo zgodnego z normą: PN-S 06102
4. Załącznik RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zaproszenie do udziału w postępowaniu na „Remont zjazdu z drogi gminnej Nr 107180B na drogę gminną ozn. nr geod. 463 w miejscowości Klejniki”

1)  Druk oferty
2)  Oświadczenie
3)  Mapa poglądowa z lokalizacją
4)  Załącznik RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE


Odławianie, odbieranie, transport i utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy  Czyże przez okres dwóch lat.


1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie
4. RODO


Zapytanie ofertowe

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czyżach

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Mapki - lokalizacja urządzeń

3. FORMULARZ OFERTOWY
4. PROJEKT UMOWY
5. RODO.


logo.jpg

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 3/2023 w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich pn. Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie

1. Zapytanie ofertowe
2. FORMULARZ OFERTOWY
3. PROJEKT UMOWY
4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
5. PRZEDMIAR ROBÓT ETAP I


ZAPYTANIE OFERTOWE


Opracowanie dokumentacji tytułem realizacji zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 107177B w miejscowości Sapowo, o długości około 1,3 km”

1) Formularz ofertowy.
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3) RODO.


logo.jpg

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 2/2023 z dnia 18.01.2024 w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich pn. Renowacja cmentarza parafialnego w Czyżach

1. Zapytanie ofertowe
2. FORMULARZ OFERTOWY
3. PROJEKT UMOWY
4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
5. PRZEDMIAR ROBÓT ETAP I


ZAPYTANIE OFERTOWE


„Odśnieżanie dróg gminnych i kolonijnych na terenie Gminy Czyże w sezonie zimowym 2024/2025”

- Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik Nr 3 – Wykaz sprzętu
- Załącznik Nr 4 – RODO
- Załącznik Nr 5 – Karta pracy


logo.jpg

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 1/2023 w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich pn. Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie

1. Zapytanie ofertowe
2. FORMULARZ OFERTOWY
3. PROJEKT UMOWY
4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
5. PRZEDMIAR ROBÓT ETAP I


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.    Zamawiający

       Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, tel. 85 6813517, faks 85 6818991, email:  ugczyze@ugczyze.pl  

2.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju opałowego do kotłowni Urzędu Gminy Czyże w ilości  14 000 l. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć olej w ciągu 24 godz. od chwili telefonicznego złożenia zamówienia. Zamawiający przewiduje złożenie zamówienia uzupełniającego w przypadku, gdy podana  ilość oleju będzie niewystarczająca. Wymagania jakościowe powinny być zgodne z polska normą PN-C- 96024 oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008)

3.   Termin realizacji zamówienia: 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

4.   Okres gwarancji : nie dotyczy

5.   Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, 08.12.2023 r. do godz. 12.00

6.   Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

a)    Cena – brutto 1 l – 80%

cena brutto oferty najniższej

------------------------------------ x 100 pkt.  x 80% = liczba punktów w kryterium nr 1

cena brutto oferty badanej

b)    Upust za 1 l  powyżej 0,02 – 20% (punktów)

c)     Upust poniżej 0,02 za 1 l lub brak upustu – 0 % (punktów)

Maksymalnie można otrzymać 100 pkt.

7.   Termin otwarcia ofert: 08.12.2023 r. o godz. 12:15.

8.   Warunki płatności: Termin zapłaty 30 dni od dnia wystawienia faktury.

9.   Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Szyryńska – inspektor Urzędu Gminy Czyże, tel. 85 681 89 96.

10. Sposób przygotowania oferty:

            Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej  w języku polskim i wysłać na adres: Urząd Gminy Czyże 17-207 Czyże 98 lub korespondencję mailową na adres ugczyze@ugczyze.pl  z dopiskiem: „Dostarczenie oleju opałowego do kotłowni Urzędu Gminy Czyże w roku 2024“ do dnia 08.12.2023 r. do godziny 12:00.

11.  Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy – nie dotyczy.

 

Czyże, 24.11.2023 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup, dostawa i montaż obiektu małej architektury „statek piracki” na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czyżach.

 

 

1.    Zamawiający

      Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, tel. 85 68 135 17, faks 85 68 189 91, email:  ugczyze@ugczyze.pl  

2.    Przedmiot zamówienia

Do zadań Wykonawcy należy dostawa  oraz montaż urządzenia „statek piracki”. Urządzenie powinno być wykonane wyłącznie z drewna, kadłub statku w całości zabudowany (zdjęcie poglądowe w załączeniu). Drewno wykorzystane do budowy statku, nie może mieć pęknięć, zagrzybień itp wad.  Wymiary nie większe jak 10 x 8 m wysokość nie większa jak 5,5 m. W urządzeniu powinny się znajdować zjeżdżalnia, siatka wspinaczkowa, drabinki, tunel, miejsce do zabawy, trap wejściowy.

Miejsce usytuowania oraz wymiary w rzucie istniejących urządzeń znajdujących się na terenie szkoły pokazuje poglądowy załącznik nr 1. Urządzenia Nr 7, 8, 9 zostaną zdemontowane. Demontaż urządzeń zostanie wykonany we własnym zakresie przez Zarządcę obiektu.

Zamawiający wymaga by:

1)      Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)      Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3)      Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;

4)      Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną;

5)      zastosowane materiały muszą spełniać wszelkie normy określone ustawą Prawo budowlane, muszą posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz muszą być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach branżowych;

6)      urządzenia i materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny posiadać wszelkie wymagane prawem aprobaty i atesty, których kopie Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu ich montażu;

7)      zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów i wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę;

8)      Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zakresu prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;

9)      Wykonawca będzie zobowiązany do właściwej organizacji prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego bez jakichkolwiek zakłóceń. Do Wykonawcy należeć będzie właściwa, zgodna z przepisami prawa organizacja i zagospodarowanie, właściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót.

