Protokół Nr 21.2017

Protokół Nr 21.2017

z sesji Rady Gminy Czyże

z dnia 29 marca 2017 roku

która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15

Obecnych –14

 

I. W sesji udział wzięli:

1. Radni Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

Nieobecny:

- Siemieniuk Jerzy

 

2. Goście zaproszeni - obecni:

- inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

- mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

- Maria Konach – Skarbnik Gminy

- mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach

- mgr Jerzy Jakimiuk – Dyrektor GOK w Czyżach

- Piotr Filimoniuk – Radny Rady Powiatu Hajnowskiego

- Leon Topolewski – członek Rady Powiatowej PIR

- Mikołaj Janowski – kierownik PZDR w Hajnówce

- Sacharczuk Nina – pracownik PZDR w Hajnówce

 

3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).          

   

II. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

            a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 rok,

            b) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

            c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020,

            d) dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego,

            e) określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów  przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czyże,

            f) określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże,

            g) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2017 roku”,

            h) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa  Podlaskiego na realizację zadań statutowych,

            i) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

5.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016.

6.Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

7.Odpowiedzi na interpelacje.

8.Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9.Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

Otwarcia 21. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 900 Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na obrady gości, radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz sołtysów. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż uczestniczy w nich 14 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad.

Zmiany do porządku obrad zgłosiła Pani Sekretarz Gminy Zenaida Gierasimiuk wnioskując o usunięcie z obrad punktu 4 podpunktu:

            i) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

            a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 rok,

            b) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

            c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020,

            d) dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego,

            e) określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających  spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów  przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czyże,

            f) określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę w         postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże,

            g) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2017 roku”,

            h) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa            Podlaskiego na realizację zadań statutowych,

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016.

6. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 2

Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy są uwagi do zawartej w nim treści.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

            Interpelację dotyczącą złego stanu drogi Szostakowo –Stare Berezowo zgłosiła radna Pani Jolanta Jakoniuk.

            Kolejną interpelację dotyczącą odmulenia rowów przy drodze Klejniki – Treszczotki- Bielsk Podlaski, zgłosiła radna Pani Agnieszka Kuprianowicz.

            Interpelację w sprawie wycięcia wystających gałęzi drzew na jezdnię w miejscowości Zbucz, zgłosił radny Pan Konstanty Wawreszuk.

 

Ad. 4a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głos zabrała Pani Skarbnik Maria Konach, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 rok.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 21.102.2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4b)

            Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, również przedstawiła Pani Skarbnik.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 21.103.2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4 c)

            Z projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020 zapoznała Pani Skarbnik.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 21.104.2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4 d)

            Projekt uchwały w sprawie, dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego przedstawiła Pani Sekretarz Zenaida Gierasimiuk, oraz zapoznała z opinią Kuratorium Oświaty w Białymstoku, która pozytywnie opiniuje uchwałę Nr 20.101.2017 z dnia 24 lutego 2017 r w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 21.105.2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4 e)

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czyże, również przedstawiła Pani Sekretarz.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 21.106.2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punków i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4 f)

Projekt uchwały w sprawie projekt uchwały określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże przedłożyła Pani Sekretarz.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 21.107.2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4 g)

Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2017 roku” ,przedstawiła Pani Sekretarz.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 21.108.2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2017 roku”

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 4h)

Z projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadań statutowych, zapoznała Pani Sekretarz.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 21.109.2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadań statutowych.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

            Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016 szczegółowo przedstawiła Pani Alina Iwaniuk pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6

Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawiła Pani Zenaida Gierasimiuk informując, iż na realizację programu przeznaczono kwotę 1 000,00 zł.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7

Odpowiedzi na pierwszą interpelację udzielił Wójt informując, iż dotyczy ona wyprofilowania drogi gminnej Szostakowo- Stare Berezowo, którą skieruje do Urzędu Gminy w Hajnówce.

Pozostałe interpelacje dotyczące odmulania rowu Klejniki- Bielsk Podlaski i wycinki gałęzi wystających na jezdnię w Zbuczu zostaną skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce- poinformował Wójt.

 

Ad. 8

Będąc w wolnych wnioskach głos zabrał obecny na sesji Pan Mikołaj Janowski-Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Hajnówce. Poinformował on o trwającym naborze wniosków rolno środowiskowych, który rozpoczął się 15 marca i potrwa do 15 maja - bez przedłużenia terminu. Po upływie określonego czasu będzie potrącany 1% za każdy dzień zwłoki.

Pan Janowski zachęca też do korzystaniu z usług PZDR w Hajnówce przy wypełnianiu wniosków rolno środowiskowych, gdzie pomocy udziela doradca rolniczy oraz ornitolog- botanik.

Wnioski dotyczące ochrony ptaków – „Natura 2000” na terenie gminy Czyże, obejmuje wyłącznie obszar części wsi Klejniki. Pozostałe łąki na które, można uzyskać dotację to łąki zaliczane do trwałych użytków zielonych na obszarze całego powiatu hajnowskiego. Dodatkowa płatność, którą można uzyskać w systemie roślin chronionych wynosi od 800 do 1300 zł do 1 ha, zależne jest to od rodzaju roślin.

            Pan Janowski kończąc wypowiedz podziękował Wójtowi, Radnym oraz wszystkim zebranym za wieloletnią współprace oraz dobre relacje.

Kolejno głos zabrał Pan Piotr Filimoniuk - radny powiatu hajnowskiego, który prosi o przekazywanie informacji na temat zgłoszonych interpelacji, spróbuje rozwiązać problemy nurtujące mieszkańców gminy podejmując działania w odpowiednich instytucjach. Pan radny poinformował też o możliwości skorzystania z pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie w Podlaskiej Izbie Rolniczej.

Pan Flimoniuk przekazał też wiadomość, którą właśnie otrzymał na portalu społecznościowym, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prawdopodobnie zmniejszy sankcje w sprawie zakazu wypuszczania kur.

W wolnych wnioskach Wójt przekazał informacje o prowadzonej sprzedaży wydanych albumów o miejscowości Lady, Leniewo, Podrzeczany przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach. Do tej pory udało się sprzedać 105 sztuk poświęconych tym miejscowościom, a także 204 sztuki albumów wcześniejszego wydania poświęconego mieszkańcom wsi Kuraszewo i okolic.

            Pan Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Jakimiuk informuje o kłopotach w związku z nieotrzymaniem dotacji na najważniejsze imprezy kulturalne, po odwołaniu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji komisja pozytywnie rozpatrzyła prośbę i dotacja została przyznana na dofinansowanie 13-go festynu „Kupalinka” w Leniewie w wysokości 13 000 złotych oraz „Jesienne spotkania z folklorem w wysokości 11 500 zł. W tym celu została uruchomiona ponowna procedura dokumentacyjna – GOK złożył pakiet dokumentów do Ministerstwa.

Pan Jakimiuk mówi, że wszystko jest na dobrej drodze i kalendarz imprez nie ulegnie zmianie. Tak wiec 24 czerwca odbędzie się festyn „Kupalinka” w Leniewie; 29 lipca festyn „Na meży” w Morzu; „I Tam Żywuć Ludzi” 12 sierpnia w Ladach; „Jesienne spotkania z folklorem będą podzielone na dwie miejscowości.

Festyn zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania „Puszcz Białowieska” planowany jest na 16 lipca w Kuraszewie.

 

Ad. 8

Po wyczerpaniu porządku obrad 21. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1000.

 

Protokołowała:

 Alina Topolewska-Tomaszuk

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-06-07