Protokół Nr 22.17

Protokół Nr 22.2017

z sesji Rady Gminy Czyże

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15

Obecnych – 14

 

I. W sesji udział wzięli:

1. Radni Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

Nieobecny:

- Siemieniuk Jerzy

 

2. Goście zaproszeni - obecni:

- inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

- mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

- mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach

- mgr Jerzy Jakimiuk – Dyrektor GOK w Czyżach

- Piotr Filimoniuk – Radny Rady Powiatu Hajnowskiego

- Leon Topolewski – członek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej

 

3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

   

II. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

       a) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.

6. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach.

7. Informacja z realizacji uchwał za 2016 rok.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

10. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

Otwarcia 22. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 900 Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na obrady gości, radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz sołtysów. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż uczestniczy w nich 14 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad.

Zmiany do porządku obrad zgłosiła Pani Sekretarz Gminy Zenaida Gierasimiuk wnioskując o włączenie do obrad punktu 4 podpunktów:

            b) zmieniającej uchwałę Nr 10.62.2016 w sprawie określenia przystanków            komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad            korzystania z tych przystanków,

            c) zmieniającej uchwałę Nr 21.105.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół do     nowego ustroju szkolnego.

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce,

b) zmieniającej uchwałę Nr 10.62.2016 w sprawie określenia przystanków, komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

c) zmieniającej uchwałę Nr 21.105.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.

6. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach.

7. Informacja z realizacji uchwał za 2016 rok.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

10. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 2

Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy są uwagi do zawartej w nim treści.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

            Interpelację dotyczącą zebrania nawierzchni z poboczy w miejscowości Lady, gdyż są tam zastoiska wody zgłosiła Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Gawryluk.

Kolejną interpelację w sprawie niedrożnego przepustu w miejscowości Kamień zgłosił Sołtys wsi Kamień Pan Aleksander Gawryluk.

 

Ad. 4 a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Jerzy Wasiluk, który przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła większością głosów Uchwałę Nr 22.110.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4 b)

            Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 10.62.2016 w sprawie określenia przystanków, komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków również przedstawił wójt, który wyjaśnił, że uchwała nakazuje oznakowanie miejsca placu szkolnego, na którym zatrzymują się autobusy dowożące dzieci do szkoły, poprzez ustawienie znaków informacyjnych. Wynika to z zaleceń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 22.111.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr 10.62.2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4 c)

            Z projektem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego zapoznała Pani Sekretarz.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 22.112.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 21.105.2017 Rady Gminy Czyże z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016 przedstawiła Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Stankowska informując, że dokument ten przygotowano w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego przedstawiają ocenę zasobów pomocy społecznej co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radom gmin, a do 30 czerwca sejmikom województwa właściwych jednostek samorządu terytorialnego. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6

Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Czyżach przedstawiła Przewodnicząca - Pani Jolanta Jakoniuk. Na wstępie poinformowała, że delegaci Spółki (w liczbie 53 osób) wybierani są spośród mieszkańców wszystkich miejscowości gminy na okres 5 lat. W skład Zarządu Spółki wchodzą: Jolanta Jakoniuk - Przewodnicząca, Nadzieja Wakulewska - Wiceprzewodnicząca, oraz członkowie: Iwona Ignatiuk, Jan Surel, Piotr Janczuk, Mirosław Zabrocki. Siedziba Gminnej Spółki Wodnej mieści się w Urzędzie Gminy Czyże, gdzie pełniony jest dyżur w każdy wtorek miesiąca od godz. 900. Pani Jolanta Jakoniuk jednocześnie oznajmiła, iż Gminna Spółka Wodna w Czyżach swoim zasięgiem obejmuje obręb 6514 ha gruntów i 151 km rowów.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Czyżach stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7

Sprawozdanie z realizacji uchwał za 2016 rok przedstawiła Pani Sekretarz Gminy. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad. 8

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt informując, iż skieruje je do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.

 

Ad. 9

Będąc w wolnych wnioskach głos zabrał Wójt informując o zaległościach podatkowych. Aktualna zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych nie przekracza 4700 zł. Wójt dziękuje sołtysom, mieszkańcom gminy oraz paniom z księgowości podatkowej za skuteczne działania w wyegzekwowaniu tych należności.

Będąc przy głosie Wójt przekazał informację z Ministerstwa Rolnictwa dotyczącą występowania przymrozków, które wpłynęły niekorzystnie na wegetację roślin. Być może będą środki na rekompensatę z tytułu poniesionych strat w gospodarstwach rolnych. Gdy będą zgłaszane pisemne wnioski wystąpimy do Wojewody o powołanie komisji o szacowanie strat – informuje Wójt. Wiadomość tą przekażemy zainteresowanym mieszkańcom poprzez stronę internetową, ogłoszenia na tablicach informacyjnych, a także radnych i sołtysów - będą oni informować mieszkańców o ewentualnym powołaniu komisji.

Wójt odniósł się również do zarzutu (pod jego adresem), jednego z radnych Pana Konstantego Wawreszuka dotyczącego cytuję: „nie mamy wpływu na projektowany budżet gminy”- powiedział Pan Radny. Wójt przypomniał, iż projekt budżetu otrzymują wszyscy radni do rąk własnych i mają obowiązek zapoznania się z tym projektem i wnosić do niego swoje uwagi. Ewentualne uwagi, co do projektów są rozpatrywane przez komisje. Projekt budżetu przygotowywany jest zgodnie z ustawą i zanim zostanie zatwierdzony zostaje przegłosowany przez poszczególne komisje składające się z radnych Rady Gminy.

Wójt przypomniał radnemu, iż Rada Gminy w ubiegłym roku zatwierdziła projekt na przebudowę przepustów na drodze powiatowej na kwotę 40 tys. zł i nie wnosiła sprzeciwu, co do jego treści. Radny Konstanty Wawreszuk stwierdził, iż przebudowa owych przepustów wcale nie była potrzebna i te pieniądze można było przeznaczyć na inny cel.

 

Ad. 10

Po wyczerpaniu porządku obrad 22. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1130.

 

Protokołowała:

Alina Topolewska-Tomaszuk

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-06-05

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-06-05