10)   Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego.

11)   Wykonawca zapewnia,  że urządzenia  są fabrycznie  nowe, wolne  od wad fizycznych i prawnych oraz, że jest on w pełni uprawniony do dysponowania nimi.

 

3.         Termin realizacji zamówienia: 30.04.2024 r.

4.         Okres gwarancji : 5 lat

5.         Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, 28.11.2023 r. do godz. 12.00

6.         Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: najniższa cena.

7.          Termin otwarcia ofert: 28.11.2023 r. o godz. 12:15.

8.          Warunki płatności: Termin zapłaty 30 dni od dnia wystawienia faktury.

9.          Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Szyryńska –starszy inspektor Urzędu Gminy Czyże, tel. 85 681 89 96.

10.       Sposób przygotowania oferty:

            Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej  w języku polskim i wysłać na adres: Urząd Gminy Czyże 17-207 Czyże 98, lub jako korespondencję mailową na adres ugczyze@ugczyze.pl z dopiskiem: „Zakup, dostawa i montaż obiektu małej architektury „statek piracki” na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czyżach do dnia 28.11.2023 r. do godziny 12:00.

11.       Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12.      W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

 

1.   Zał. nr 1 lokalizacja urządzeń.

2.   Klauzula informacyjna RODO.

3.   Poglądowe zdjęcie.

 

Czyże, 14.11.2023 r.


Czyże, dnia 27 października 2023 r.

GG.7234.73.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.         Zamawiający:

Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże, woj. podlaskie, tel. 85 6813517, faks 85 6818991, email: ugczyze@ugczyze.pl zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Remont przepustu w pasie drogi gminnej Nr 107156B w miejscowości Morze i odmulenie rowów dróg gminnych Nr 107173B i Nr 107175B“

2.         Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przepustu, o długości 9 m, o średnicy 40cm w pasie drogi gminnej Nr 107156B w miejscowości Morze i odmulenie rowów w pasie dróg gminnych Nr 107173B i Nr 107175B.

 W zakres prac wchodzą roboty:

1)    Usunięcie poprzez wycięcie warstwy asfaltowej w miejscu budowanego przepustu.

2)    Budowa przepustu, o długości 9 m, o średnicy 40 cm na podbudowie z kruszywa.

3)    Umocnienie przyczółków przepustu kamieniami na zaprawie cementowej zg. ze szkicem (załącznik nr 4).

4)    Obustronne odmulenie rowów  na odcinku 300 mb i 200mb z wywiezieniem ziemi   z odmulonego rowu oraz krzaków w miejscu remontu przepustu.

5)    Ścięcie poboczy na długości odmulanych rowów .

6)    Uzupełnienie jezdni masą asfaltową w miejscu wybudowanego przepustu.

7)    Nawożenie wraz z wbudowaniem 72mpospółki drogowej (frakcja żwirowa 0,2 do 31,5 mm, jakościowo zgodnego z normą: PN-S 06102) w sołectwie Wólka w miejsca wskazane przez sołtysa.

8)    Obustronne odmulenie rowów i przepustów na odcinku 320 mb  z wywiezieniem ziemi   z odmulonego rowu oraz krzaków w Kuraszewie na drodze Nr 107173B i  350 mb w Wólce na drodze Nr 107175B ( odcinki wskazane przez zamawiającego).

3.         Termin realizacji zamówienia: Od podpisania umowy do 30.04.2024 r.

4.         Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

5.         Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, do 3.11.2023 r. do godz. 9:00

6.         Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium najniższej ceny.

7.         Termin otwarcia ofert: 3.11.2023 r. o godz. 9:15.

8.         Warunki płatności: Wynagrodzenie będzie płatne przelewem dla Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia  podpisania protokołu odbioru prac oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

9.         Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Daniel Ostapczuk – pracownik Urzędu Gminy Czyże, tel.  85 681 89 96

10.       Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej  w języku polskim na adres:Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże, z dopiskiem: : „Remont przepustu w pasie drogi gminnej Nr 107156B w miejscowości Morze i odmulenie rowów dróg gminnych Nr 107173B i Nr 107175B“ do dnia 3.11.2023r. do godz. 9.00

11.       Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12.        Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się  z stanem faktycznym.

13.       W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

 

1)    druk oferty

2)    oświadczenie

3)     mapy z lokalizacją

4)     załącznik RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający:

                           Gmina Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże, woj. podlaskie, tel. 085 681 35 17, email: ugczyze@ugczyze.pl zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże”

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usuniecie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże w ilości szacunkowej ok. 77,03 Mg, w następującym zakresie:

 1. Zabezpieczenie elementów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ułożenie na paletach i zabezpieczenie folią zdemontowanych elementów w ilości 77,03 Mg od 17 właścicieli nieruchomości;

 2. Ważenie płyt przy użyciu własnych urządzeń (urządzeń Wykonawcy), z przeprowadzonej czynności ważenia niezbędny jest protokół, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której będą odbierane odpady, podpis właściciela;

 3. Przygotowanie do transportu i załadunek;

 4. Uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający jego emisję do środowiska.

 5. Transport odebranych odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia;

 6. Przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie tego rodzaju odpadów;

 7. Przyjmuje się, iż 1m2 pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych waży 15 kg (0,0150 Mg);

 8. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywania usługi w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i do zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia;

 9. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu we własnym zakresie i na własny koszt skontaktuje się i umówi na dogodny termin z właścicielem posesji, w celu zabezpieczenia i odbioru wyrobów zawierających azbest.

