Protokół Nr 19.17

Protokół Nr 19.2017

z sesji Rady Gminy Czyże

z dnia 24 stycznia 2017 roku

która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15

Obecnych – 14

 

I. W sesji udział wzięli:

1. Radni Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Siemieniuk Jerzy

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

Nieobecny:

- Bazyluk Dariusz

 

2. Goście zaproszeni - obecni:

- inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

- mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

- mgr Jerzy Jakimiuk - Dyrektor GOK

- mgr Anna Stankowska – Kierownik GOPS

- Piotr Filimoniuk – Radny Rady Powiatu Hajnowskiego

- Leon Topolewski – członek Rady Powiatowej PIR

- Janowski Mikołaj – kierownik PZDR w Hajnówce

- Sacharczuk Nina – pracownik PZDR w Hajnówce

 

3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

 

II. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenie planu rozwoju miejscowości wsi Klejniki,

b) przyjęcie Programu Aktywności lokalnej 2017-2020.

5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

6. Informacja kierowników jednostek organizacyjnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych

9. Zamknięcie obrad.    

 

Ad. 1

Otwarcia 19. Zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1000 Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na obrady gości, radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz sołtysów. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż uczestniczy w nich 14 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad.

Zmian do porządku obrad nie wniesiono. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 2

Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy są uwagi do zawartej w nim treści.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

            Interpelację zgłosiła radna Pani Jolanta Jakoniuk, z prośbą o odkrzaczenie i odmulenie rzek Łoknica i Czyżówka.

 

Ad. 4a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głosu udzielono Pani Sekretarz Zenaidzie Gierasimiuk, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Klejniki”.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 19.95.2017 Rady Gminy Czyże dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Klejniki”.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4b)

            Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Czyże na lata 2017-2020 przedstawiła również Pani Sekretarz.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 19.96.2017 z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Czyże na lata 2017 – 2020.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

Informacja Wójta z działalności między sesjami.

1.Wójt uczestniczył w spotkaniu opłatkowym samorządowców, które odbyło się 4 stycznia bieżącego roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie.

2.W tutejszym urzędzie został podpisany list intencyjny pomiędzy Gminą Czyże, a Gminą Narew dotyczący wspólnej realizacji Projektu „Razem możemy więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

3. Wójt brał udział w uroczystości 55 – lecia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

4. Wójt spotkał się również z członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego gdzie gościem specjalnym uroczystości był Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego - Poseł na Sejm RP dr Władysław Kosiniak – Kamysz.

5. W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach. W trakcie zebrania odznaczono Odznaką Honorową „Podlaski Krzyż Floriański” Pana Jana Ochrymiuka, który od 1970 r. do 2014 roku pełnił funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach.

6. W dniu 19 grudnia 2016 r. odbyło się VII Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy

Białowieskiej.

7. Wójt poinformował również o sfinalizowaniu sprzedaży nieruchomości gminnej położonej we wsi Klejniki, która znajduje się obok sklepu.

 

Ad. 6

            Informacja z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych przedstawili kolejno:

1. Kierownik GOPS w Czyżach - mgr Anna Stankowska

2. Dyrektor GOK w Czyżach– mgr Jerzy Jakimiuk

3. Sprawozdanie Dyrektora Zespół Szkół w Czyżach – Pani Irena Frankowska – pracownik ZSz w Czyżach.

(Sprawozdania w załączeniu).

 

Ad. 7

            Odpowiedzi na interpelację w sprawie odkrzaczania i odmulania rzek: Łoknica i Czyżówka udzielił Wójt informując, iż skieruje ją do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

 

Ad. 8

W wolnych wnioskach głosu udzielono obecnemu na sesji Panu Mikołajowi Janowskiemu - Kierownikowi Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Hajnówce oraz pełniącemu funkcję radnego Województwa Podlaskiego. Zabierając głos Pan Kierownik poinformował zebranych o ofercie usług PZDR w Hajnówce dla rolników oraz zaprosił do nowego biura PZDR w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 12, gdzie można uzyskać fachowe porady i informacje. Pan Kierownik poinformował też o zmianie dotyczącej naboru wniosków o płatność bezpośrednią. Unia Europejska nałożyła obowiązek składania wniosków w formie elektronicznej. Pracownicy PZDR pomogą w wypełnieniu i udzielą wszelkiej pomocy w złożeniu wniosków.

Będąc przy głosie Pan Janowski zaapelował do wszystkich zebranych o przekazanie informacji hodowcom drobiu o niewypuszczanie kur na podwórko, aby nie miały kontaktu z ptakami, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grupy ptaków. Przypomniał też o obowiązującej bioasekuracji dotyczącej ASF.

Kontynuując wystąpienie Pan Kierownik poinformował również, że rusza nabór wniosków dla nowych przedsiębiorców "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"- po szczegóły odesłał do biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Hajnówce oraz na stronę internetową www.odr.pl.

            Kolejno głos zabrał Pan Leon Topolewski członek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej, pytając czy rolnicy będą mogli uzyskać pomoc w elektronicznym przekazywaniu wniosków w tutejszym Urzędzie Gminy.

Odpowiadając Wójt oznajmił, iż na chwilę obecną nie jest do tego przygotowany, nie ma przeszkolonych pracowników i nie może zadeklarować, że będzie to możliwe.

Pan Janowski podkreślił, że rolnicy powinni bezpośrednio zwrócić się do Zespołu Doradztwa Rolniczego, aby złożyć wniosek elektronicznie.

Pani Zenaida Gierasimiuk zapytała, jaki podpis ma być na wniosku.

Pan Janowski odpowiedział, że będą szczegółowe wytyczne, co do podpisu na wniosku.

            W dalszym ciągu wolnych wniosków Wójt poruszył temat drogi Bielsk Podlaski- Narew, zwracając się do Pana Janowskiego jako radnego Województwa Podlaskiego z pytaniem: jakie są szanse na przekwalifikowanie tej drogi z kategorii powiatowej na drogę wojewódzką. Wiąże się to z faktem, iż gmina będzie przygotowywać dokumentację przebudowy ulicy we wsi Klejniki leżącej w ciągu przedmiotowej drogi. Prosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie, ponieważ zastanawia się czy jest sens przygotowywać tą dokumentację i czy przekwalifikowanie drogi jest możliwe.

Pan Janowski oznajmił, że wniosek o przekwalifikowanie drogi ocenia pozytywnie, jednak nie wszyscy radni są przychylni do tego, poprosi radnych wojewódzkich o wspólne działanie w tej sprawie, aby nie kierowali się poglądami politycznymi.

Kontynuując obrady głos zabrał radny powiatu hajnowskiego Pan Piotr Filimoniuk, informując, że stara się aby pozyskać Gminie Czyże jak najwięcej pieniędzy z budżetu powiatu. Zwraca się o wspólne działanie, zastanawia się również, jakie inwestycje na terenie gminy Czyże można jeszcze wykonać w przyszłych latach.

 

Ad. 9

Po wyczerpaniu porządku obrad 19. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1105.

 

Protokołowała:

Alina Topolewska-Tomaszuk

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-02-22

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-02-22