Protokół Nr 19.17

Protokół Nr 20.2017

z sesji Rady Gminy Czyże

z dnia 24 lutego 2017 roku

która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15

Obecnych –13

 

I. W sesji udział wzięli:

1. Radni Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

Nieobecny:

- Bazyluk Dariusz

- Siemieniuk Jerzy

 

2. Goście zaproszeni - obecni:

- inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

- mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

- mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach

- mgr Anna Stankowska – Kierownik GOPS

- Piotr Filimoniuk – Radny Rady Powiatu Hajnowskiego

- Sacharczuk Nina – pracownik PZDR w Hajnówce

- lek. wet. Mariusz Miniuk – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce

- lek. wet. Renata Wasiluk - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce

 

3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

II. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Czyże,

b) programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyże,

c) funduszu sołeckiego,

d) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad dzieckiem i rodziną dla Gminy Czyże na lata 2017-2019,

e) projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

8. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

Otwarcia 20. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1000 Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na obrady gości, radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz sołtysów. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż uczestniczy w nich 13 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad.

Zmian do porządku obrad nie wniesiono i przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 2

Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy są uwagi do zawartej w nim treści.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

            Interpelację dotyczącą ubytków w nawierzchni asfaltowej we wsi Morze zgłosił radny Pan Jan Surel, z prośbą o skierowanie jej do Zarządu Dróg Publicznych w Hajnówce.

 

Ad. 4a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głos zabrała Pani Sekretarz Zenaida Gierasimiuk, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Czyże.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 20.97.2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4b)

            Projekt uchwały w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyże przedstawiła również Pani Sekretarz.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 20.98.2017 z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4 c)

            Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego przedstawił Wójt Gminy.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 20.99.2017 z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie funduszu sołeckiego.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4 d)

            Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad dzieckiem i rodziną dla Gminy Czyże na lata 2017-2019, przedstawiła Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Anna Stankowska.

Jednocześnie poinformowała zebranych, że program wspierania rodziny jest to program, który gmina musi opracować i wdrożyć zgodnie z Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Program skierowany jest do rodzin z dziećmi niewydolnych wychowawczo. Na bazie tego programu możemy pozyskiwać środki między innymi na zatrudnienie asystenta rodziny oraz na działania dotyczące rodzin potrzebujących.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 20.100.2017 z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny “Program opieki nad dzieckiem i rodziną dla Gminy Czyże na lata 2017-2019”

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4 e)

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego przedstawiła Pani Sekretarz.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 20.101.2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

            Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przedstawił Wójt, informując o sytuacji Zespołu Szkół w Czyżach. Po przeliczeniu średnich wynagrodzeń okazało się, że Gmina będzie musiała dołożyć jedynie 2.777,23 zł do wynagrodzeń nauczycieli stażystów. W przypadku pozostałych nauczycieli, nie dokładamy ani złotówki.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6

Odpowiedzi na interpelację udzielił Wójt informując, iż przekaże ją w formie pisemnej do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.

 

Ad. 7

            Pani przewodnicząca poinformowała, iż na sali są obecni zaproszeni na sesję przedstawiciele Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Hajnówce w związku z tym udziela głosu lek. wet. Mariuszowi Miniuk, który szczegółowo omówił obecnym na sesji sołtysom i radnym problematyczne zjawisko, które występuje w województwie podlaskim dotyczące wysoce zjadliwej grupy ptaków. Lekarz wytłumaczył jak groźny jest wirus ptasiej grypy, który pochodzi z Azji. W październiku 2016 roku wirus pojawił się w Europie. Obecnie 18 państw europejskich zgłosiło obecność tego wirusa u drobiu domowego. W listopadzie 2016 roku odnotowano ogniska ptasiej grypy także w Polsce.

Do zakażenia drobiu dochodzi poprzez kontakt bezpośredni, ptaki dzikie stykają się z ptakami domowymi, a także poprzez kontakt pośredni paszę, sprzęt gospodarczy, odzież, oraz zwierzęta domowe psy, koty, gryzonie mogą przenosić wirus na sobie. Bakteria ptasiej grypy nie jest groźna dla człowieka, do tej pory nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia u człowieka. Objawy charakterystyczne choroby u ptaków to paraliż nóg, skręt szyi, biegunka i inne. Lekarz uczulił, aby bacznie obserwować drób, a także poinformował jak należy zabezpieczyć przed ptakami dzikimi, karmę, wodę - muszą być ustawiane wewnątrz budynku, należy także mieć odzież ochronną i obuwie.

Kończąc wypowiedź pouczył o obowiązku rejestracji drobiu oraz o karze grzywny, jaka grozi za niedostosowanie się do wymogów.

Pani Przewodnicząca podziękowała przedstawicielom weterynarii za przybycie, udzielenie cennych informacji i odpowiedzi na pytania nurtujące mieszkańców, po czym przeszła do dalszego kontynuowania obrad 20 sesji Rady Gminy.

Kolejno głos zabrał Pan Piotr Filimoniuk - radny powiatowy który odniósł się do złego stanu dróg w Gminie, w związku z roztopami i panującymi warunkami na drodze po okresie zimowym. Pan Filimoniuk poinformował o przysługujących prawach, jeśli ktoś dozna szkody, uszkodzi auto w związku ze złym stanem nawierzchni Najlepiej jest wezwać na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy policji, którzy sporządzą notatkę służbową ze zdarzenia, wtedy można ubiegać się o odszkodowanie. Szkodę należy zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych. Radny prosi też o rozwagę, dostosowanie prędkości i zachowanie ostrożność oraz o cierpliwość, gdy tylko warunki pogodowe na to pozwolą wszystkie ubytki w drogach będą sukcesywnie uzupełniane.

 

Ad. 8

Po wyczerpaniu porządku obrad 20. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1100.

 

Protokołowała:

 Alina Topolewska-Tomaszuk

 

Przewodniczyła:

                                                                        Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-03-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-03-29