Protokół Nr 23.2017

Protokół Nr 23.2017

z sesji Rady Gminy Czyże

z dnia 6 czerwca 2017 roku

która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15

Obecnych – 15

 

I. W sesji udział wzięli:

1. Radni Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Siemieniuk Jerzy

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

 

2. Goście zaproszeni - obecni:

- inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

- mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

- mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach

- mgr Jerzy Jakimiuk – Dyrektor GOK w Czyżach

- Piotr Stepaniuk- Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Czyżach

- Leon Topolewski – członek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej

- Sacharczuk Nina – pracownik PZDR w Hajnówce

 

3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

   

II. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu za 2016 rok,

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże,

c) zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020,

5. Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

7. Informacja kierowników jednostek organizacyjnych.

8. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

Otwarcia 23. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1100 Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na obrady gości, radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz sołtysów. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż uczestniczą w nich wszyscy radni. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmian do porządku obrad nie zgłoszono.

 

Ad. 2

Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy są uwagi do zawartej w nim treści.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

            Interpelację dotyczącą oczyszczenia przepustu poprzecznego przebiegającego przez drogę powiatową w miejscowości Kamień, zgłosiła Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Gawryluk.

Odpowiedzi na interpelację udzielił Wójt informując, iż skieruje ją do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.

 

Ad. 4a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głos zabrała Pani Skarbnik Maria Konach, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Następnie odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Pozytywna opinia z wykonania budżetu została opracowana w oparciu o analizę sprawozdań z wykonania budżetu za 2016 rok.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 23.113.2017 z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4b)

            Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże przedstawiła również Pani Skarbnik. Rada Gminy w oparciu o pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej postanawia udzielić absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 23.114.2017 z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4c)

            Z kolejnym projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok zapoznała także Pani Skarbnik. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 7 365 163,87 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 7 228 411,87 zł

2) dochody majątkowe – 136 752,00 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 274 380,87 zł, w tym: 

1)  wydatki bieżące – 6 952 811,87 zł

2)  wydatki majątkowe – 321 569,00 zł.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości 90 783 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 23.115.2017 z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4d)

            Kolejno Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

            Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 23.116.2017 z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020.

 

Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawił Prezes Zarządu Gminnego OSP RP Pan Piotr Stepaniuk. Poinformował, iż na terenie gminy Czyże funkcjonuje 7 jednostek z liczbą 177 członków, w tym zwyczajnych - 158, honorowych - 19. Środki z samorządu gminy na dofinansowanie działalności OSP zaplanowane w 2016 roku zamykają się kwotą 42 379 zł, wykonane również 42 379 zł. Na rok 2017 zaplanowano kwotę 52 980 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności OSP stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6

Informacja Wójta z działalności między sesjami. Wójt poruszył temat drogownictwa, który jest tematem głównym w naszej gminie, oczekiwania mieszkańców wciąż są olbrzymie, jednakże mamy takie, a nie inne możliwości finansowe tłumaczył Wójt. W ciągu minionych lat udało nam się wiele zrealizować, jednak potrzeby nie maleją, pojawiają się obiekty infrastruktury, które wymagają interwencji w naszej gminie.

Zakończył się proces znakowania naszej gminy, kolejne drogowskazy są instalowane, wszyscy mieszkańcy kolonii w gminie będą mieli oznakowania numerów, wskazujące kierunki drogi do posesji. Ułatwi to dojazd służbom ratunkowym, firmom kurierskim czy listonoszowi, gdyż drogowskaz jest bardzo pomocny.

Trwa przebudowa trzech przepustów poprzecznych w miejscowości Kuraszewo. Będzie przygotowana dokumentacja na kolejną przebudowę przepustów między innymi w Szostakowie i Łuszczach.

Co roku jest zakupywana pospółka, która jest rozwożona na drogi gminne. Otrzymaliśmy limit w wysokości 2 300 m3. W wielu sołectwach remont dróg gminnych już się odbył. Obecnie trwa proces nadawania numerów drogom gminnym.

Został złożony wniosek na budowę instalacji fotowoltaicznej do budynku szkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Kolejny wniosek został złożony na dofinansowanie programu rewitalizacji Gminy Czyże.

            W bieżącym roku zostanie ogłoszony przetarg na odbiór odpadów komunalnych, cena odbioru odpadów na pewno wzrośnie. Pojemniki ustawione w każdej miejscowości na segregację odpadów takich jak plastiki i szkło znikną, odpady te w myśl nowej ustawy będą odbierane z podwórka.

            Pojawiły się wnioski o szacowanie strat w gospodarstwach rolnych w związku ze zjawiskami atmosferycznymi, gdzie wystąpiły podtopienia i zostały zniszczone uprawy rolne. Została powołana komisja do spraw szacowania strat.