 10. Termin realizacji zamówienia: do dnia 3 grudnia  2023 r.
   

 11. Okres gwarancji: nie dotyczy

 12. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże z dopiskiem: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże” - do  24.10.2023 r. do godz. 900

 1. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: 1) Cena - netto i brutto 1 Mg oraz ogólna cena brutto i netto 77,03 Mg za odbiór, transport i utylizację
 2. Termin otwarcia ofert: 24.10.2023 r. o godz. 9:10
 3. Warunki płatności:

                          Wynagrodzenie rozliczane będzie jednorazowo, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku oraz na podstawie protokołu końcowego wykonywanych prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Daniel Ostapczuk - pracownik Urzędu Gminy Czyże, tel. (85) 681 89 96.
 2. Sposób przygotowania oferty:

                  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim i złożyć na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów
 2. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup, dostawa i montaż obiektu małej architektury „statek piracki” na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czyżach.

 

 

 1. Zamawiający

       Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, tel. 85 68 135 17, faks 85 68 189 91, email:  ugczyze@ugczyze.pl  

 1. Przedmiot zamówienia

Do zadań Wykonawcy należy dostawa  oraz montaż urządzenia „statek piracki”. Urządzenie powinno być wykonane z drewna i mieć wymiary nie większe jak 10 x 8 m wysokość nie większa jak 5,5 m. W urządzeniu powinny się znajdować zjeżdżalnia, siatka wspinaczkowa, drabinki, tunel, miejsce do zabawy, trap wejściowy.

Miejsce usytuowania oraz wymiary w rzucie istniejących urządzeń znajdujących się na terenie szkoły pokazuje poglądowy załącznik nr 1. Urządzenia Nr 7, 8, 9 zostaną zdemontowane. Demontaż urządzeń zostanie wykonany we własnym zakresie przez Zarządcę obiektu.

Zamawiający wymaga by:

 • Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 • Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;
 • Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną;
 • zastosowane materiały muszą spełniać wszelkie normy określone ustawą Prawo budowlane, muszą posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz muszą być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach branżowych;
 • urządzenia i materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny posiadać wszelkie wymagane prawem aprobaty i atesty, których kopie Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu ich montażu;
 • zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów i wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę;
 • Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zakresu prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;
 • Wykonawca będzie zobowiązany do właściwej organizacji prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego bez jakichkolwiek zakłóceń. Do Wykonawcy należeć będzie właściwa, zgodna z przepisami prawa organizacja i zagospodarowanie, właściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót.
 • Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zapytania
 • Wykonawca zapewnia, że urządzenia  są fabrycznie  nowe, wolne  od wad fizycznych i prawnych oraz, że jest on w pełni uprawniony do dysponowania
 1. Termin realizacji zamówienia: 30.04.2024 r.
 2. Okres gwarancji : 5 lat
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, 31.10.2023 r. do godz. 12.00
 4. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 5. Termin otwarcia ofert: 31.10.2023 r. o godz. 12:15.
 6. Warunki płatności: Termin zapłaty 30 dni od dnia wystawienia faktury.
 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Szyryńska –starszy inspektor Urzędu Gminy Czyże, tel. 85 681 89 96.
 8. Sposób przygotowania oferty:

            Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej  w języku polskim i wysłać na adres: Urząd Gminy Czyże 17-207 Czyże 98, jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej na adres ugczyze@ugczyze.pl lub jako korespondencję mailową na adres ugczyze@ugczyze.pl  z dopiskiem: „Zakup, dostawa i montaż obiektu małej architektury „statek piracki” na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czyżach do dnia 31.10.2023 r. do godziny 12:00.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów
 2. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

 

 1. Zał. nr 1 – lokalizacja urządzeń.
 2. Klauzula informacyjna RODO.

 


Czyże, dnia 11.10.2023 r.

 

Znak sprawy PP.7011.10.2023

 

Zamawiający

Gmina Czyże Czyże 98

17-207   Czyże

 

Zapytanie ofertowe

Zamawiający Gmina Czyże zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z niezbędną dokumentacją umożliwiającą jego opracowanie (inwentaryzacja oraz opis zakresu remontu) dla zadania pn. „Remont remizo – świetlicy w Klejnikach”.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00zł netto.

 

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)  Inwentaryzacje istniejącego obiektu,

b)  Opis zakresu planowanego remontu

c)  Kosztorys inwestorski i przedmiar robót (2 egz. + CD)

2.  Lokalizacja obiektu: Klejniki 51 (Nr geod. 730/11 obręb Klejniki, Gmina Czyże)

 

3.  Kryteria oceny ofert oraz ich waga (w %): cena – 100.

4.  Wymaganie związane z wykonaniem zamówienia.

2.1.  Termin wykonania zamówienia:  W ciąg 30 dni od dnia podpisania umowy

2.2.  Warunki płatności: termin płatności -  30 dni -  przelewem na wskazany przez wykonawcę nr konta jednak nie wcześniej niż .

5.  Sposób sporządzenia oferty oraz miejsce i termin złożenia

1.     Ofertę należy składać do dnia 18.10.2023 r. do godz. 10:00.

2.     Ofertę złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.     Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

4.     Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Gminy w Czyżach Czyże 98, 17-207 Czyże. Oferta powinna zostać umieszczona w kopercie oznaczonej Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz musi być zaadresowane według następującego wzoru:

Gmina Czyże, Czyż 98, 17-207 Czyże

Oferta na przygotowanie kosztorysu „Remont remizo świetlicy w Klejnikach”.”.

Nie otwierać przed dniem: 18.10.2023 godz. 10:00

 

6.  Osoba upoważniona do kantaku:

Dawid Andrejuk Tel: 85 681 89 97

7.  Załączniki do zapytania ofertowego

Oferta (wzór).


