Zbiór aktów prawa miejscowego 2012

Rok 2012

   

Nr 22.112.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Nr 22.111.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Nr 22.110.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czyże

Nr 22.109.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Czyże

Nr 22.108.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach

Nr 22.105.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Gminy Czyże

Nr 22.104.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Nr 21.101.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr 21.100.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr 21.99.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Nr 21.98.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czyże

Nr 20.97.2012 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Nr 20.95.2012 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczy

Nr 19.94.2012 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Nr 19.90.2012 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatki oraz informacji

Nr 19.88.2012 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 18.85.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w Zespole Szkół w Czyżach
Nr 17.83.2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Czyże na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr 15.73.2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Nr 15.71.2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2020-01-29

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2020-01-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2020-01-29