 

Ad. 7

            Sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach Pan Jerzy Jakimiuk, informując o sprawach organizacyjnych i gospodarczych, działaniach kulturalnych i promocyjnych, a także o pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych między innymi w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska konkursu „Działaj Lokalnie X”. Pozytywnie został zaopiniowany projekt pod nazwą „Miedza nie dzieli lecz łączy” – uzyskał on dofinansowanie w wysokości 2 000 zł, na wsparcie festynu „Na meży”.

            Zapowiedzi GOK w Czyżach:

- 11 czerwca 2017 r. piknik z LGD w Kuraszewie,

- 24 czerwca 2017 r. festyn „Kupalinka” w Leniewie.

Sprawozdanie z działalności GOK w Czyżach stanowi załącznik do protokołu.

 

            Sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił również Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach Pan Mirosław Pietkiewicz, informując o udziale uczniów w licznych wyjazdach na konkursy, udziałach w zawodach sportowych, oraz o zorganizowanych wycieczkach szkolnych, a także prowadzonych na bieżąco pracach administracyjnych i kontrolnych.

Sprawozdanie z działalności ZS w Czyżach stanowi załącznik do protokołu.

 

            Sprawozdanie z działalności między sesjami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach przedstawił Wójt Gminy. W zakresie pomocy społecznej zgodnie z decyzjami administracyjnymi wypłacono: 3 osobom zasiłki stałe, 25 osobom zasiłki okresowe, 26 zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Opłacono obiady w szkole i przedszkolu 40 osobom. W zakresie świadczeń rodzinnych - 109 rodzin otrzymało świadczenia rodzinne wraz z dodatkami. Za 9 osób opłacono składki ZUS w tym społeczne, emerytalno- rentowe i zdrowotne. 3 osoby otrzymały zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, 147 dzieci objętych jest programem „Rodzina 500+”.

            Jako jedyni w powiecie otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Całkowita wartość projektu to ponad 33 tys. zł. Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych przemocą i doznających przemocy w rodzinie.

Od lipca br. w GOPS powstanie punkt wsparcia rodziny, w ramach którego każdy z mieszkańców będzie mógł skorzystać z bezpłatnej porady prawnej oraz pomocy psychologa.

 

Ad. 8

W wolnych wnioskach Pan Radny Dariusz Bazyluk zapytał o dokumentację na remont drogi w Klejnikach, ponieważ obiecano, że zostaną podjęte działania w tej sprawie.

Wójt tłumaczy, iż w budżecie gminy środki zostały zapisane. W międzyczasie pojawiły się głosy że, powiat czyni starania o przekwalifikowanie tej drogi z powiatowej na drogę wojewódzką. Wójt wystąpił w tej sprawie z zapytaniem do starosty jednak odpowiedź nie była jednoznaczna, starosta widzi potrzebę przygotowania dokumentacji na tą drogę. Projektant jest gotowy w każdej chwili przystąpić do opracowania tej dokumentacji z podziałami geodezyjnymi, aby uregulować kwestie własnościowe działek położonych na drodze – tłumaczył Wójt. W ciągu najbliższego czasu Wójt podejmie ostateczną decyzję, analizując kwestie przekwalifikowania tej drogi, gdyż powiat bielski nie czyni żadnych działań w tym kierunku, którego sprawa również dotyczy ponieważ droga przebiega także przez powiat bielski. Wójt obawia się, że przekwalifikowanie drogi nie będzie możliwe gdyż nie spełnia ona kryteriów drogi wojewódzkiej. Natężenie ruchu, które było mierzone na tym odcinku jest zbyt małe. W każdej chwili możemy podpisać umowę, projektant jest gotowy do przygotowania dokumentacji, jednakże w tej sprawie wszystko zależy od powiatu - informuje Wójt.

Będąc w wolnych wnioskach Pani Przewodnicząca odczytała pismo Zarządu Województwa Podlaskiego, które zostało przesłane drogą elektroniczną. W związku z poszukiwaniem przez rolników alternatywnych źródeł dochodu, spowodowanym między innymi wystąpieniem na terenie województwa podlaskiego afrykańskiego pomoru świń, Zarząd Województwa Podlaskiego wychodzi z inicjatywą organizacji na terenie powiatu siemiatyckiego spotkania dotyczącego uprawy pieczarki. Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach, rozpoczęcie o godz. 1000. Prezentacja dotyczyć będzie najważniejszych zagadnień dotyczących uprawy pieczarki: budowy, wyposażenia pieczarkami, rodzaju podłoży uprawowych, technologii uprawy, zbioru, a także profilaktyki i zwalczania chorób i szkodników pieczarek. Informacje w tym zakresie przekaże specjalista w zakresie uprawy grzybów. Zależy na dotarciu do jak największej liczby osób zainteresowanych rozpoczęciem nowego profilu działalności zarówno poprzez adaptację istniejącego budynku jak i budowę pieczarkami.

 

Ad. 9

Po wyczerpaniu porządku obrad 23. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1230.

 

Protokołowała:

Alina Topolewska-Tomaszuk

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Data wytworzenia: 2017-09-08

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-09-08

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-09-08