Czyże, dnia 10 października 2023 r.

GG.7234.70.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.   Zamawiający:

Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 207 Czyże, woj. podlaskie, tel. 85 6813517, faks 85 6818991, email: ugczyze@ugczyze.pl zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Remont przepustu w pasie drogi gminnej ozn. nr. geod. 476 w miejscowości Czyże i remont drogi gminnej Nr 107172B w Kuraszewie"

2.  Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przepustu, o długości 9 m, o średnicy 30cm w pasie drogi gminnej ozn. nr geod. 476 w miejscowości Czyże i remont drogi gminnej Nr 107172B w Kuraszewie. W zakres prac wchodzą roboty:

1)    Usunięcie poprzez  wycięcie warstwy asfaltowej w miejscu   budowanego przepustu.

2)    Budowa przepustu, o długości 9 m, o średnicy 30 cm na podbudowie z kruszywa.

3)    Umocnienie przyczółków przepustu kamieniami na zaprawie cementowej zg. ze szkicem (załącznik nr 4).

4)    Jednostronne odmulenie rowów i przepustów na odcinku 180 mb (wywóz ziemi z odmulonego rowu oraz krzaków we własnym zakresie).

5)    Obniżenie odmulanego przepustu przy działce geod. ozn. nr 868/1, obręb Czyże.

6)    Ścięcie poboczy na długości odmulanych rowów i przepustów.

7)    Uzupełnienie jezdni masą asfaltową w miejscu wybudowanego przepustu.

8)    Nawożenie wraz z wbudowaniem 36m2 pospółki drogowej (frakcja żwirowa 0,2 do 31,5 mm, jakościowo zgodnego z normą: PN-S 06102) na drodze gminnej nr w miejscowości Kuraszewo.

3.   Termin realizacji zamówienia: Od podpisania umowy do 07.11.2023 r.

4.   Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

5.   Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, do 17.10.2023 r. do godz. 9:00

6.   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium najniższej ceny.

7.   Termin otwarcia ofert: 17.10.2023 r. o godz. 9:15.

8.   Warunki płatności: Wynagrodzenie będzie płatne przelewem dla Wykonawcy w terminie

14  dni  od  dnia podpisania  protokołu  odbioru  prac  oraz  otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury.

9.   Osoba upowniona do kontaktu z wykonawcami:

Daniel Ostapczuk pracownik Urdu Gminy Czyże, tel. 85 681 89 96.

10. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 207 Czyże, z dopiskiem: "Remont przepustu w pasie drogi gminnej ozn. nr. geod. 476 w miejscowości Czyże i remont drogi gminnej Nr 107172B w Kuraszewie" do dnia 17.10.2023 r. do godz. 9:00.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się z stanem faktycznym.

13. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

 

1)      druk oferty

2)      oświadczenie

3)   mapa z lokalizacją

4)   szkic

5)   załącznik RODO


Czyże, 24.07.2023 r.

GG.7234.52.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.                   Zamawiający:

Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże, woj. podlaskie, tel. 85 6813517, faks 856818991, email: ugczyze@ugczyze.pl zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Odkrzaczanie drogi gminnej w miejscowości Klejniki na dz. ozn. nr geod. 65, obręb Klejniki“

2.Przedmiot zamówienia:

            Przedmiotem zapytania jest usługa obustronnego odkrzaczania drogi gminnej w miejscowości Klejniki na działce ozn. nr. geod. 65, obręb Klejniki.

W zakres zamówienia wchodzi: odkrzaczanie poboczy i rowów przydrożnych na odcniku około 550 mb.

3.       Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2023r.

4.         Okres gwarancji: nie dotyczy.

5.         Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, do 31.07.2023 r. do godz. 9:00

6.         Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny:

 a) cena - 100%.

7.          Termin otwarcia ofert: 31.07.2023 r. o godz. 9:15.

8.          Warunki płatności: Wynagrodzenie będzie płatne przelewem dla Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia  podpisania protokołu odbioru oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

9.          Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Daniel Ostapczuk – referent Urzędu Gminy Czyże, tel.  85 681 89 96.

10.       Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej  w języku polskim na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże, z dopiskiem: „Odkrzaczanie drogi gminnej w miejscowości Klejniki na dz. ozn. nr geod. 65, obręb Klejniki“.

11.       Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12.    Każdy z Wykonawców przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania.

13.  W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

1)    mapa z lokalizacją,

2)    druk oferty,

3)    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym,

4)    załącznik RODO.


Czyże, 23.06.2023 r.

GG.7234.44.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.     Zamawiający:

Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 207 Czyże, woj. podlaskie, tel. 85 6813517, faks 856818991,  email:  ugczyze@ugczyze.pl  zaprasza  do  udziału  w  postępowaniu  na: „Ułożenie 176,00 m2 chodnika z kostki brukowej w miejscowości Kuraszewo“

2.  Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem  zapytania  jest  ułożenie  chodnika  na  powierzchni  176,00  m2 (szerokość 2 m, długość około 88 m) w miejscowości Kuraszewo.

Zakup materiałów do realizacji zamówienia leży po stronie wykonawcy. W zakres zamówienia wchodzą:

         prace przygotowawcze,

         wykonanie podbudowy,

         ułożenie obrzeży, krawężników drogowych,

         wykonanie nawierzchni z kostki brukowej czerwonej o grubości 6 cm.

3.   Termin realizacji zamówienia: do 20.07.2023r.

4.   Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

5.   Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, do 30.06.2023 r. do godz. 9:00

6.   Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny:

a) cena - 100%.

7.   Termin otwarcia ofert: 30.06.2023 r. o godz. 9:15.

8.   Warunki płatności: Wynagrodzenie będzie płatne przelewem dla Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

9.   Osoba upowniona do kontaktu z wykonawcami: Daniel Ostapczuk pracownik Urdu Gminy Czyże, tel. 85 681 89 96.

10. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej  w języku polskim na   adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 207 Czyże,  z dopiskiem:

„Ułożenie 176,00 m2 chodnika z kostki brukowej w miejscowości Kuraszewo“ do dnia 30.06.2023 r. do godz. 9:00.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12. Każdy z Wykonawców przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania.

13. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

 

a)    druk oferty,

b)    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym

c)     załącznik RODO


Protokół dotyczący zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000 zł netto.


GG.7234.40.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.         Zamawiający:

Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże, woj. podlaskie, tel. 85 6813517, faks 85 6818991, email: ugczyze@ugczyze.pl zaprasza do udziału w postępowaniu na:
„Usługa mechanicznego odkrzaczania dróg gminnych, o numerach 107176B i 107170B

2.         Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi mechanicznego odkrzaczania na dwóch odcinkach dróg gminnych:

a)            droga Nr 107176B Podrzeczany – Sapowo, na odcinku  około 830 m (na części działki geod. ozn. nr 141, obręb Podrzeczany i działce geod. ozn. nr 1868/2, obręb Klejniki, gmina Czyże)

b)            droga Nr 107170B znajdująca się na kolonii miejscowości Kuraszewo, na odcinku około 1070 m (na działce ozn. nr geod. 296/1, obręb Kuraszewo, gmina Czyże)

3.         Termin realizacji zamówienia: miesiąc od podpisania umowy.

4.         Okres gwarancji: nie dotyczy

5.         Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże  do dnia  14 czerwca 2023 r.  do godziny 10:00.

6.         Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny:
         a) cena - 100%

7.          Termin otwarcia ofert: 14.06.2023 r. o godz. 10:15

8.       Warunki płatności:

    Wynagrodzenie będzie płatne przelewem dla Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia  podpisania protokołu odbioru prac oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

9.       Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Daniel Ostapczuk – pracownik Urzędu Gminy Czyże, tel.  85 681 89 96.

10.       Sposób przygotowania oferty:  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej  w języku polskim na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej na adres ugczyze@ugczyze.pl  z dopiskiem:

„Usługa mechanicznego odkrzaczania dróg gminnych, o numerach 107176B i 107170B

11.       Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12.       Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się  ze stanem faktycznym.

13.       W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

 

1)            druk oferty

2)            mapy z lokalizacją dróg

3)            załącznik RODO


Czyże, 06.06.2023 r.

GG.7234.35.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.   Zamawiający:

Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 207 Czyże, woj. podlaskie, tel. 85 6813517, faks 85 6818991, email: ugczyze@ugczyze.pl zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Remont odcinka drogi gminnej w Klejnikach na działce ozn. nr geod. 415, obręb Klejniki"

2.  Przedmiot zamówienia:

a)    Ścięcie poboczy na długości odcinka

b)    Załadowanie i wywóz urobku

c)     Profilowanie  drogi  wraz  z  jej  nawożeniem  piaskiem  oraz  kruszywem na długości około 360 m

d)    Uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach

3.   Termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 31.07.2023 r.

4.   Okres gwarancji: 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

5.   Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, do 21.06.2023 r. do godz. 9.00.

6.   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium najniższej ceny.

7.   Termin otwarcia ofert: 21.06.2023 r. o godz. 9:15.

8.   Warunki płatności: Wynagrodzenie będzie płatne przelewem dla Wykonawcy w terminie

30  dni  od  dnia        podpisania  protokołu  odbioru  prac  oraz  otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury.

9.   Osoba upowniona do kontaktu z wykonawcami: Daniel Ostapczuk refrent Urdu Gminy Czyże, tel. 85 681 89 96.

10. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 207 Czyże, z dopiskiem: "Remont odcinka drogi gminnej w Klejnikach na działce ozn. nr geod. 415, obręb Klejniki" do dnia 21.06.2023 r. do godz. 9:00.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się z stanem faktycznym.

13. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

a)  druk oferty

b)  oświadczenie

c)  załącznik RODO

d)  mapa z lokalizacją drogi


GG.7234.32.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.            Zamawiający:

Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże, woj. podlaskie, tel. 85 6813517, faks 85 6818991,

email: ugczyze@ugczyze.pl zaprasza do udziału w postępowaniu na:

„Wykonanie usługi mechanicznego odkrzaczania dróg gminnych o numerach 107176B i 107170B”

2.         Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  usługi  mechanicznego  odkrzaczania  na  dwóch odcinkach dróg gminnych:

a)    droga Nr 107176B Podrzeczany Sapowo, na odcinku około 830 m (na części działki geod. ozn. nr 141, obręb Podrzeczany i działce geod. ozn. nr 1868/2, obręb Klejniki, gmina Czyże)

b)    droga Nr 107170B znajdująca się na kolonii miejscowości Kuraszewo, na odcinku około 1070 m (na działce ozn. nr geod. 296/1, obręb Kuraszewo, Gmina Czyże)

3.         Termin realizacji zamówienia: miesiąc od podpisania umowy.

4.         Okres gwarancji: nie dotyczy

5.         Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy złożyć w wersji papierowej na adres: Urzędu Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże  do dnia  9 czerwca 2023 r.  do godziny 9:00.

6.         Przy   wyborze   oferty   zostaną   zastosowane   następujące   kryteria   oceny:

a)  cena - 100%

7.          Termin otwarcia ofert: 09.06.2023 r. o godz. 9:15

  8.          Warunki płatności:

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem dla Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia  podpisania protokołu odbioru prac oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

9.          Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Daniel Ostapczuk pracownik Urzędu Gminy Czyże, tel. 85 681 89 96.

    10.       Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej  w języku polskim na  adres:

Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 207 Czyże, z dopiskiem: ,,Oferta na wykonanie usługi mechanicznego odkrzaczania dróg gminnych o numerach 107176B i 107170B

11.       Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma   wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych  kryteriów ofert.

12.       Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się  ze stanem faktycznym.

13.       W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

1)   druk oferty

2)    mapy z lokalizacją dróg

3)    załącznik RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.      Zamawiający:

                           Gmina Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże, woj. podlaskie, tel. 085 681 35 17, email: ugczyze@ugczyze.pl zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże”

2.      Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usuniecie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże w ilości szacunkowej ok. 54 Mg, w następującym zakresie:

a)    Zabezpieczenie elementów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ułożenie na paletach i zabezpieczenie folią zdemontowanych elementów w ilości 54 Mg od 16  właścicieli nieruchomości;

b)    Ważenie płyt przy użyciu własnych urządzeń (urządzeń Wykonawcy), z przeprowadzonej czynności ważenia niezbędny jest protokół, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której będą odbierane odpady, podpis właściciela;

c)     Przygotowanie do transportu i załadunek;

d)    Uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający jego emisję do środowiska.

e)    Transport odebranych odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia;

f)     Przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie tego rodzaju odpadów;

g)    Przyjmuje się, iż 1m2 pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych waży 15 kg (0,0150 Mg);

h)    Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywania usługi w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i do zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia;

i)      Wykonawca wyłoniony w postępowaniu we własnym zakresie i na własny koszt skontaktuje się i umówi na dogodny termin z właścicielem posesji, w celu zabezpieczenia i odbioru wyrobów zawierających azbest.

3.         Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 lipca 2023r.

4.         Okres gwarancji:  nie dotyczy

5.         Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże z dopiskiem: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże” - do  31.05.2023 r. do godz. 900

6.         Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert4: 1) Cena  - netto i brutto 1 Mg oraz ogólna cena brutto i netto 54 Mg za odbiór, transport i utylizację

7.          Termin otwarcia ofert: 31.05.2021 r. o godz. 9:15

8.          Warunki płatności:

                          Wynagrodzenie rozliczane będzie jednorazowo, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku oraz na podstawie protokołu końcowego wykonywanych prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest.

9.          Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Daniel Ostapczuk -  pracownik Urzędu Gminy Czyże, tel. (85) 681 89 96.

10.       Sposób przygotowania oferty:

                  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim i złożyć na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże.

11.       Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12.       W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

1)    Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2)    Wykaz adresów właścicieli nieruchomości, którzy zamierzają unieszkodliwić azbest wraz z informacją o ilości utylizowanego odpadu (załącznik nr 2)

3)    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym (załącznik nr 3 )


Czyże, 10.05.2023 r.

GG.7234.28.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.                   Zamawiający:

Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże, woj. podlaskie, tel. 85 6813517, faks 856818991, email: ugczyze@ugczyze.pl zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Wykonanie usługi usunięcia pni oraz kamieni wraz z ich wywozem z drogi gminnej na działce ozn. nr geod. 227/4, obręb Klejniki"

2.            Przedmiot zamówienia:

            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na drodze gminnej, położonej na działce ozn. nr geod. 227/4, obręb Klejniki na odcinku o długości 250m, polegającej na  wykarczowaniu pni pozostałych po wycince drzew oraz usunięciu kamieni wraz z ich wywozem oraz uprzątnięciem terenu.

3.         Termin realizacji zamówienia: 14 dni od podpisania umowy

4.         Okres gwarancji: nie dotyczy

5.         Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, do 19.05.2023 r. do godz. 12.00

6.         Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny:

 a) cena - 100%.

7.          Termin otwarcia ofert: 19.03.2023 r. o godz. 12:15.

8.          Warunki płatności: Wynagrodzenie będzie płatne przelewem dla Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia  podpisania protokołu odbioru prac oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

9.          Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Daniel Ostapczuk – pracownik Urzędu Gminy Czyże, tel.  85 681 89 96.

10.       Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej  w języku polskim na adres:Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże, z dopiskiem: "Wykonanie usługi usunięcia pni oraz kamieni wraz z ich wywozem z drogi gminnej na działce ozn. nr geod. 227/4, obręb Klejniki" do dnia 19.05.2023 r. do godz. 12:00.

11.       Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12.     Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się  ze stanem faktycznym.

13.    W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

a)    druk oferty,

b)     załącznik RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE
z dn. 08.05.2023 r.
 

Zamawiający Gmina Czyże zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Czyżach".


URZĄD GMINY

tel.     (85) 681-89-96

17-207 Czyże 98

adres strony:    ugczyze.pl

fax:    (85) 681-89-91

e-mail:               ugczyze@ugczyze.pl

Gospodarka Komunalna i Planowanie Przestrzenne

 

Czyże, 01.03.2023 r.

GG.7234.12.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.     Zamawiający:

Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże, woj. podlaskie, tel. 85 6813517, faks 85 6818991, email: ugczyze@ugczyze.pl zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Remont drogi gminnej w Klejnikach na działce ozn. nr geod. 753, obręb Klejniki"

2.     Przedmiot zamówienia:

 

a)    Rozbudowa przepustu poprzez dołożenie jednego kręgu o śr. Fi 0.8

b)    Wzmocnienie skarp przepustu poprzez ułożenie kamieni lub płyty

c)     Wyrównanie drogi i jej nawożenie pospółką drogową (frakcja żwirowa 0,2 do 31,5 mm, jakościowo zgodnego z normą: PN-S 06102)  na długości 300 m

d)    Odmulenie rowów na odcinku drogi

 

3.     Termin realizacji zamówienia: Od podpisania umowy do 10.04.2023 r.

4.     Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

5.     Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, do 06.03.2023 r. do godz. 10.00

6.     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium najniższej ceny.

7.     Termin otwarcia ofert: 06.03.2023 r. o godz. 10:15.

8.     Warunki płatności: Wynagrodzenie będzie płatne przelewem dla Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia  podpisania protokołu odbioru prac oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

9.     Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Daniel Ostapczuk – pracownik Urzędu Gminy Czyże, tel.  85 681 89 96.

10.  Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej  w języku polskim na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże, z dopiskiem: "Remont drogi gminnej w Klejnikach na działce ozn. nr geod. 753, obręb Klejniki" do dnia 6.03.2023 r. do godz. 10:00.

11.  Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12.   Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się     z stanem faktycznym.

13.  W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

 

a) druk oferty,

b) oświadczenie, że żwir posiada frakcję żwirową 0,2 do 31,5 mm jakościowo zgodnego z normą: PN-S 06102,

c) załącznik RODO

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.         Zamawiający:

Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże, woj. podlaskie, tel. 85 6813517, faks 085 6818991, email: ugczyze@ugczyze.pl zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Na zakup 1000 m³ pospółki drogowej wraz z dowiezieniem i wbudowaniem w drogę z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych"

2.            Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakupienie 1000 m³ pospółki drogowej (frakcja żwirowa 0,2 do 31,5 mm) jakościowo zgodnego z normą: PN-S 06102 wraz z dowiezieniem i wbudowaniem w drogę z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

Zakres przedmiotu zamówienia:

a) Remont polegać będzie na dowiezieniu i wbudowaniu pospółki (frakcja żwirowa 0,2 do 31,5 mm) jakościowo zgodnego z normą: PN-S 06102 w korpus drogowy, wyprofilowaniu równiarką drogową i zebraniu luźnych kamieni o średnicy powyżej 50 mm.

b) Dostawa żwiru odbywać się będzie etapami po wcześniejszym telefonicznym zamówieniu ze strony Zamawiającego, do czasu wyczerpania zamówienia tj. 1000 m³.

c) Do rozliczenia ilości pospółki dostarczonej i wbudowanej w korpus drogi przyjmuje się wielokrotność ładowności samochodu wywrotki.

d) Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport, rozładunek, rozplantowanie i wyrównanie dostarczonego żwiru sprzętem własnym Wykonawcy na odcinku drogi wskazanym przez Zamawiającego.

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego żwiru oraz jakość rozplantowania i wyrównania dostarczonego żwiru na drodze.

f) W przypadku stwierdzenia, że jakość dostarczanego żwiru odbiega od normy, zawiera dużą ilość zanieczyszczeń, gliny lub kamieni, nie ulega zagęszczeniu, Zamawiający sporządzi stosowny protokół a Wykonawca na własny koszt dokona wymiany na drodze dostarczonego żwiru na jakościowo zgodny z obowiązująca normą.

g) Transport żwiru powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony.

h) Wykonawca w tym samym dniu co wykona dowóz żwiru będzie formował, równał i rozplanowywał dowieziony żwir zachowując przejezdność remontowanych dróg .

i) Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się
ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy.

3.      Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 r. do 15.12.2023 r .

4.      Okres gwarancji: 12 miesięcy licząc od dnia zakończenia dostaw na poszczególnych odcinkach dróg wskazanych przez Zamawiającego.

5.      Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy złożyć w wersji papierowej na adres: Urządu Gminy Czyże Czyże 98, 17 – 207 Czyże  do dnia  14.11.2022 r. do godziny 9:00.

6.      Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny:

       1) Cena – netto i brutto 1 m³ pospółki oraz ogólna cena netto brutto za 1000 m³.

7.      Termin otwarcia ofert: 14.11.2022 r. o godz. 9:15.

8.      Warunki płatności:

Wynagrodzenie za usługę będzie odbywało się po wystawieniu faktury za wykonanie robót na poszczególnych odcinkach dróg udokumentowanych przez komisyjny protokół ich odbioru, przyjmując cenę jednostkową 1 m³ pospółki wbudowanej w korpus drogi, ustaloną jako iloraz ceny ogólnej uzyskanej w przetargu z całkowitą ilością zakupionej pospółki. Zamawiający  dokona płatności za wystawioną fakturę przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Termin zapłaty za wykonaną usługę 30 dni od dnia wystawienia faktury.

9.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Milena Pryzowicz – pracownik Urzędu Gminy Czyże, tel.  85 681 89 96.

10.    Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej  w języku polskim na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17 – 207 Czyże, z dopiskiem: Oferta na ,,Dowóz żwiru w 2023 roku'' do dnia  14.11.2022 r. do godziny 9:00.

11.    Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12.    W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

a) druk oferty,

b) oświadczenie, że żwir posiada frakcję żwirową 0,2 do 31,5 mm jakościowo zgodnego z normą: PN-S 06102,

c) załącznik RODO


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.    Zamawiający

       Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, tel. 85 6813517, faks 85 6818991, email:  ugczyze@ugczyze.pl  

2.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju opałowego do kotłowni Urzędu Gminy Czyże w ilości  14 000 l. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć olej w ciągu 24 godz. od chwili telefonicznego złożenia zamówienia. Zamawiający przewiduje złożenie zamówienia uzupełniającego w przypadku, gdy podana  ilość oleju będzie niewystarczająca. Wymagania jakościowe powinny być zgodne z polska normą PN-C- 96024 oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008)

3.         Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 - 31.12.2023 r.

4.         Okres gwarancji : nie dotyczy

5.         Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, 02.11.2022 r. do godz. 12.00

6.         Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

a) Cena – brutto 1 l – 80%

cena brutto oferty najniższej

------------------------------------ x 100 pkt  x 80% = liczba punktów w kryterium nr 1

cena brutto oferty badanej

b)      Upust za 1 l  powyżej 0,02 – 20% (punktów)

c)      Upust poniżej 0,02 za 1 l lub brak upustu – 0 % (punktów)

Maksymalnie można otrzymać 100 pkt.

7.         Termin otwarcia ofert: 02.11.2022 r. o godz. 12:15.

8.         Warunki płatności: Termin zapłaty 30 dni od dnia wystawienia faktury.

9.         Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Szyryńska – inspektor Urzędu Gminy Czyże, tel. 85 681 89 96.

10.      Sposób przygotowania oferty:

         Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej  w języku polskim i wysłać na adres: Urząd Gminy Czyże 17-207 Czyże 98, jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej na adres ugczyze@ugczyze.pllub lub jako korespondencję mailową na adres ugczyze@ugczyze.pl  z dopiskiem: „Dostarczenie oleju opałowego do kotłowni Urzędu Gminy Czyże w roku 2023“ do dnia 02.11.2022 r. do godziny 12:00.

11.       Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12.      W załączeniu do zaproszenia przesyłamy – nie dotyczy.


Czyże 24.08.2022 r.

 

PP.7011.6.2021

 

Zapytanie ofertowe

    

 Zamierzam zlecić wykonanie robót polegających na „Modernizacji kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Klejnikach w celu redukcji ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza”.

Termin wykonania prac: od dnia podpisania umowy do 10.10.2022 roku

W zakres robót wchodzą m.in.:

- Roboty rozbiórkowe polegające na demontażu kotła wraz z zasobnikiem

- Roboty montażowe polegające dostawie i montażu kotła c.o. wraz  z robotami towarzyszącymi

 Szczegółowy zakres robót określa przedmiar, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

 W związku z powyższym oczekuję w terminie do 31 sierpnia 2022 roku do godz. 10:00 na oferty cenowe na wykonie w/w prac.

 

Formularz ofertowy

Przedmiar

 


Czyże, dnia 15 luty 2022 r.

  

Zamawiający:

Gmina Czyże

Czyże 98

17 – 207 Czyże

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. ,,Odławianie, odbieranie, transport i utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Czyże przez okres dwóch lat''

 

            Działając na podstawie Zarządzenia Nr 179/2021 Wójta Gminy Czyże z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 netto wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Niesienia Pomocy

Dla Bezdomnych Zwierząt ,,TEMPL''

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

05 – 071 Sulejówek

 

za cenę brutto:

                     ryczałt miesięczny w tym również zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych (psów/kotów) -  1 700 zł

                     odłów i transport 1 dorosłego psa – 2 400 zł

                     odłów i transport 1 psa do 3 – go miesiąca życia – 800 zł

                     odłów i transport obustronny 1 kota – 800 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Do zapytania ofertowego zgłosił się 1 oferent. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100,00 pkt) w jednym kryterium jakim jest cena. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Niesienia Pomocy Dla Bezdomnych wierząt ,,TEMPL''

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

05 – 071 Sulejówek

za cenę brutto:

                     ryczałt miesięczny w tym również zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych (psów/kotów) - 1 700 zł

                     odłów i transport 1 dorosłego psa – 2 400 zł

                     odłów i transport 1 psa do 3 – go miesiąca życia – 800 zł

                     odłów i transport obustronny 1 kota – 800 zł


…………………………………….

(pieczęć zamawiającego)

Czyże, dnia 07.02.2022 r.

 

GG.6140.2.2022

(znak sprawy)

 

 

Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

1.Zamawiający Gmina Czyże, Czyże 98 , 17-207 Czyże

                                                 (nazwa zamawiającego )

    zaprasza do złożenia oferty.

2. Przedmiot zamówienia:

Odławianie, odbieranie, transport i utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy  Czyże przez okres dwóch lat”.

 

Zakres przedmiotu zamówienia:

a)            Wyłapywanie i odbieranie bezpańskich zwierząt,

b)            Transport zwierząt,

c)            Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,

d)            Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt,

e)            Obligatoryjne znakowanie (chipowanie) zwierząt,

f)             Usypianie ślepych miotów,

g)            Przeprowadzanie niezbędnych zabiegów lekarskich,

h)            Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy, znajdujących się w schronisku.

i)             Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych (psów/kotów).

 

3. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a)            termin wykonania zamówienia: 01.03.2022– 28.02.2024 roku,

b)           warunki płatności: 7 dni od daty przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

c)            okres gwarancji: brak.

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże ,  tel. 85 681-89-96

5.  Kryteria wyboru ofert: cena– 100%

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia i in.):

a)            obowiązującą decyzję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt na danym terenie,

b)            obowiązującą decyzję lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia schroniska o nadaniu numeru weterynaryjnego,

c)            w przypadku wyboru oferty, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania decyzji Wójta Gminy Czyże ( w przypadku braku takiej decyzji) zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na obszarze gminy Czyże, składając stosowny wniosek opracowany na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

7. Wzór umowy oraz druk oferty w załączeniu.

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagane): Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Odławianie, odbieranie, transport i utrzymanie bezpańskich zwierząt z terenu gm. Czyże przez okres dwóch lat”.

10. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 14.02.2022 roku  w pokoju nr 17 znajdującym się w Urzędzie Gminy Czyże lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

 

Załączniki:

1.            Druk oferty.

2.            Projekt umowy.


 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2022-02-16

Wprowadzający: Jan Nowicki

Data modyfikacji: 2024-04-06

Opublikował: Jan Nowicki

Data publikacji: 2022-02-16